BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawid Leszek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wprowadzenie prawa zabudowy w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Niemczech
Enactment of the Heritable Building Right in Poland in the Context of Solutions Used in Germany
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 261-272, bibliogr. 21 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Projekty ustaw, Regulacje prawne, Nieruchomości, Prawo rzeczowe, Badania porównawcze, Prawo zabudowy
Legislation drafts, Legal regulations, Real estate, Property law, Comparative examination, Heritable building right
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W sejmie od kilku lat trwają prace nad ustawą wprowadzającą prawo zabudowy. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy na swojej stronie internetowej: http://bip.ms.gov.pl/projekty-aktów-prawnych. Według projektu prawo zabudowy będzie miało charakter ograniczonego prawa rzeczowego na cudzej nieruchomości, umożliwiającego korzystanie z gruntu z jednoczesnym istnieniem odrębnej własności budynków lub innych urządzeń trwale z tym gruntem związanych. Będzie to prawo zbywalne, na którym można ustanawiać hipotekę oraz podlegające dziedziczeniu. Celem wprowadzenia tego prawa w Polsce jest także stworzenie prawnych możliwości realizacji różnych istotnych inwestycji gospodarczych takich jak: zabudowa mieszkaniowa, instalacja urządzeń transportu kolejowego, drogowego, urządzeń przesyłowych na cudzych gruntach, innych. Prawo zabudowy funkcjonuje w systemach prawnych takich krajów jak np. Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Austria, Estonia. Celem artykułu będzie przedstawienie wybranych rozwiązań prawnych stosowanych w Niemczech w Ustawie o prawie zabudowy, Niemieckim Kodeksie Cywilnym i porównanie ich do rozwiązań proponowanych w polskim projekcie o prawie zabudowy.(abstrakt oryginalny)

From several years now the act introducing the heritable building right has been a subject of ongoing work in the parliament. Ministry of Justice published the bill on their website: http://bip.ms.gov.pl/projekty-aktów-prawnych. According to it, the heritable building right will be a limited property right that enables the use of a real estate when simultaneously buildings or other devices, permanently associated with this ground, are owned by a different entity. It is meant to be a transferable right that may be mortgaged. The enactment of this law in Poland is thought to result in creating legal possibilities to realise important economic investments such as: flat development, installation of rail and road transportation devices as well as transmission devices on owned grounds, others. The heritable building right functions in legal systems of following countries: Germany, Great Britain, Netherlands, France, Austria, Estonia. The article aims at presentation of chosen legal solutions used in Germany in Law of the heritable building right and German Civil Code and their comparison with solutions proposed in Polish bill.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek, G. (1997). W sprawie reformy przepisów Kodeksu cywilnego o podmiotowych prawach rzeczowych. Przegląd Legislacyjny, 3, 215 i n.
 2. Bieranowski, A. (2012). Prawo zabudowy i ciężary realne w pracach nad projektem kodeksu cywilnego. Rejent, nr specjalny, 22.12.12, 26 i n.
 3. Dekret z dnia 25.10.1945 o prawie zabudowy (Dz.U. Nr 50, poz. 280)
 4. Dyjakowska, M. (2015). Superficies' - rzymskie korzenie prawa zabudowy. Wydział Prawa i Administracji Zeszyty Prawnicze 15.1, Europejska konwencja (1948).
 5. Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-prawczlowieka/tekst-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosciwraz-z-protokolami-dodatkowymi/
 6. Lisowski, W. (1933). Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie II. Poznań, s. 459 i n.
 7. Krotoski, M., Walczak P. (2014). Nowe zasady dotyczące prawa zabudowy. Czy projekt zmian stanie się lekiem na kryzys?, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 05.02.2014.
 8. Kodeks Cywilny Niemiec z dnia 18.08.1896, tekst jednolity: Federalny Dziennik Ustaw z 1994 r. s. 2494 z późn. zm.
 9. Konstytucja RP (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
 10. Kwartnik-Pruc A., Trembecka A. (2014). Problematyka przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na przykładzie miasta Krakowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 507 i n.
 11. Paczkowski, R. (1930). Prawo zabudowy w mieście Poznaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 10.1, 114 i n.
 12. Paczkowski, R. (1932). Prawo zabudowy jako grunt. Poznań, 31 i n.
 13. Projekty aktów prawnych (online), (2010). https://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktowprawnych/prawo-cywilne (dostęp: 11.12.2015).
 14. Rozporządzenie z dnia 26.04.1912 betreffenddas Baurecht, RGB1 nr 86.
 15. Rozporządzenie z dnia 15.01.1919 über das Erbbaurecht (Dz. U. Rzeszy Niemieckiej str.72)
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.04.1922 (Dz.U. Rz. Nr 34)
 17. Sylwestrzak, A. (2013). Uwagi o projektowanej regulacji prawa zabudowy, Przegląd Sądowy, maj, 26 i n.
 18. Szymczak, I. (2015). Użytkowanie wieczyste a prawo zabudowy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36(1),113-121.
 19. Świgroń-Skok, R. (2014). Rzymska superficies a prawo zabudowy w projekcie zmian prawa rzeczowego. Czasopismo Prawno-historyczne, LXVI(2).
 20. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.)
 21. Zaradkiewicz, K. (2006). Podstawowe założenia dotyczące propozycji regulacji prawa zabudowy (Materiał dyskusyjny przygotowany dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego). Przegląd Legislacyjny, 2(54), 53 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu