BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane informacyjne problemy definiowania zrównoważonego i trwałego rozwoju : ujęcie teoretyczne
Selected Information Problems of Defining Sustainable Development : a Theoretical Analysis
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), s. 14-35, rys., tab., bibliogr. s. 32-35
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Informacja
Sustainable development, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym problemem współczesnej teorii ekonomii jest definiowanie podstawowych pojęć, a przede wszystkim stworzenie wspólnego języka, którego elementy będą akceptowalne środowiskowo, użyteczne w praktyce i dostatecznie precyzyjne z punktu widzenia poznawczego i metodyczno-metodologicznego. W opracowaniu przedstawiono główne etapy dyskusji, która doprowadziła do powstania w polskim piśmiennictwie kategorii "zrównoważony i trwały rozwój". Dyskusja ta toczy się od końca lat osiemdziesiątych XX wieku i w znacznym zakresie była spowodowana stosowaniem angielskiego zwrotu "Sustainable Development" Omówiono również główne aspekty sporów towarzyszących procesowi kreacji tej kategorii. Dotyczyły one przede wszystkim jej wymiaru semantycznego oraz kognitywnego. Zaprezentowano określone wyzwania informacyjne związane nie tylko z samym pojęciem zrównoważonego i trwałego rozwoju, ale także z kwestiami poznawczymi i implementacyjnymi, zwłaszcza w zakresie kwantyfikacji tej kategorii (ważne pod względem gromadzenia odpowiednich danych statystycznych) oraz modelowania tego typu rozwoju. Powszechne wykorzystanie we współczesnej ekonomii języka formalno-matematycznego stawia przed każdą taką kategorią nowe wyzwania. Dotyczą one przede wszystkim sposobów i precyzyjności pomiarów, jak również bardziej generalnych kwestii - charakteru opisywanych relacji. Z praktycznego punktu widzenia nie bez znaczenia są jednocześnie wyzwania związane z kosztami pozyskiwania odpowiednich informacji w kontekście ich: wiarygodności, aktualności, kompletności oraz relewantności i towarzyszących im zagrożeń - redundancji i szumów informacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Defining of the basic notions is an important problem of the modern theory of economics. What is particularly significant is the creation of a common language whose elements will be acceptable for the scientific community, useful in practice, and sufficiently precise from the cognitive and methodological points of view. This paper presents the main stages of the debate which introduced the category of 'balanced and steady development' into the Polish literature. The debate has lasted since the 1980s and was triggered by the widespread use of the English phrase 'sustainable development'. The main aspects of the disputes which accompanied the rise of the concept are also discussed, particularly those related to its semantic and cognitive dimensions. Specific informative challenges connected not only with the notion of 'balanced and steady development' itself, but also with the cognitive and implementation issues, especially as regards the quantification of this category (important from the viewpoint of collecting relevant statistical data) and the modelling of this type of development. The use of mathematical language that is prevalent in the contemporary economics poses new challenges for every such category. They concern above of all the methods and the precision of measurement, as well as more general matters associated with the nature of described relationships. From the practical point of view, the main challenges include those connected with the costs of obtaining appropriate information in the context of their credibility, currentness, completeness, and relevance, as well as the accompanying threats of redundancy and information noise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K., 1975, Logika pragmatyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Bajerowski T., 1998, Obraz rozwoju zrównoważonego w portretach fazowych, "Sterowanie Ekorozwojem", t. I, Politechnika Białostocka, Białystok.
 3. Bojarski W., 1988, Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społeczno-gospodarczym z poszanowaniem dóbr przyrody, "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody", Biuletyn Komitetu Ochrony Środowiska PAN, Wrocław-Warszawa.
 4. Bojarski W., 1990, Kultura materialna i duchowa a zasady ekorozwoju, "Aura", nr  6.
 5. Bojarski W., 1988, Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody, Ossolineum, Wrocław.
 6. Borys T., 1998, Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne. Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych, t. I, Projekt Sieci Demokratycznej, Warszawa-Jelenia Góra.
 7. Borys T., 2003, Środowisko przyrodnicze w koncepcji sustainable development, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr  1009, Wrocław.
 8. Burchard-Dziubińska M., 1994, Wdrażanie koncepcji ekorozwoju przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe, "Wdrażanie polityki ekorozwoju", ESESiZN - oddział polski, Kraków.
 9. Byrski M. K., 1996, Uniwersalność indyjskiego pojęcia Dharma albo Dierżma, czyli krótka rozprawa o pożytkach zacnego trwania, "Ziemia naszym domem", Centrum Uniwersalizmu, Warszawa.
 10. Czaja S., Becla A., 2007, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Czaja S., 2011, Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Czaja S., 2013, Istota zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy. Wybrane aspekty, B. M. Powichrowska (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 13. Dubel K., 1996, Proekologiczna gospodarka na obszarach cennych przyrodniczo, "Człowiek i Przyroda", nr 4.
 14. Dubel K., 1998, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 15. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, 2010, t. 1-4, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Warszawa.
 16. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, 2011, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 17. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, 2010, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 18. Encyklopedia filozofii, 1998, T. Honderich (red.), t. I, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 19. Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, 2011, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 20. Górka K., 2007, Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(32).
 21. Hopfer A., 1992, Funkcje obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju, "Ekorozwój obszarów wiejskich", Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Warszawa, nr 401.
 22. Jak opracować raport środowiskowy, 2002, T. Borys, P. Rogala (red.), Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra.
 23. Kiełczewski D., 2008, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Agencja Wy-dawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok.
 24. Kopaliński W., 1999, Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
 25. Kośmicki E., 2009, Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Agencja Wy-dawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok.
 26. Kośmicki E., 2010, Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Poznań.
 27. Kotarbińska J., 1966, Tak zwana definicja deiktyczna, [w:] Logiczna teoria nauki, T. Pawłowski (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 28. Kozłowski S., 1985, Ekorozwój, "Człowiek i Światopogląd", nr 5.
 29. Kozłowski S., 1993, Ekorozwój w gminie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków.
 30. Kozłowski S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 31. Kozłowski S., 1996, Społeczne wzorce zachowań promujące ekologiczny model konsumpcji , "Człowiek i  Przyroda", nr 4.
 32. Kozłowski S., 1997, W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Locke J., 1955, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Łojewski S., 1998, Ekonomia środowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz.
 35. Mały ilustrowany leksykon PWN, 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Mały słownik języka polskiego, 1969, S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 37. Mesarović M., Pestel E., 1977, Ludzkość w punkcie zwrotnym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 38. Mortimerowa H., 1987, Definicja, "Filozofia a nauka", Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź.
 39. Nasza Wspólna Przyszłość, 1991, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa.
 40. Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1997, t. 2 D-H, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 41. Nowy leksykon PWN, 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 42. Ochrona środowiska. Poradnik dla gmin, 1992, B. Poskrobko (red.), Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, spółka z o.o. w Białymstoku, Białystok.
 43. Paczuski R., 2001, Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 44. Pajda R., 1998, Uwarunkowania wdrażania ekorozwoju w układzie lokalnym, "Sterowanie Ekorozwojem", t. II, Politechnika Białostocka, Białystok.
 45. Pawłowski T., 1978, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 46. Piontek B., Piontek F., Piontek W., 1997, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 47. Piontek F., 2000, Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, "Problemy Ekologii", nr 5.
 48. Piontek F., 1999, Górnictwo węgla kamiennego a kategoria efektywności i programowanie zrównoważonego rozwoju, "Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska", Ekonomia, Organizacja, Zarzadzanie i Marketing w Przemyśle Wydobywczym, AGH, Komitet Górnictwa PAN, Ustroń.
 49. Planistyczne i  implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, 2011, t. 1, T. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 50. Popularna encyklopedia powszechna 1994, t. 4, Wydawnictwo Fogra, Kraków.
 51. Poskrobko B., 1997, Ekorozwój - wyzwanie cywilizacyjne, maszynopis, Białystok.
 52. Poskrobko B., 1997, Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(10).
 53. Poskrobko B., 1998, Zarządzanie środowiskiem, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 54. Realizacja zasad ekorozwoju w polityce gospodarczej państwa, 1994, MOŚ, ZNiL, Warszawa.
 55. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 56. Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju, 2003, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 57. Sachs I., 1995, Globalne problemy ekorozwoju, "Wdrażanie polityki ekorozwoju", materiały konferencyjne, Kraków.
 58. Sadowski Z., 1998, Ekorozwój a wzrost gospodarczy, "Sterowanie Ekorozwojem", t. I, Politechnika Białostocka, Białystok.
 59. Śleszyński J., 1997, Wskaźniki trwałego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 2.
 60. Uchwała Sejmu RP z 10 maja 1991 roku w sprawie polityki ekologicznej, "Monitor Polski", 1991, Nr 18, poz. 119.
 61. Uniwersalny słownik języka polskiego 2003, S. Dubisz (red.), t. 1, A-G, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 62. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627.
 63. Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, 2011, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 64. Wielka Encyklopedia PWN, 2002, t. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 65. Woś A., 1995, Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 66. Wskaźniki ekorozwoju, 1999, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 67. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok.
 68. Zaufal B., 1986, Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 69. Zaufal B., 1983, Sozologia a ekorozwój, "Aura", nr 1 i 2.
 70. Ziembiński Z., 1994, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 71. Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 2009, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 72. Żylicz T., 2011, Trwały rozwój jako podstawa polskiej polityki ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(18).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.01.79.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu