BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Żanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Leń Przemysław (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie)
Tytuł
Szachownica gruntów indywidualnych wyznacznikiem pilności wykonania prac scalenia i wymiany gruntów
Indyvidual Plot Patchwork Determination of the Urgency in Realization Consolidation and Exchange of Land
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 311-322, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Gospodarka gruntami, Metoda unitaryzacji zerowej
Agricultural production, Land economy, Zero unitarization method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Występowanie szachownicy gruntów jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na poziom produkcji rolniczej. Obszar Polski południowej i południowo-wschodniej jest terenem charakteryzującym się dość dużym rozdrobnieniem oraz występowaniem wielu czynników wpływających niekorzystnie na uprawę gruntów rolnych. W artykule dokonano analizy struktury przestrzennej gruntów w 29 wsiach gminy Cyców, położonej w powiecie łęczyńskim, województwie lubelskim. Przy wykorzystaniu metody unitaryzacji zerowej autorzy ustalili kolejność podejmowania prac scalenia i wymiany gruntów na badanym obszarze. Podstawę obliczeń stanowi 10 czynników (x1 -x10) przyjętych dla trzech grup zagadnień. W badaniach skupiono uwagę na gruntach osób fizycznych z podziałem na grunty różniczan zamiejscowych oraz miejscowych z gminy Cyców. Istotne zmiany w przestrzeni rolniczej są możliwe do osiągnięcia jedynie poprzez wykonywanie prac scalenia i wymiany gruntów. Działania te nie mogą jednak zostać wykonane w jednym czasie na całym wymaganym obszarze z uwagi na ograniczone środki finansowe. Istnieje zatem potrzeba określania terenów, które w pierwszej kolejności potrzebują wykonania prac urządzeniowo-rolnych. W pracy podjęto próbę określenia, które wsie z analizowanej gminy powinny zostać scalone w pierwszej kolejności. Przy zastosowaniu metod statystyki wielowymiarowej wykonano obliczenia dla każdej wsi. Otrzymane wyniki, w postaci miernika syntetycznego dla każdej wsi, pozwoliły na stworzenie hierarchii pilności wykonywania prac scaleniowych.(abstrakt oryginalny)

Occurence of plot patchwork is a phenomenon which has negative influence at the agricultural production level. Southern and south-eastern area of Poland is characterized by a rather high fragmentation and presence a lot of factors which adversely influence the cultivation of agricultural land. In the article was analyzed the spatial structure of land in 29 villages of the Cyców commune, located in district of Łęczna, Lubelskie Voivodship. The authors use the method of zero unitarisation for the purposes of determining the order of undertaking consolidation works and exchange of land in the area of research. The basis for calculation is the database of 10 factors (x1 - x10) accepted for three groups of issues. In studies focused on the land of natural persons divided into out-of-village owners and locals owners from Cyców commune. Essential changes in the agricultural space are possible to achieve only by consolidation and exchange of land. However, these activities could not be made at one time in all areas because of limited financial resources. There is therefore a need to determine the areas which first need consolidation and exchange of land. In the paper has been tried to determine which villages of the analyzed commune should be consolidation in the first place. Using methods of multivariate statistics, calculations were made for each village. The results, in the form of synthetic measure for each village, allowed to create a hierarchy of urgency for work in land consolidation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudzińska M. 2012. Szachownica gruntów rolnych jako czynnik kształtujący przestrzeń wiejską. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 02 (3 (Sep 2012))
  2. Gniadek J. (2013). Ocena przestrzennego ukształtowania działek różniczan na przykładzie Mciwojowa. W mat: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 3/II/2013 PAN, s. 133-143.
  3. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. (2002). Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej, PWE, Warszawa.
  5. Leń P. (2009). Rozmiary gruntów różniczan i możliwości ich likwidacji (na przykładzie wsi w powiecie Brzozów, województwo Podkarpackie. Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy, Puławy.
  6. Leń P. (2012). Prawidłowości w rozmiarze występowania gruntów różniczan zamiejscowych na przykładzie wsi w powiecie Brzozów. [w]: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN w Krakowie.
  7. Leń P., Matysek I., Kovalyshyn O. (2015). Dimensions of Plots Belonging to Outof-village Owners in the Village of Będziemyśl, Commune of Sędziszów Małopolski. Geomatics and Environmental Engineering 9/2.
  8. Noga K. (2001). Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym. Szkoła wiedzy o terenie. Kraków.
  9. Noga K. Schilbach J. (1993). Metodyka przekształcania wadliwej struktury przestrzennej rolnictwa w terenach górskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie nr 22, s. 153-161
  10. Pluta W. (1986). Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, WPN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu