BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łoś-Tomiak Anna (Uniwersytet Zielonogórski), Ciemnoczołowski Sebastian (Urząd Miejski w Kargowej)
Tytuł
Partnerstwo międzysektorowe determinantą bezpieczeństwa społecznego regionu na przykładzie współpracy administracji terenowej i organizacji pozarządowych Województwa Lubuskiego
Sector Partnership Determinant of Social Security of the Region as an Example of Cooperation of Local Administration and NGOs of the Lubusz Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2014, nr 1, s. 71-87, tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Organizacje pozarządowe, Społeczeństwo obywatelskie, Samorząd terytorialny, Współpraca międzysektorowa
Public security, Non-governmental organisation, Civic society, Local government, Cross-sector cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
W artykule zdefiniowano bezpieczeństwo społeczne przez pryzmat współdziałania sektorów. Dokonano interpretacji pojęć społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego. Analizie poddano współpracę sektora non-profit z wojewódzką administracją terenową regionu lubuskiego w wybranych obszarach zadań publicznych, w latach 2005-2013.(abstrakt oryginalny)

The article defines social security through the prism of sectors cooperation. Made were the interpretation concepts of civil society, NGOs and local government. Analyzed was the cooperation of the non-profit provincial administration terrain of the Lubuskie region in selected areas of public tasks in the years 2005-2013.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedwell W. L., Wildman J. L., Diaz-Granados D., Salazar M., Kramer W.S., Salas E. (2012), Collaboration at Work: An Integrative Multilevel Conceptualization, "Human Resource Management Review", vol. 22, no. 2.
 2. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 3. Bogacz-Wojtanowska E. (2013), Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Bugdol M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 5. Encyklopedia politologii. Teoria polityki, t. 1 (1999), Kraków.
 6. Eschenfelder B. E. (2010), Using Community Based Assessments to Strengthen Nonprofit-Government Collaboration and Service Delivery, "Journal of Health and Human Services Administration", vol. 32, no. 4.
 7. Gliński P. (2001), Dziesięć lat współpracy sektora publicznego i obywatelskiego: stan posiadania, w: Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), MUNICIPIUM, Warszawa.
 8. Gliński P. (1998), Współpraca organizacji pozarządowych z innymi sektorami, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Obywatelskie forum współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, G. Skąpska (red.), Wydawnictwo Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
 9. Gliński P. (1999), Współpraca organizacji pozarządowych z innymi sektorami, w: Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, G. Skąpska (red.), Wydawnictwo Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
 10. Green Paper. Promoting The European framework for the Corporate Social Responsibility (2001), European Commission, Brussels.
 11. Kietlińska K. (2010), Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa.
 12. Kostera M. (2000), Organizacje i archetypy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Krzyżanowska M. (2000), Finansowanie organizacji pozarządowych, "Marketing i Rynek" nr 1, 2000.
 14. Leś E. (1991), Niepaństwowe podmioty polityki społecznej i siły postępotwórcze w mikroskali, w: Terenowa polityka społeczna - problemy rozwoju i postępu społecznego w mikroskali, A. Piekara (red.), Warszawa.
 15. Leś E. (2010), Rola zasady pomocniczości w kształtowaniu partnerskich relacji między państwem a organizacjami społecznymi na przykładzie Niemiec, w: Sektor pozarządowy a kondycja polskiej demokracji, M. Nowakowska, P. Marciniak (red.), Wydawnictwo Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 16. Marody M. (1999), Od społeczeństwa drugiego obiegu do społeczeństwa obywatelskiego, "Studia Socjologiczne", nr 4.
 17. Misztal W. (2011), Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 18. Nasze światowe podwórko. Raport Komisji Do Spraw Światowego Kierowania (1996), tłum. G. Górska, PWE, Warszawa.
 19. Rubini Z. (1997), Organizacje pozarządowe a administracja publiczna - prawne podstawy i niektóre problemy współpracy w zakresie pomocy społecznej, w: Organizacje pozarządowe projektowanie, współdziałanie i współpraca, A. Bednarski (red.), Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny, Warszawa.
 20. Rymsza M., Hryniewicka A., Derwich P. (2004), Zasada pomocniczości państwa a Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, M. Rymsza (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 21. Schmidt J. (2012), Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Warszawa.
 22. Siciński A. (1999), Społeczeństwo obywatelskie, w: Władza i obywatel w społeczeństwie informacyjnym, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 23. Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne, Warszawa.
 24. Suwaj M. (1997), Dla kogo, po co i jak? Kilka refleksji o działalności społecznej, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu