BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trembecka Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Analiza skutków zmiany sposobu korzystania z nieruchomości przez użytkownika wieczystego
Analysis of the Effects of Change in the Manner of Use of Real Estate by Perpetual User
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 219-231, bibliogr. 12 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Użytkowanie wieczyste, Regulacje prawne
Real estate, Long-term lease, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sposób korzystania z gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie określają nie tylko przepisy ustawy i zasady współżycia społecznego, ale również umowa lub decyzja ustanawiająca prawo. Jeżeli oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje w celu wzniesienia budynków lub innych urządzeń, umowa powinna wskazywać m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia robót, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do kontroli sposobu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz do podejmowania stosownych działań w sytuacji wykorzystywania nieruchomości w sposób niezgodny z umową lub decyzją. Podstawową kwestią jest określenie celu użytkowania wieczystego, co w praktyce jest utrudnione szczególnie w przypadkach gdy użytkowanie wieczyste nie powstało w drodze umowy, lecz w trybie decyzji uwłaszczeniowych wydawanych w latach: 1990-1997. Celem opracowania jest analiza skutków zmiany sposobu korzystania z nieruchomości przez użytkownika wieczystego. Zagadnienia te w praktyce budzą wiele wątpliwości odnośnie zasad prawidłowego postępowania oraz konsekwencji dla użytkowników wieczystych. Pojawiające się wątpliwości interpretacyjne potęguje niejednolita linia orzecznictwa sądowego oraz nieprecyzyjne przepisy. W artykule przedstawiono przesłanki rozwiązania użytkowania wieczystego, ustalania dodatkowych opłat rocznych oraz zmiany stawki procentowej opłat rocznych a także problemy geodezyjno-prawne występujące na tym tle w praktyce. Część obszaru badawczego poświęcono zagadnieniom zmiany treści prawa użytkowania wieczystego. Problem ten aktualnie nabiera istotnego znaczenia gdyż dotyczy gruntów które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego w drodze uwłaszczenia osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Obrót nieruchomościami przez uwłaszczone przedsiębiorstwa skutkuje koniecznością dostosowania celu użytkowania wieczystego do zamierzeń inwestycyjnych nabywców nieruchomości. Powstaje jednak problem dopuszczalności zmiany celu użytkowania wieczystego którego źródłem jest decyzja administracyjna stwierdzająca uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych. Analizy dokonano w oparciu o obowiązujące przepisy, wybrane orzecznictwo sądowoadministracyjne oraz wyniki badań dotyczących nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków niezagospodarowanych przez użytkowników wieczystych zgodnie z umową lub decyzją w latach: 2010-2014. (abstrakt oryginalny)

The manner of use of the land let into perpetual usufruct is specified not only the by the legal provisions or the principles of social coexistence, but also by an agreement or a decision conferring this right. If letting land for perpetual usufruct is aimed at erecting building structures or other equipment, the agreement should also specify the date of the commencement and the completion of the works. The State Treasury and local government units are required to control the manner of use of the real estate let into perpetual usufruct, and to take appropriate action in the case the real property is used in the manner inconsistent with this agreement or decision. The main issue is to determine the intended purpose of perpetual usufruct, which is difficult in practice, especially in the cases where perpetual usufruct was not established by way of an agreement, but by enfranchisement decisions issued in the years 1990-1997. The aim of the study is to analyze the effects of change in the manner of use of real estate by perpetual user. These issues, in practice, raise numerous doubts about the rules of proper conduct as well as the consequences for perpetual users. The emerging interpretation ambiguities are intensified by inconsistent judicial decisions and imprecise regulations. The article presents assumptions for the dissolution of perpetual usufruct, imposing additional annual fees and changing the percentage rate of the annual fees, as well as surveying and legal problems occurring accordingly in practice. A part of the research was devoted to changes in the content of the right of perpetual usufruct. This problem is currently getting more and more significant because it concerns the land which were let into perpetual usufruct by enfranchisement of legal persons, including companies. Real estate transactions by affranchised companies results in the need to adapt the intended purpose of perpetual usufruct to the investment plans of the buyers. However, there is a possibility to change the intended purpose of perpetual usufruct by administrative decision declaring the enfranchisement of state and municipal legal persons. The analysis was carried out in accordance with the applicable regulations, the selected case law of administrative courts and the results of the research on the real estate of the Municipality of Krakow, which were used by perpetual users inconsistently with the agreement or decision in the years 2010-2014.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., (2009). Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warszawa: C.H. Beck, s.337-338.
 2. Koczara W. (2009). Ograniczenie sposobu korzystania z gruntu przez użytkownika wieczystego., Nieruchomości C.H. Beck nr 10.
 3. Trembecka A. (2015). Gospodarka nieruchomościami. Teoria i praktyka., Kraków: Wydawnictwo AGH, s.111.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U., 2013, poz. 267 - tekst jednolity z późn. zm),
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U., 2014, poz. 121 tekst jednolity)
 6. Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 79, poz. 464 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 - tekst jednolity z późn. zm)
 8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014, poz. 518 - tekst jednolity z późn. zm)
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm).
 10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2009 r sygn.. akt I SA/Wa 1779/08, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, strona internetowa http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 11. Wyrok Sądu Najwyższego. z dnia 19 maja 2010 sygn. akt I CSK 591/09, OSNC 2010/11/156, Biul.SN 2010/7/11.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2012 sygn. akt IV CSK 333/11 (OSNC 2012/11/132, Biul.SN 2012/6/13
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu