BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Marcin (Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Kielcach), Bieda Agnieszka (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Parzych Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Niewykorzystany potencjał scalania i wymiany gruntów w modernizacji katastru nieruchomości
Untapped Potential of Reparcelling and Exchange of Land in the Modernization of the Real Estate Cadastre
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 445-455, tab., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
System katastralny, Nieruchomości gruntowe, Modernizacja budynków, Wyniki badań
Land registry system, Ground real estate, Modernization of buildings, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu prac scaleniowych na zakres modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Badania przeprowadzono w oparciu o operat ewidencji gruntów według stanu przed scaleniem oraz dokumentację scaleniową. Zakres wykonanych prac dowodzi, że scalanie gruntów jest jednocześnie procesem modernizacji operatu ewidencji gruntów w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the influence of land reparcelling work on the extent of the modernization of the survey of the register of land and buildings. The study was conducted based on the survey of land records from before the reparcelling and on the reparcelling documentation. The scope of the performed work proves that land reparcelling is also the modernization process of the survey of land records within the meaning of the Geodetic and Cartographic Law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balawejder, M., (2010), Szachownica gruntów wsi Nowa Wieś przeciętej autostradą A-4, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 12, pp. 17-27
 2. Dudzinska, M., (2012), Szachownica gruntów rolnych jako czynnik kształtujący przestrzeń wiejską, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2/III, pp. 45-56
 3. Grabowski, M., (2005), Analiza zmian w strukturze przestrzennej gruntów indywidualnych we wsiach scalonych gminy Wietrzychowice. Scalenia gruntów podstawą rozwoju obszarów wiejskich rozdrobnionego rolnictwa południowo wschodniej Polski. Zeszyty Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich
 4. Leń, P., (2010), Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych na przykładzie powiatu Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1, pp. 65-74
 5. Leń, P., (2011), Określenie pilności potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów we wsiach powiatu Brzozów, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 3, pp. 7-16
 6. Łuczyński, R., (2009), Granice działek w ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współczesnego katastru nieruchomości. Przegląd geodezyjny, Nr 81 (2), pp. 3-6
 7. Noga, K., (1997), Ocena stabilności informacji zawartych w ewidencji gruntów. Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN Kraków
 8. Ożóg, K., (2015), Stabilność bazy danych ewidencji gruntów i budynków na przykładzie wsi Zabratówka scalonej w 1995 r. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 9 no 2, pp. 79-87
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 542, z pózn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
 11. Siejka, M., Ślusarski, M., Mika, M., (2015), Legal and technical aspects of modernization of land and buldings cadastre in selected area, Reaports on Geodesy and Geoinformatics, vol. 99, pp.44-53
 12. Sobolewska-Mikulska, K., Wójcik, J., (2012), Aspekty środowiskowe i krajobrazowe rolnictwa w opracowaniu założeń do projektu scalania gruntów, Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, Nr 11, Tom 4, pp. 27-38
 13. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 700, z pózn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z poźn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.031
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu