BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryszuk Justyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ kąta odcięcia horyzontu na wyznaczanie pozycji w trybie RTN GNSS z siecią TPI NETpro oraz VRSnet
Influence of Elevation Angle on RTN GNSS Positioning with TPI NETpro and VRSnet Networks
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 299-309, fot. rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Infrastruktura telekomunikacyjna, Systemy satelitarne, Nowe technologie, Pomiary
Telecommunication, Telecommunication infrastructure, Satellite systems, High-tech, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była analiza wpływu kąta odcięcia horyzontu na wielkości uzyskiwane podczas pomiaru RTN z polskimi komercyjnymi sieciami stacji referencyjnych. Do analiz skorzystano z dostępu do sieci stacji TPI NETpro oraz VRSNet, których stacje wykonują ciągłe obserwacje w czasie rzeczywistym sygna- łów pochodzących z satelitów systemu GPS oraz GLONASS i są gotowe na odbiór sygnałów z sieci Galileo. W pracy wykonano wielokrotne, pięciosekundowe obserwacje RTN na czterech wybranych punktach charakteryzujących się różnym stopniem zasłonięcia horyzontu, znajdujących się w terenie zurbanizowanym. Obserwacje wykonano w kilku seriach pomiarowych z przyjętymi kątami maski od 0 do 30 stopni. Następnie dokonano analizy otrzymanych wyników tj. liczby widocznych satelitów GPS i GLONASS w czasie poszczególnych pomiarów oraz wartości współczynnika dokładności geometrycznej PDOP. Zbadano również błędy RMS2D oraz RMS1D otrzymanych współrzędnych. Do obliczenia pozycji odbiornika skorzystano z rozwiązania RTK FIXED, które pozwala na obliczenie aktualnych współrzędnych w trybie różnicowym przy użyciu pseudoodległości i pomiarów fazowych oraz wymaga wyznaczenia nieoznaczoności do przeprowadzenia pomiaru. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the tests, which aim was to analyze the elevation angle impact on the size of obtained output during the RTN measurements with Polish commercials reference stations TPI NETpro and VRSNet. Reference station access were used in experiment. That stations were done continuous, real time observations of the satellite signals from the GPS and GLONASS systems and they are ready to Galileo signals measurements. There are multiple, five seconds RTN observations in the paper, measured on four selected points in the area of the Centre of Innovation-Deployment New Technique and Technology in Ecological Engineering University of Life and Science in Lublin. Measured points were characterized by different degree of elevation angle: without any obstacles in nearest area, with obstacles in south-east side, with obstacles in north, south and east side and with obstruction in North side and partly obstacles south side. Observations were made in a couple of measurement series with elevation angles from 0 to 30 degrees. Afterwards results analysis were made for example: the amount of visible satellites of GPS and GLONASS system in the time of measurement and dilution of precision coefficient PDOP values. Received values of coordinates, RMS2D and RMS1D biases were also analyzed. To compute the position of receiver, RTK FIXED solution were used, which allows us to calculate the current coordinates in differential measurement by using the pseudo range and carrier phase measurements and requires the ambiguity resolution to perform the measurements.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ćwiąkała P., Gabryszuk J., Krawczyk K., Krzyżek R., Leń P., Oleniacz G., Puchniach E., Siejka Z., Wójcik-Leń J. (2015). Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych. Wyd. Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie.
  2. GLONASS (2016). GLONASS constellation status. Federal Space Agency InformationAnalytical Centre (online). Korolyov, Russia 2005-2016. https://www.glonass-iac.ru/en/ (dostęp 10.02.2016)
  3. GPS (2016) GPS constellation status. U.S. Department of Homeland Security. Navigation Centre. http://www.navcen.uscg.gov/?Do=constellationstatus (dostęp 10.02.2016)
  4. Maciuk K. (2015). Współczynniki DOP w obserwacjach GNSS. Budownictwo i Architektura 14(1), 65-72
  5. Nowak, A. (2011). Wpływ kąta odcięcia horyzontu na dokładność wyznaczeń GPS. Logistyka 6/2011, 3111-3118
  6. Podręcznik (2013). Podręcznik użytkownika systemu ASG-EUPOS. Wydanie 2 poprawione. GUGiK. 299-309
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.021
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu