BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skawińska Eulalia (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Tradycyjna struktura gospodarcza Polski - pułapką dla konwergencji w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego
The Traditional Economic Structure of Poland - a Trap for the Convergence in the Times of the Financial and Economic Crisis.
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 18-35, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Konwergencja, Konwergencja gospodarcza, Komplementarność w gospodarce, Struktura gospodarcza, Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy
Convergence, Economic convergence, Complementarity in the economy, Economic structure, Financial crisis, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie realizacji konwergencji realnej krajów EŚW, z wyżej rozwiniętymi UE-27 w oparciu o źródła wtórne, z ekspozycją Polski. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak globalny kryzys finansowo gospodarczy 2008-2012 wpłynął na ten proces. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera wyjaśnienie koncepcji konwergencji regionów, jako problemu kontrowersyjnego i stopnia realizacji bezwzględnej konwergencji realnej beta w krajach EŚW. Druga część obejmuje ogólną analizę struktury gospodarczej krajów EŚW, stanowiącą podstawę względnej konwergencji realnej. Wyciągnięto następujące wnioski: 1. W okresie 2004-2013 konwergencja realna w niewielkim zakresie była stymulowana przez fundusze UE. Niestety postęp był spowolniony przez kryzys ekonomiczny. 2. Brak komplementarności struktur gospodarczych uniemożliwił realną warunkową konwergencję krajów EŚW, w porównaniu z rozwiniętymi krajami UE-27. Dodatkowo, ten mankament stwarza nie tylko zagrożenie dla przyspieszenia realnej bezwarunkowej konwergencji, lecz nawet dla możliwości wystąpienia dywergencji. 3. W części końcowej przedstawione są propozycje dla Polski. Słowa kluczowe: konwergencja, komplementarność, struktura gospodarki, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW),UE-27, dywergencja.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to investigate the implementation of the real convergence of the CEE countries in comparison to the developed EU countries (EU-27) (and in particular Poland) on the basis of secondary data. The main question concerned the impact of the global financial and economic crisis 2008-2012 on the process. The paper consists of two parts. The first explains the concept of the regional convergence as a controversial problem and the extent of the realization of the beta real unconditional convergence in CEE countries. The second part analyses the economic structure of CEE countries which constitutes the basis of the conditional real convergence. The following conclusions were drawn: 1. In the period 2004-2013 small real convergence has been stimulated by EU funds. Unfortunately, the progress has been slowed-down by economic crisis. 2. The lack of complementarity of economic structures disabled the real conditional convergence of CEE countries, in comparison to the developed EU-27 countries. In addition, this deficiency poses not only a threat to the acceleration of real unconditional convergence but even the possibility of the occurrence of divergence. 3. Finally, some proposals for Poland are presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binek Zb. (2013), Spełnienie kryteriów z Maastricht jako warunek wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowe, w: Binek Zb., Szudra P. (red.), Integracja walutowa, Oficyna Wydawnicza. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 2. Boguszewski P. (2014), Konwergencja nominalna i realna a integracja walutowa w kryzysie w: Kowalewski P., Tchorka G., Górski J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Wyd. NBP, Warszawa.
 3. Czarny E., Śledziewska K., Konkurencyjność polskiej wymiany towarowej w 2012 r. w: Weresa M. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Wyd. Instytut Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie, Warszawa.
 4. Drastihova M. (2012), The importance of intra-industry trade to the convergence in the EU and euro area and implications for Slovakia, Regionalni Studia.
 5. Dzikowska M., Pietrzykowski M. (2011), Unia walutowa i monetarna oraz funkcjonowanie strefy euro jako systemowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa w: Gorynia M., Jankowska B. (red.), Wejście Polski do strefy euro, Difin, Warszawa.
 6. Freyberg E. (2014), Ocena skuteczności polityki regionalnej w Polsce, w: Weresa M. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Wyd. Instytut Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie, Warszawa .
 7. Geodecki T. (2014), Innowacje a wzrost gospodarczy, w: Geodecki T., Mamica Ł. (red.), Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 8. Gudowski J. (2010), Wybrane zagadnienia transformacji społeczno-ekonomicznej, w: Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 9. Kokocińska M. (red.) (2012), Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań .
 10. Malaga K. (2009), Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy, w: Liberda Z.B. (red.), Konwergencja gospodarcza Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczna, Warszawa.
 11. Małuszyńska E., Gruchman B. (red.) (2012), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 12. Makać A. (2001), Międzynarodowa integracja gospodarcza - podstawowe problemy teoretyczne, w: Oziewicz E. (red.). Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Matkowski Zb., Próchniak M. (2013), Konwergencja poziomów dochodu, w: Weresa M. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Wyd. Instytut Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie, Warszawa.
 14. Mokrogulski M. (2013), Zasoby i ich produktywność, w: Weresa M. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Wyd. Instytut Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie, Warszawa.
 15. Sadowski Z. (2005), Transformacja i rozwój. Wybór prac, PWN, Warszawa.
 16. Skawińska E. (2011), Rola kapitału ludzkiego i kapitału społecznego we wzroście konkurencyjności w: Skawińska E., Cyrson E., Zalewski R.I., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechnika Poznańska, Poznań.
 17. Skawińska E. (2011), Międzynarodowa integracja gospodarcza w: Skawińska E., Sobiech - Grabka K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu