BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzciński Grzegorz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Czerniak Adrian (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Grajewski Sylwester (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej obszarów leśnych
The Functioning of Forest Communication Infrastructure
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/2, s. 527-542, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja leśna, Drogi, Infrastruktura komunikacyjna, Transport, Współpraca sieciowa
Forest production, Road, Communication infrastructure, Transport, Network cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy wskazuje się, że masy całkowite samochodów z surowcem drzewnym pozyskanym z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe powinny odpowiadać przepisom, aby zarówno drogi leśne jak i publiczne nie były ponadnormatywnie obciążane. W związku z przebudową dróg publicznych i aktualnie prowadzoną optymalizacją leśnej sieci drogowej konieczna jest współpraca zarządzających tymi drogami, planowanie wspólnych prac drogowych i opracowywanie logistyki transportowej lokalnych obszarów transportowych. Badania terenowe wykazały, że nośność dróg lokalnych i leśnych można podnosić stosując odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i nowoczesne materiały drogowe (np. geosiatki i geotkaniny).(abstrakt oryginalny)

The paper indicates that the total mass of vehicles with timber obtained from the State Forests National Forest Holding shall satisfy the requirements for both forest roads and public were not loaded above standards. In connection with the reconstruction of public roads and actually led the optimization of forest road network cooperation is required between managers of these roads, the planning of common work and the development of road transport logistics of local transport areas. Field studies have shown that the load capacity of local and forestry roads can be raised by using appropriate design solutions and modern road materials (eg. geogrid and woven geotextiles).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
 2. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym
 3. Czerniak A. (red.), Grajewski S., Kamiński B., Miler A. T., Okoński B., Leciejewski P., Trzciński G., Madaj A., Bańkowski J., Wojtkowski K. (2013). Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. PGL LP, OR-W LP w Bedoniu, Warszawa-Bedoń: s. 124 wprowadzone Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach"
 4. Czerniak, A., Grajewski, S. (2014). Badanie nośności dróg - gwarancją solidności realizacji inwestycji. Przegląd Leśniczy, 4: 10-12
 5. Czerniak, A., Kacprzak, G., Pietrucha, J., Walaszek, W. (2015). Celowość stosowania georusztów typu "PolGrid" w budownictwie dróg leśnych. Przegląd Leśniczy, 9: 6-8
 6. GUS 2015. Transport. Wyniki działalności w 2014. Warszawa
 7. GUS 2015a. Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013. Warszawa
 8. GUS 2015b. Leśnictwo 2015. Warszawa
 9. Instrukcja obsługi lekkiego ugięciomierza dynamicznego ZFG 3000 (2014). Maszynopis, Merazet Poznań: s. 15
 10. Jodłowski, K., Czerniak, A. (red.) (2012). Nowoczesne technologie budowy dróg, mostów i przepustów leśnych. Postępy Techniki w Leśnictwie, nr 119, SITLiD, Wyd. Świat, Warszawa: s. 60
 11. Kamiński, B. (2012). Badania techniczne dróg leśnych. W: Jodłowski K., Czerniak A. (red.) Nowoczesne technologie budowy dróg, mostów i przepustów leśnych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 119, SITLiD, Wyd. Świat, Warszawa: 47-51
 12. OST D-05.02.01 1998. Nawierzchnia tłuczniowa. GDDP w Warszawie
 13. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
 14. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
 15. Rolla, S. (1985). Badania materiałów i nawierzchni drogowych. WKŁ, Warszawa: s. 439
 16. Rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna (Dz. U. z 2012 r., poz. 536)
 17. Sieniawski, W. (2012). Waloryzacja dostaw drewna do wybranych segmentów przemysłu drzewnego. Rozprawa doktorska. SGGW w Warszawie. Warszawa
 18. Sieniawski, W., Trzciński, G. (2010). Analysis of large-size and medium-size wood supply. W: Belbo H. (red.). Forest operations research in the Nordic Baltic region. Materiały konferencji: The 2010 Nordic-Baltic conference on forest operations. Honne, Norway, 20-22 października 2010 r.: 56-57
 19. Szpikowski, M., Dreger, M., Przygoda, M., Dróżdż, R., Dąbrowski, M., Tokarczyk, T., Har, M., Mitrut, M., Żuławnik, P. (2005). Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną. Maszynopis, IBDiM, Laboratorium Geotechniki, Warszawa: s. 150
 20. Trzciński, G. (2011). Analiza parametrów technicznych dróg leśnych w aspekcie wywozu drewna samochodami wysokotonażowymi. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: s. 127
 21. Trzciński, G. (2013). Budownictwo leśne jako element lokalnej infrastruktury budowlanej. W: Halicka A. (red.). Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, Praktyka, Perspektywy. Politechnika Lubelska: 65-77
 22. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.2.037
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu