BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwa Joanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Programowanie makroregionalne - w kierunku nowej generacji strategii rozwoju
Macro-regional Programming - Towards a New Generation of the Development Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 40-57, tab., bibliogr. 30 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Region, Strategia rozwoju gospodarczego, Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój, Rozwój regionalny
Region, Economic development strategy, Regional development strategy, Development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Zachodnia
Western Poland
Abstrakt
This article presents the main issues referring to creation of a supra-regional strategy on the example of western Poland. The strategic document devoted to Western Poland is a response to the changing European Union's cohesion policy and the new programming period 2014-2020. The objective of the initiative is to define common priorities for development of Western Poland, which should be in line with the aims of the EU Cohesion Policy as well as with the principles of the Polish Regional Policy. It is in the first part of this paper that the conditions resulting from the Strategy "Europe 2020" and the Polish Program Documents for the time horizon till 2020 were considered. Then, the assumptions and the concept behind construction of the macro-regional strategy were presented.(abstrakt oryginalny)

W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem strategii ponadregionalnej na przykładzie Polski zachodniej. Dokument strategiczny poświęcony Polsce Zachodniej jest odpowiedzią na zmieniającą się politykę spójności Unii Europejskiej i nowy okres programowania 2014-2020. Założeniem inicjatywy jest określenie wspólnych priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej, które powinny być zgodne z wyzwaniami polityki spójności Unii Europejskiej, jak również z zasadami polskiej polityki regionalnej. W pierwszej części opracowania omówiono uwarunkowania wynikające z zapisów Strategii "Europa 2020" i polskich dokumentów programowych o horyzoncie czasowym do 2020 roku. Następnie przestawiono koncepcję i założenia budowy strategii makroregionalnej.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berkkan C. M. B., Olsen U. K., Tempel L. (2009), Macro-regional Strategies in the UE. A New Form of Governance?, "Master of Public Administration", K2/K3, Roskilde University.
 2. Council adopts the multiannual financial framework 2014-2020 (2013), 15259/13 PRESSE 439, Brussels.
 3. Domańska W. (2010), Strategia rozwoju Europy do 2020 r., "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 4. Domańska W. (2011), Wdrażanie strategii Europa 2020, "Wiadomości Statystyczne", nr 9.
 5. Dziembała M. (2011), Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, M. G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 18, Rzeszów.
 6. Dziemianowicz W., Szlachta J. (2011), Raport metodyczny dotyczący identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej - Polska Zachodnia 2020, GEOPROFIT, Warszawa.
 7. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 8. Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010), COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, European Commission. COM (2010) 2020, Brussels.
 9. Europe's Macro-Regions Integration through territorial co-operation Forum at the Committee of the Regions (2010), Brussels.
 10. http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx, dostęp: maj 2014.
 11. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Monitor Polski Nr 36, Poz. 423.
 12. List intencyjny w sprawie przygotowania kluczowych projektów Polski Zachodniej (2013), Zamek Książ.
 13. Opinia Komitetu Regionów (2012), Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2012/C 9/03.
 14. Polityka regionalna w Polsce (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 15. Porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski zachodniej (2010), Szczecin.
 16. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 17. Raport końcowy "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej" (2014), EU-CONSULT Sp. z o.o., Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
 18. Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347/888.
 19. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 20. Sulmicka M. (2011a), Polityka rozwoju Unii Europejskiej i krajów Azji Południowo-Wschodniej po 2008 roku, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Z. Strzelecki (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 21. Sulmicka M. (2011b), Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, J. Stacewicz (red), "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", IRG SGH, Warszawa.
 22. Szlachta J. (2011), Polska Zachodnia w kontekście Strategii Unii Europejskiej Europa 2020, V Raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Średniookresowej Strategii Rozwoju kraju 2007-2015 oraz KSRR 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa.
 23. Szlachta J. (2013), Europejski wymiar rozwoju Polski Wschodniej w latach 2014-2020, "Zeszyty Naukowe WSEI. Ekonomia", nr 1 (6).
 24. Szlachta J., Dziemianowicz W., Nowicka P. (2012), Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, GEOPROFIT, Warszawa.
 25. Szlachta J., Zaleski J. (2011), Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 26. Szostak E. (2011), Polityka innowacyjna w Polsce wobec wyzwań Strategii Europa 2020, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 227.
 27. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2009 roku, nr 84, poz. 712, z późniejszymi zmianami.
 28. Wieczorek P. (2014), Nowe fundusze przewidziane dla Polski w ramach polityki spójności Unii Europejskiej i spodziewane efekty ich wykorzystania, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 29. Wyrwa J. (2013), The supraregional cooperation as the way for the development of Western Poland, "Management", Vol. 17, no. 1.
 30. Założenia do Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020", Komitet do Spraw Europejskich, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu