BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Aneta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kwartnik-Pruc Anita (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Problematyka zróżnicowania postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia linii brzegu
The Problem of Diversification of Administrative Proceedings to Determine a Shoreline
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 233-245, fot., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Postępowanie administracyjne, Prawo wodne, Warunki brzegowe
Administrative proceedings, Water law, Boundary conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Grunty pokryte wodami stanowią szczególny rodzaj obiektów rejestrowanych w ewidencji gruntów i budynków. Stanowią one osobny użytek gruntowy, który obejmuje: grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Wymienione użytki nie wyczerpują wszystkich zajętych przez wodę terenów. W ramach użytków rolnych, rejestrowane są dodatkowo grunty pod stawami oraz grunty pod rowami. Ustawa Prawo wodne przewiduje szczególny tryb ustalania granicy gruntów pod wodami z gruntami sąsiednimi, odmienny od postępowań regulowanych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednak w praktyce realizacja tej procedury napotyka problemy z uwagi na nieprecyzyjne regulacje. W niniejszym artykule szczegółowo przeanalizowano trzy postępowania dotyczące rozgraniczenia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi od gruntów przyległych. W każdym z przypadków postępowania te są nieco inaczej realizowane. Pozwoliło to na wskazanie luk w przepisach prawnych regulujących ustalanie linii brzegowej, szczególnie w obszarze prac geodezyjnych.(abstrakt oryginalny)

Land covered by water is a special type of object in the register of land and buildings. It constitutes a separate usable land which covers: the land under internal sea water, the land under flowing surface water, and the land under still surface water. These examples of usable land do not exhaust the list of all the territories occupied by water. Agricultural land also includes land under ponds and land under ditches. The Water Law provides for a special procedure for determining the boundaries between the land under water and the neighboring land, different from the proceedings regulated by the Geodetic and Cartographic Law. However, in practice, the implementation of this procedure encounters problems due to imprecise regulations. This article analyzes in detail three proceedings regarding the delimitation of land covered with flowing surface water from neighboring land. In each of the cases, the proceedings are implemented in a slightly different manner. This allowed to identify gaps in the legislation regulating the determination of a shoreline, especially in the field of surveying.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Felcenloben D. (2012). Ustalenie linii brzegowej wody płynącej. Przegląd Geodezyjny Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa nr 6: 3-8.
 2. Kowalski K. (2010).Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, publ. http://gruntiwoda.pl (dostęp: 24.02.2016).
 3. Kowalski K. (2011). Zwalnianie z obowiązku zawarcia w projekcie linii brzegu wymaganych prawem informacji, publ. http://gruntiwoda.pl (dostęp: 24.02.2016).
 4. Kwartnik-Pruc A. (2014). Practical problems of delimitation of real estate under the provisions of the Water Law. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 8, no. 3: 93-106.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572).
 6. Sobota M. (2012). Rozgraniczenie nieruchomości z wodami płynącymi w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Acta Sci. Pol .Geod. Descr. Terr., 11(3): 35-44.
 7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z p. zm.).
 9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
 10. Wolny B. (2008). Sporządzanie geodezyjnej dokumentacji projektowej linii brzegu morskich wód wewnętrznych oraz śródlądowych wód powierzchniowych. Przegląd Geodezyjny Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa nr 4: 15-22.
 11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25.06.2008 r., sygn. I ACa 433/08, publ. Lex 446193.
 12. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21.01.2009r., sygn. II SA/Kr 1159/08, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 24.02.2016).
 13. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 05.03.2008r., sygn. II SA/Rz 490/07, publ. http://www.orzeczenia-nsa.pl (dostęp: 24.02.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu