BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Siejka Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Leń Przemysław (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie)
Tytuł
Dynamika linii brzegowej rzeki górskiej w aspekcie aktualizacji mapy ewidencyjnej : studium przypadku
Dynamics of the Shoreline of a Mountainous River in Terms of Updating the Registry Map : Case Study
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 247-260, fot., tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Warunki brzegowe, Gospodarka gruntami, Regulacja rzek, System katastralny
Boundary conditions, Land economy, River regulation, Land registry system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł pokazuje problem niespójności granic gruntów pod wodami płynącymi z linią brzegową rzeki. Przedstawiono rejestry danych, zawierające informacje o działkach pod wodami. Należą do nich bazy danych: katastralnych, topograficznych oraz administracyjnych. Pomiary przebiegu linii brzegowej jednej z rzek górskich wykazały duże rozbieżności pomiędzy granicą gruntu pod wodami a linią brzegową tej rzeki. Zmiany czasoprzestrzenne linii brzegowej rzeki określono na podstawie kilkuletnich, cyklicznych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Celem publikacji jest wykazanie konieczności aktualizacji baz danych katastralnych w zakresie granic gruntów pod wodami płynącymi w związku ze zmianą przebiegu linii brzegowych rzek. Czy mapa ewidencji gruntów zawsze najwierniej oddaje przebieg linii granicznej tego typu obiektów? Jak często powinna być aktualizowana? Mapa ewidencji gruntów i budynków, jako podstawowe źródło danych o granicach gruntów pod wodami płynącymi (rzeki), powinna być aktualizowana, po uprzedniej weryfikacji linii brzegowej rzeki (na przykład na podstawie ortofotomapy). Przeprowadzone badania wykazały jednoznacznie, że aktualizacja granic gruntów pod wodami powinna być wykonywana w interwałach co 10 lat. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of inconsistencies of the lande borders under flowing waters and the shoreline of the river. It presents data register, containing information on the plots under the waters. These include the following databases: cadastral, topographic and administrative. Measurements of the course of the shoreline of one of the mountainous rivers showed large discrepancies between borders of land under the waters and the shoreline of the river. Changes in time and space of the shoreline of the river were determined on the basis of the long term cyclical location and height measurements. The paper aims to show the need of updating cadastral databases related to the borders of land under the flowing waters due to the change of the course of the rivers shoreline. Do cadastral maps always faithfully reflect the course of the border line of this type of objects? How often should they be updated? Cadastral maps as the primary source of information about the borders of land under the flowing waters (rivers) should be updated, after prior verification of the shoreline of the river (for example, on the basis of an orthophotomap). The study showed clearly, that update the borders of land under the waters should be performed at intervals of every 10 years.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baścik M., Partyka J. 2011. Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Wydawca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków-Ojców.
 2. Bieda A. 2010. River Bank Boundary Determination. Geomatics and Environmental Engineering, Vol 4. No 2, p.15-21
 3. Bieda A., Bydłosz J. Parzych P. 2013. Actualization of Data Concerning Surface Flowing Waters, Based on INSPIRE Directive Requirements. Geomatics and Environmental Engineering, Vol 7. No 1, p.25-36
 4. Buśko, M., Bydłosz, J., Dawidowicz, A., Gross M., Kwartnik-Pruc, A., Pietrzak, L., Przewięźlikowska A., Trzcińska, S., Źróbek-Różańska, A., Źróbek, R. (2014), Modern systems of land administration and real estate management. Croatia; Olsztyn; Katowice: Croatian Information Technology Society, GIS Forum; University of Warmia and Mazury; University of Silesia
 5. Dąbrowska J., Kempa O., Markowska J. Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych przez rzeki na przykładzie zlewni Białej Lądeckiej, . Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Kraków, Nr 3/IV/2012, s. 69-77
 6. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
 7. Gradka R., Kotlarz P. 2013 Aspekt geodezyjno-prawny pomiaru rzeki w warunkach Ojcowskiego Parku Narodowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Kraków, Nr 1/4/2013, s. 311-320
 8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( IMGW ), http://www.imgw.pl, (20.02.2016).
 9. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kowalski K. 2012: Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi. Wrocław 2012, [online:] www.gruntiwoda.pl [accessed: 2.02.2016].
 11. Krzemień. K. 2006. Badania struktury i dynamiki koryt rzek karpackich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Kraków, Nr 4/1/2006, s. 131-142
 12. Kwartnik Pruc A.2014. Practical Problems of Delimitation of Real Estate under the Provisions of the Water Law. Geomatics and Environmental Engineering, Vol 8. No 3, p.94-106
 13. Matyas L., Korpak J., Maczalowski A., Wolański K. 2015 Zmiany w przekrojach poprzecznych potoku Krzczonówka po przejściu fali powodziowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Kraków, Nr IV/1/2015, s. 965-977
 14. Ślusarski M. 2012. Propozycja oceny geoportali internetowych poziomu lokalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 01 (3 (Sep 2012)) s. 109-115.
 15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 poz. 520, z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)
 17. Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., nr 76, poz. 489)
 18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., nr 38, poz. 454z pózn. zm)
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych i wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572.
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., nr 193, poz. 1287)
 21. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1551)
 22. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DzU z 2015 poz. 2028)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu