BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poskrobko Bazyli (Uniwersytet w Białymstoku), Matel Anna (Uniwersytet w Białymstoku, doktorantka)
Tytuł
Poprawność merytoryczna i elegancja formalna opracowania naukowego z zakresu nauk ekonomicznych
Substantive Correctness and Formal Refinement of Economic Science Papers
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), s. 36-55, bibliogr. s. 55
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Piśmiennictwo naukowe, Prace naukowo-badawcze, Terminologia naukowa
Economic sciences, Scientific literature, Scientific-research work, Terminology of science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nauki ekonomiczne należą do trudnej materii badawczej ze względu na swą zmienność w czasie i przestrzeni oraz rozległość obszaru badań. W związku z tym niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności w realizacji procesu badawczego z zakresu ekonomii, a zwłaszcza w formułowaniu wniosków i uogólnień. Jednak w praktyce często opracowania uznawane za naukowe nie spełniają standardów epistemologicznych naukowości. Cechę tę należy przypisać szczególnie tekstom młodych, niedoświadczonych badaczy nauk ekonomicznych. Celem artykułu jest włączenie się do dyskusji z zakresu naukowości opracowań naukowych w dziedzinie ekonomii oraz elegancji tekstów naukowych. W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji tezy zakładającej, że istotna część opracowań opublikowanych w pracach zbiorowych została napisana bez znajomości albo z wyraźnym lekceważeniem kanonów naukowych. W tym celu dokonano przeglądu artykułów naukowych recenzowanych przez B. Poskrobko w latach 2012-2015 dla ośmiu wydawnictw (łącznie 137 opracowań). Na ich podstawie wskazano podstawowe błędy, w tym również merytoryczne i formalne, wpływające na obniżenie naukowości i pogorszenie elegancji tekstu naukowego. (abstrakt oryginalny)

Economic science is a problematic area of research with regard to its variability in time and space and the breadth of research scope. Due to this fact, it is imperative that researchers remain circumspect, especially when drawing conclusions and making generalisations. In practice, research papers accepted as scientific ones often fail to meet the epistemological standards of scientific work. This is especially the case with inexperienced researchers. The purpose of the study is to contribute to the discussion of the scholarly character and refinement of scientific papers from the field of economics. The present analysis is an attempt to verify the thesis that a significant proportion of working papers released in joint publications are written without conversance with, or with disregard of, the canons of scientific cognition. To this end, an overview of working papers reviewed by B. Poskrobko in 2012-2015 for eight publishers (altogether 137 papers) is presented. On this basis, identified are the most prevalent errors, substantive as well as formal ones, which adversely affect the quality of scientific papers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J., 2005, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 2. Black J., 2008, Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Dharmin P., Albert Einstein - nauka, filozofia i kontrowersje, "Artykularnia Macierz", http://macierz.org.pl/artykuly/nauka/albert_einstein_nauka_filozofia_i_kontro wersje (data wejścia: 10.08.2015).
 4. Jodkowski K., 1990, Wspólnoty uczonych, paradygmaty, rewolucje naukowe. Realizm. Racjonalizm. Relatywizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 5. Klepacki B., 2009, Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G, t. 96, z. 2.
 6. Kuc B. R., 2012, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, Wydawnictwo PTM, Warszawa.
 7. Kuhn T. S., 2009, Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 8. Musiał G., 2010, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych. Perspektywy rozwoju, [w:] Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy i perspektywy rozwoju, B. Kos (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 9. Nęcka E., 2003, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 10. Polszczyzna na co dzień, 2006, M. Bańko (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Poskrobko B., 2011, Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 12. Ratajczak M., 2012, Ekonomia jako nauka, [w:] Podstawy metodologii prac doktorskich w naukach ekonomicznych, M. Sławińska, H. Witczak (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, Dz. U. 2011, Nr 196, poz. 1169.
 14. Stachak S., 2013, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 15. Stankiewicz W., 2000, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Stein M. I., 1953, Creativity and culture, "Journal of Psychology", no. 36.
 17. Toskolański A. T., 1978, O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym, t. j. Dz. U. 2012, poz. 572.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.01.79.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu