BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leń Przemysław (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie), Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ranking przeznaczenia obszarów do prac scaleniowych, ze względu na rozmiary szachownicy gruntów, na przykładzie gminy Sławno
Ranking Destination Areas for Land Consolidation Works, due to the Size Checkerboard Land on the Example of Sławno
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 287-298, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Nieruchomości gruntowe, Struktura agrarna, Polityka wobec obszarów wiejskich
Land economy, Ground real estate, Agrarian structure, Rural areas policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu była analiza rozmiarów zjawiska szachownicy gruntów pod kątem ustalenia pierwszeństwa w rankingu obszarów przeznaczonych do prac scaleniowych, w gminie Sławno, w województwie łódzkim. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania wsi do scalenia gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.), jest zebranie ponad 50% podpisów właścicieli. Z kolei zasadą przy zakwalifikowaniu danej wsi do scalenia, w ramach danego programu, jest najwyższy procent właścicieli przystępujących do tego kroku. Często spotykanym utrudnieniem podczas zbierania podpisów wśród właścicieli gruntów, jest to, że część z nich mieszka poza obszarem analizowanej wsi (grunty różniczan zamiejscowych). Dla wytypowania obszarów do prac scaleniowych we wsiach gminy Sławno, ze względu na rozmiary szachownicy gruntów, określono i obliczono 9 czynników charakteryzujących każdą wieś. Czynnikami tymi były: x1 - % udział gruntów gospodarstw indywidualnych, x2 - % liczba działek w sektorze prywatnym, x3 - liczba mieszkańców, x4 - liczba różniczan zamiejscowych, x5 - liczba dzia- łek różniczan zamiejscowych, x6 - powierzchnia gruntów różniczan zamiejscowych, x7 - liczba różniczan miejscowych, x8 - liczba działek róż- niczan miejscowych, x9 - powierzchnia gruntów różniczan miejscowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to analyze the extent of checkerboard land in order to determine the priority ranking of areas intended for land consolidation works, in the municipality Sławno, in the Lodz region. A prerequisite to qualify the village for land consolidation, according to the Law of 26 March 1982 year by merging and exchange of land (Dz. U. z 2003r. Nr 178 pos. 1749 as amended), Is to collect more than 50% of signatures owners. On the other hand guiding principle for the qualification of the village to merge, within the framework of the program, the highest percentage of owners of acceding to this step. A common hurdle while collecting signatures from landowners, is that some of them live outside the village analyzed (land of non-resident owners plots).For picking areas for land consolidation works in the villages of the municipality Sławno, due to the size checkerboard land determined and calculated 9 factors characterizing each village. These factors were: x1 - % of land farms, X2 - % number of plots in the private sector, x3 - the number of inhabitants, x4 - the number of non-resident owners plots, x5 - the number of plots of non-resident owners plots, x6 - Ground area non - resident owners plots, x7 - the number is local residents, x8 - the number of plots that local residents, x9 - Ground area are local residents.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gniadek J. 2013. Ocena przestrzennego ukształtowania działek różniczan na przykładzie Mściwojowa. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 3/II/2013 PAN, s. 133-143.
 2. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. 2002. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Kukuła K. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej, PWE, Warszawa.
 4. Leń P. 2009. Rozmiary gruntów różniczan i możliwości ich likwidacji (na przykładzie wsi w powiecie Brzozów, województwo Podkarpackie. Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy, Puławy.
 5. Leń P. 2012. Prawidłowości w rozmiarze występowania gruntów różniczan zamiejscowych na przykładzie wsi w powiecie Brzozów. [w]: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN w Krakowie.
 6. Leń P., Matysek I., Kovalyshyn O. 2015. Dimensions of Plots Belonging to Out-ofvillage Owners in the Village of Będziemyśl, Commune of Sędziszów Małopolski. Geomatics and Environmental Engineering Vol. 9/2.
 7. Leń P., Wójcik G. 2015. Spatial development of agricultural land division throughout the ages in villages of the Opoczno County. Geomatics And Environmental Engineering Vol. 9/3.
 8. Leń P., Mika M. 2016a. The impact of socio-economic factors on the size of the external plot patchwork on the example of Brzustowiec village, in the Łódzkie Voivodship - artykuł po recenzjach - gotowy do druku w Geomatics And Environmental Engineering.
 9. Leń P., Mika M. 2016b. Rozmiary gruntów różniczan i możliwości ich likwidacji na przykładzie wsi gminy Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN w Krakowie - artykuł w recenzji
 10. Noga K. 1977. Analiza miedzywioskowej szachownicy gruntów na przykładzie wsi położonych w górnym dorzeczu Soły, ZN AR w Krakowie nr 133, Sesja Naukowa 7.
 11. Noga K. 2001. Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym. Szkoła wiedzy o terenie. Kraków.
 12. Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.020
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu