BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glanowska Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Hanus Paweł (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Możliwości wykorzystania geoportali w planowaniu przestrzennym
Possibilities of Using Geoportals in Spatial Planning
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 457-471, rys., bibliogr. 9 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne, System Informacji Przestrzennej, Portale internetowe
Spatial planning, Spatial development, Geographic Information System (GIS), Web portals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z fundamentalnych dokumentów zawierającym informacje o przestrzeni. Określa między innymi przeznaczenie terenów, warunki ich zabudowy oraz wskazuje lokalizację inwestycji celu publicznego. Realizując zadanie własne, władze gminy, poprzez zapisy planu miejscowego determinują kierunek rozwoju regionu, nakreślają prowadzoną politykę przestrzenną, wpływają na rozwój gospodarczy jednostki samorządu terytorialnego oraz wartość ekonomiczną przestrzeni, jak również oddziałują na wiele aspektów życia codziennego, na społeczeństwo i środowisko przyrodnicze. Jego aktualność jest jednym z podstawowych wymogów prawidłowej polityki przestrzennej gminy. Równie ważna jest dostępność planu, a szczególnie jego rysunku dla mieszkańców gminy czy dla podmiotów związanych z gospodarką nieruchomościami. Dzięki wprowadzeniu technologii GIS w planowaniu przestrzennym zarówno pozyskanie informacji o terenie, potrzebnej w procesach planistycznych, jak i wyszukanie informacji planistycznych jest dużo prostsze. W publikacji przeanalizowano dostępność i przydatność informacji zgromadzonej w serwisach GIS gmin województwa małopolskiego. Zbadano w jaki sposób władze gmin prezentują rysunek planu miejscowego w Internecie, czy jest on zamieszczony jako warstwa geoportalu gminnego czy może jako plik graficzny. W pracy zwrócono uwagę na zalety wynikające z prowadzenia bazy planów miejscowych w formie geobazy oraz skupiono się na możliwościach wykorzystania informacji gromadzonych w ten sposób. Przeanalizowano również możliwość wykorzystania innych warstw serwisów zwierających informację o przestrzeni do tworzenia i aktualizacji planów miejscowych. (abstrakt oryginalny)

The local land use plan is one of the fundamental documents containing information about space. Specifies, inter alia, the purpose, the conditions for their development and indicates the location of the public purpose investment. In carrying out the task of their own, the authorities of the municipality, through the local plan entries determine the direction of development of the region, outline the spatial policy carried out, affect the economic development of the Government entities and economic value of space, as well as affect many aspects of daily life, society and the natural environment. Its timeliness is one of the basic requirements of proper spatial policy. Equally important is the availability plan, and especially its figure for the residents of the municipality or to the entities associated with the real estate economy. With the introduction of GIS technology in planning both the acquisition of information about the area, needed in planning processes, as well as searching for information, planning is a lot easier. The publication analyzes the availability and usefulness of the information accumulated on the GIS of the municipalities. It was examined how the authorities of municipalities are drawing local plan on the Internet, whether it is posted as a layer of geoportals or perhaps as a graphic file. In the work of the noted the advantages arising from the base of the local plans in the form of a Geodatabase and focuses on the possibilities of the use of the information collected in this way. It also examined the possibility of using other layers of services that contain information about the space to create and update local plans.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Apollo M., Miszewska-Urbańska E. (2014): System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspierające wykonywanie obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością. Logistyka 6/2014, 12012-12021.
  2. Bieda A., Hanus P., Hycner R. (red) (2012): Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych, Katowice, Wydawnictwo Gall.
  3. Feltynowski M. (2015), Publishing documents in the scope of spatial planning on the websites of rural communes in Lodz voivodeship. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2015, 393-403.
  4. Izdebski W. (2011): Wpływ Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Roczniki Geomatyki, Tom IX, Zeszyt 2(46).
  5. Ministerstwo Finansów (2015). Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r. dostępność online: http://www.mf.gov.pl.
  6. Siejka M., Ślusarski M. (2014). Ocena geoportali internetowych powiatów na wybranych przykładach oraz według ustalonych kryteriów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2014, 545-555.
  7. Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B.(2015): Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
  8. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.)
  9. Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.032
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu