BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością wieku w miejscu pracy
Age Diversity Management in the Workplace
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 122-138, rys., wykr., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie wiekowe, Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie wiekiem, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Studium przypadku, Pokolenie X, Pokolenie Y
Age diversity, Diversity management, Age management, Production enterprise, Case study, Generation X, Generation Y
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
ArcelorMittal Poland SA
Abstrakt
Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga zwrócenia większej uwagi na różnice w strukturze wiekowej pracowników (różnica między młodą kadrą należącą do pokolenia Y a dojrzałymi pracownikami pokolenia X). Uwzględniając wiek pracowników, firma powinna stawiać na te kompetencje i umiejętności, które urzeczywistniają jej cele. W niniejszej publikacji przedstawiono założenia wprowadzające do koncepcji zarządzania różnorodnością wieku (age diversity). Uwzględniając różnorodność wieku pracowników, zaproponowano zestaw przykładowych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywne skutki luki pokoleniowej. (abstrakt oryginalny)

Efficiency in company management requires greater attention to differences in the age structure of employees (the difference between younger staff belonging to Generation Y and mature employees of Generation X). Taking into account employee age, a company should stand on competences and skills that promote its goals. This paper presents certain assumptions introducing the concept of age diversity management and keeping in mind the diversity in employee ages, it proposes a set of sample actions that make it possible to decrease the negative effects of the generation gap. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I. (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, nr 50.
 2. Kozioł M. (2013), Raport. Wiek w projekcie, czyli równice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, dostęp 4 lutego 2015, < http://www.dtipolska.com.pl/raport_wiek_w_projekcie.html >.
 3. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 4, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 4. Austin J. R. (1997), A cognitive framework for understanding demographic influences in groups, International Journal of Organizational Analysis, vol. 5, nr 4.
 5. Bardoel E. A., Tharenou P., Moss S. A. (1998), Organizational predictors for work-family practices, Asia Pacific Journal of Human Resources, nr 36 (3).
 6. Bukowska U., Kopeć J., Łukasiewicz G., Piechnik-Kurdziel A., Szałkowski A. (2002), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 7. Cascio W. F. (2001), Kalkulacja koszów zasobów ludzkich (tytuł oryginalny: Costing Human Resources), Kraków, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna.
 8. Cascio W. F. (2000), The financial impact of behavior in organizations, wyd. 4, South-Western College Publishing.
 9. DiRomualdo T. (2006), Viewpoint: Geezers, grudgers, GenXers, and gees: A look at workplace generation conflict, Journal of Financial Planning, vol. 19 (10), nr 18.
 10. Drummonds H. H. (2007), The aging of the boomers and the coming crisis in America's changing retirement and elder care systems, Lewis & Clark Law Review, vol. 11 (2).
 11. Eurostat (2008), Prognoza ludności w Unii Europejskiej 2008-2060, Komunikat Eurostat, opublikowany 8.06.2011 r., < http://epp.eurostat.ec.europa.eu >.
 12. Feldman D. C. (1998), Managing Career in Organizations, Glenview, Ilinnois, Scott, Foresman and Company, za Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrument, Warszawa, Poltext.
 13. Gadomska-Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (101)/15.
 14. Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100)/14.
 15. Gajdzik B. (2014a), Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia, Organizacja i Zarządzanie, nr 3 (27).
 16. Gajdzik B. (2014b), Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100)/14.
 17. Gordon J. (2002), Organizational Behavior, wyd. 7, Boston, Boston College, Allyn&Bacon, Inc.
 18. Greenberg J. (2002), Managing Behavior in Organizations, Fisher College of Business, Ohio State University, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 19. Gros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa, PWN.
 20. Guthridge M., Komm А. В., Lawson E. (2008), Making talent a strategic priority, The McKinsey Quarterly, nr 1.
 21. Hellriegel D., Slocum J. W., Woodman Jr. R. (2001), Organizational Behavior, wyd. 9, St. Paul. West Publishing Company.
 22. Kołodziejczyk E. (2015), Wzrosła aktywność zawodowa osób po 50. roku życia w Polsce, dostęp 10 lutego 2015, < http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wzrosla-aktywnosc-zawodowa-osob-po-50-roku-zycia-w-polsce >.
 23. Kozioł M., Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, dostęp 4 lutego 2015, < http://www.4pm.pl/artykuly/wiek-w-projekcie-czyli-roznice-pokoleniowe-w-zarzadzaniu-projektami; pełny opis na http://dtipolska.com.pl >.
 24. Kożusznik B. (2002), Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa, PWE.
 25. Lipka A. (2000), Strategie personalne firmy, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 26. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. (2015), Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności - metody diagnozy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (101)/15.
 27. Listwan T. (2002), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wyd. C.H. Beck.
 28. Martin D. С., Bartol K. M. (1985), Managing turnover strategically. Na podstawie Personnel Administrator, listopad; Copyright 1985, The American Society for Personnel Administration, 6060 N. Washington Street, Alexandria, VA 22314, cyt. za Cascio W. F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 29. Mazur B. (2009), Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Białystok, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 30. Mazurkiewicz A., Moczulska M. (2014), Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100)/14.
 31. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki (2013), Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2013 roku, dostęp 15 stycznia 2015, < https://psz.praca.gov.pl/.../Osoby%20powyżej%2050%20roku%20życia...>.
 32. Nowak-Far A. (2011), Methuselach Perplexus - polityka prawa wobec zmian demograficznych w Europie, w Osiński J. (red.), Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, dostęp 8 marca 2012, < http://www.uniaeuropejska.org/rada-ue-o-starzeniu-sie-spoleczenstwa >.
 33. Opinia ekspertów Hays, w Jak uczynić atut z różnicy wieku, dostęp 27 stycznia 2015, < http://pulshr.pl/zarzadzanie/jak-uczynic-atut-z-roznicy-wieku-pracownikow-to-trudne-ale,22859.html >.
 34. Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Bydgoszcz (2012), dostęp 4 lutego 2015, < stat.gov.pl/.../PW_osoby_pow_50_roku_zycia_na_rynku_pracy_2011.pdf >.
 35. Prognoza ludności na lata 2008-2035 roku (2009), Główny Urząd Statystyczny, dostęp 26 marca 2012, < www.stat.gov.pl/gus/5849_5744_PLK_HTML.htm >.
 36. Raport ArcelorMittal Poland (2013), Odpowiedzialność Biznesu.
 37. Ritz A. (2011), Erwartungen junger Talente an ihre Arbeitgebers, w Ritz A., Thom N. (red.), Talent Management. Talente identifizieren, Kompetenzen entwickeln, Leistungsstärker erhalten, Wiesbaden, Gabler.
 38. Robbins S. (1994), Human resources Management, Concepts and Practices, John Wiley&Sons, Illinois.
 39. Robbins S. P. (1998), Zachowania organizacyjne, Warszawa, PWE.
 40. Schein E. za Rybak M. (2000), Rozwój potencjału pracy, w Sajkiewicz A. (red.), (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa, Poltext.
 41. Sims С. (2011), Leveraging generational diversity in today's workplace, Online Journal for Workforce Education and Development, Volume V, z. 3, jesień, < http://www.thefre-elibrary.com/Seeds+of+workforce+sucess%#A+here%27S+h >.
 42. Stephey M.J. (2008), Gen-X. The ignored generation. Time Magazine, dostęp 20 stycznia 2015, < http://www.timemcom/time/arts/article/0,8599,1731528,00.html >.
 43. Super D. E., Hall D. T. (1978), Career Development: Exploration and Planning, Annual Review of Psychology, XXIX, 36 (pal Alto CA: Annual Reviews:, Inc.).
 44. Strategia Europa 2020, dostęp 15 lutego 2015, < http://ec.europa.eu >.
 45. Szałkowski A. (1997), Kształtowanie funkcjonalnych warunków pracy, Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum.
 46. Šmid W. (2000), Leksykon menedżera, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 47. United States Department of Labour (lipiec 2008), dostęp 4 lutego 2015, < http://www.bls.gov/spotlight/2008/olderworkers >.
 48. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa, Difin.
 49. Zięba M., Szuwarzyński A., red. (2008), Zaradzanie wiekiem 50+, Gdańsk, Wyd. Politechniki Gdańskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu