BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bugajski Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Chmielowski Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Cupak Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wąsik Ewa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wpływ ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na zmienność stężeń zanieczyszczeń w ściekach poddawanych procesom oczyszczania
Influence of Sewage from Septic Tanks on the Variability Concentration of Pollutants in Sewage Undergoing Purification Processes
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/2, s. 517-526, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Oczyszczanie ścieków, Oczyszczalnie ścieków, Pomiary
Sewage treatment, Sewage treatment plants, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie wpływu udziału ścieków pochodzących ze zbiorników na nieczystości płynne na zmienność stężeń zanieczyszczeń w mieszaninie ścieków poddawanych procesowi oczyszczania w zbiorczej oczyszczalni ścieków. W pracy pomiarem objęto dobową ilość ścieków dopływających oraz dowożonych taborem asenizacyjnym i określono udział procentowy ilość ścieków dowożonych w stosunku do całości ścieków poddawanych procesowi oczyszczania. W okresie 5-cio letnich badań pobrano i poddano analizie 20 próbek ścieków, w których wykonano oznaczenia wskaźników: BZT5 , ChZT oraz zawiesina ogólna. Po wykonaniu analizy statystycznej stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału ścieków dowożonych o 1% wzrasta wartość BZT5 o 14,6 mgO2 ·dm-3, wzrasta wartość ChZT o 40,2 mgO2 ·dm-3 oraz wzrasta stężenie zawiesiny ogólnej o 21,4 mg·dm-3 w ogólnej mieszaninie ścieków poddawanych procesowi oczyszczania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the influence of the percentage of sewage from septic tanks to the variability of pollutant concentrations in the mixture of sewage undergoing treatment process in the collective sewage treatment plant. The study involved measuring the daily amount of wastewater influent and from septic tanks and determined the percentage of the amount of sewage from septic tanks in relation to the total wastewater being purified. During the 5-year study collected and analyzed 20 samples of sewage, which were made markings indicators: BOD5 , COD and total suspension. After the statistical analysis, it was found that with the increase of the share of sewage from septic tanks by 1% increased the value of BOD5 14.6 mgO2 ·dm-3, increases the value of COD 40.2 mgO2 ·dm-3 and increases the concentration of total suspension of 21,4 mg·dm-3 in the total mixture of the waste water being purified.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażejewski R., Nawrot T. (2009). Jak uszczelnić system gromadzenia i dowożenia nieczystości ciekłych?, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9, 2 - 3.
 2. Błażejewski R. (2012). Stan i możliwości rozwoju infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2, 49 - 51.
 3. Bugajski P., Bergel T. (2008). Wielkości wybranych stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych odpływających z terenów wiejskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9, 28 - 29.
 4. Bugajski P., Satora S. (2009). Bilans ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni na przykładzie wybranego obiektu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, 73 - 82.
 5. Elmitwalli, T. A., Ralf, O. (2007). Anaerobic biodegradability and treatment of grey water in upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. Water Research, 41(6), 1379 - 1387.
 6. GUS - (Główny Urząd Statystyczny): Infrastruktura komunalna w 2013 r., Wyd. GUS. Warszawa 2014. Heidrich Z., Kozak T. (2009). Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki miejskie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12, 20 - 22.
 7. Ladu J., Lü X. (2014). . Effects of hydraulic retention time, temperature, and effluent recycling on efficiency of anaerobic filter in treating rural domestic wastewater. Water Science and Engineering, 7(2), 168 - 182.
 8. Jeleń U., Wyrwik Sz. (2003). Wpływ ścieków dowożonych beczkowozami na prawidłową pracę małej oczyszczalni ścieków na podstawie eksploatacji oczyszczalni w TrzebiniSierszy. Forum Eksploatatora 3, 5 - 8.
 9. Jucherski A., Golka W., Eymontt A. (2005). In: Paper at Conference "Rural development capacity in Carpathian Europe". Ed.: Rural areas and development, vol 3, 167 - 65.
 10. Jóźwiakowski K. (2012). Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich - cz. 1. Inżynier Budownictwa 10, 57 - 60.
 11. Kaczor G. (2009). Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 9, 97 - 104.
 12. Krzanowski S., Wałęga A. (2008). Effectiveness of organic substance removal in household conventional activated sludge and hybrid treatment plants. Environment Protection Engineering 34/3, 5 - 12.
 13. Nowak R. (2012). Kanalizacja bezodpływowa - potencjalne i realne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6, 263 - 265.
 14. Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K., Gajewska M., Wojciechowska E., Ostojski A. (2015). Zrównoważone gospodarowanie ściekami na terenach wiejskich. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska) 17, 585 - 602.
 15. PN-EN 12566-1:2004 - Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Cz. 1. Prefabrykowane osadniki gnilne.
 16. Shibao L., Liang P., Xiao B. (2015). Study on method of domestic wastewater treatment through new-type multi-layer artificial wetland. International Journal of Hydrogen Energy 40, 11207 - 11214.
 17. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki. Tom 1. Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków 1998.
 18. Tomczuk B. (2011). Zmienność ilości ścieków i nieczystości ciekłych oraz ładunku zanieczyszczeń na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych w Lipsku n. Biebrzą. Inżynieria Ekologiczna 24/201,145 - 153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.2.036
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu