BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siejka Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Ślusarski Marek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Leń Przemysław (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie)
Tytuł
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w świetle obowiązujących przepisów prawnych
Modernization of Land and Buildings Registry under Mandatory Legal Regulations
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 363-373, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, System katastralny, Wyniki badań
Ground real estate, Land registry system, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ewidencja gruntów i budynków, w myśl obowiązujących w Polsce przepisów, pełni rolę katastru nieruchomości. Jako rejestr publiczny, jest poddawana modernizacji bieżącej i okresowej. Celem modernizacji jest poprawa jakości gromadzonych danych. Najbardziej zadowalające wyniki w procesie modernizacji uzyskuje się na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych. Pomiary fotogrametryczne są rozwiązaniem bardziej ekonomicznym ale zastosowanie ich niesie ryzyko niespełnienia kryteriów dokładności położenia punktów granicznych. Niniejsza praca stanowi studium przypadku na temat skutków procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla terenów gdzie materiałem źródłowym są mapy ewidencyjne w skali 1:2000, powstałe na bazie fotomapy, bądź mapy katastralne w skali 1:2880. Celem pracy jest ocena i weryfikacja przydatności tych materiałów w procesie modernizacji. Badania przeprowadzono dla 30 obrębów ewidencyjnych, zlokalizowanych na obszarze województwa małopolskiego. Dla analizowanych obiektów zebrano następujące informacje: ogólną liczbę działek ewidencyjnych w danym obrębie oraz liczbę działek spełniających jedno z pięciu kryteriów źródeł danych. Analizy wykazały, że najbardziej zadowalające wyniki poprawy jakości zbiorów danych ewidencyjnych, daje wykorzystanie źródeł danych pochodzących z geodezyjnych pomiarów bezpośrednich. (abstrakt oryginalny)

Land and buildings registry, according to the current rules in Poland, acts as a real estate cadastre. As a public register, is subjected to the current and periodic modernization. The aim of the modernization is to improve the quality of the collected data. The most satisfactory results in the process of modernization are obtained on the basis of geodetic field measurements. Photogrammetric measurements are a more economical solution, but their use carries a risk of failure in meeting the criteria of accuracy positions of border points. This paper represents a case study on the effects of the process of modernization of the land and building registry for areas where the source material are registry maps in the scale of 1: 2000, created on the basis of photomaps, or cadastral maps in the scale of 1: 2880. The aim of the study is to assess and verify the suitability of these materials in the process of modernization. The study was conducted for 30 registration precincts, located in the Małopolskie Voivodship. For the analyzed objects the following information was collected: the total number of parcels within the precinct and the number of parcels that meet one of the five criteria of data sources. Analyses revealed that the most satisfactory results in improving the quality of the registry data sets, gives the use of data sources from the direct of surveying.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk T., Jasiołek J.(2012). Analiza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy Hrebenne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 01/3:19-30.
  2. Akińcza, M., Bieda, A., Buśko, M., Hannibal, H., Hanus, P., Hycner, R., Krzyżek, R., Kwartnik-Pruc, A., Łuczyński, R., Przewięźlikowska, A. (2015). Aktualne problemy katastru w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  3. Cymerman R., Goraj S., Nowak A., Ofierska E., Przybyłowski K., Surowiec S. 1982. Ewidencja gruntów. PWN, Warszawa.
  4. Fedorowski W. 1974. Ewidencja gruntów. PPWK, Warszawa.
  5. Hanus P., Hycner R., Kwartnik Pruc A. 2013. Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych, cz. II. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta nr 11.
  6. Hycner R. 2004. Podstawy katastru. Wydawnictwa AGH. Kraków.
  7. Mika M., Siejka M. (2014): Badanie stopnia cyfryzacji danych oraz wykorzystania map katastralnych w EGIB na obszarze wybranego powiatu w województwie podkarpackim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II: 623-634.
  8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 poz. 520, z późn. zm.).
  9. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813).
  10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., nr 38, poz. 454z pózn. zm)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.026
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu