BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sługocki Waldemar (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Od kontraktu wojewódzkiego do kontraktu terytorialnego - instytucjonalizacja instrumentu rozwoju regionalnego
From Contract to Contract the Provincial Government - the Institutionalization of an Instrument of Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 58-70, bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Samorząd terytorialny, Reforma samorządowa, Kontrakt wojewódzki, Polityka spójności, Planowanie strategiczne
Regional development, Regional policy, Local government, Local government reform, Provincial contract, Cohesion policy, Strategic planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano proces kształtowania polityki rozwoju regionalnego w Polsce, w tym przybliżono reformę administracyjną, utworzenie samorządowych województw oraz ich udział w kreowaniu i poprowadzeniu polityki regionalnej. Jednak zasadnicza część pracy poświęcona została zaprezentowaniu genezy kontraktu wojewódzkiego oraz jego wpływu na budowanie polityki regionalnej w Polsce, w tym przede wszystkim relacji pomiędzy rządem, odpowiedzialnym za realizację polityki interregionalnej oraz samorządem realizującym politykę intraregionalną. W ostatniej część opracowania przybliżono założenia kontraktu terytorialnego, będące w dużej mierze wynikiem doświadczeń wynikających z realizacji kontraktów wojewódzkich oraz opisano usytuowanie kontraktu terytorialnego w procesie kształtowania polityki rozwoju regionalnego w latach 2014-2020.(abstrakt oryginalny)

The article presents the process of shaping regional development policy in Poland, this brought closer administrative reform, the establishment of local regions and their participation in creating and leading the regional policy. However, a substantial part of the work was devoted to the presentation of the origins of the provincial contract and its impact on building regional policy in Poland, including in particular the relationship between the government, responsible for the implementation of the policy of interregional and intraregional self-government implements policy. In the last part of the study brought closer assumptions territorial contract, which is largely the result of the experience gained from the implementation of regional contracts and describes the location of the territorial contract in the process of regional development policy in the years 2014-2020.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A., Chmielewski R., Krasowska M., Piotrowska M., Szymborska A. (2007), Raport o rozwoju i polityce regionalnej. Raporty 2007, MRR, Warszawa.
 2. Benio M., Bober J., Hausner J., Kołdras S., Kudłacz T., Mamica Ł. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa, J. Hausner (red.), Kraków.
 3. Delis-Szeląg K. A. (2005), Polityka regionalna UE i perspektywy jej rozwoju w Polsce, w: Regionalizm, polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, A. Adamczyk, J. Borkowski (red.), Warszawa.
 4. Gęsicka G. (2004), Kontrakty wojewódzkie - instrumenty rządowej polityki regionalnej w systemie wdrażania nowej polityki spójności, MGiP, Warszawa.
 5. Giełda M. (2012), Wybrane aspekty kontroli i nadzoru nad kontraktem wojewódzkim, "Folia Iuridica Wratislaviensis", no. 2.
 6. Kawałko B. (2009), Kontrakt wojewódzki jako instrument wspierania rozwoju. Doświadczenia województwa lubelskiego, "Barometr Regionalny" nr 1(15).
 7. Matczak R., Mikołajczyk A., Sobolew M. (2009), Zasady zawierania i konstruowania kontraktu wojewódzkiego w Polsce od roku 2010, w: Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Warszawa.
 8. Mikołajczyk A. (2009), Zasady zawierania i konstruowania kontraktu wojewódzkiego w Polsce od roku 2010. Zarys koncepcji, MRR, Warszawa.
 9. Płoskonka J. (2000), Model instytucjonalny polityki regionalnej - propozycje i dylematy, w: Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, A. Pyszkowski, J. Szlachta, J. Szomburg (red.), Polska regionów nr 11, Gdańsk - Warszawa.
 10. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa partnerstwa (2014), MIR, Warszawa.
 11. Rozwój regionalny w Europie. Spójność terytorialna i przegląd budżetu UE. Raporty EoRoPA (2009) nr 2, MRR, Warszawa.
 12. Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu wsparcia na lata 2001-2003, MGiP, Warszawa 2004.
 13. Ustawa z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Dz. U. nr 48/2000, poz. 550.
 14. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 00/2014, poz. 379.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu