BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skibińska-Fabrowska Ilona (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2008-2014
Monetary Policy of Polish National Bank in the Years 2008-2014
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 47-57, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka pieniężna NBP, Kryzys finansowy
Monetary policy, NBP monetary policy, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski
Abstrakt
W artykule została przedstawiona polityka pieniężna prowadzona przez Narodowy Bank Polski w okresie od 2008 do 2014 roku. Analiza dokonana została z uwzględnieniem podziału na dwa okresy. Pierwszy (lata 2008 - 2009), w którym głównym celem banku centralnego było utrzymanie stabilności i płynności rynku finansowego i drugi (lata 2010 - 2014), w którym władze monetarne skupiły się na realizacji celu inflacyjnego. Ocena polityki pieniężnej w pierwszym okresie wskazała na jej efektywność. Natomiast w drugim z analizowanych okresów założony cel w postaci stabilizowania poziomu inflacji nie został osiągnięty. W wyniku przeprowadzonych badań oraz na tle dyskusji toczącej się w literaturze na temat skuteczności przyjętej przez Polskę strategii polityki pieniężnej zasadnym wydaje się wniosek o konieczności dokonania jej krytycznej weryfikacji.(abstrakt oryginalny)

This article presents the monetary policy pursued by the Polish National Bank from 2008 until 2014. The analysis was made the division into two periods. The first (2008 - 2009), in which the central bank's main goal was to maintain stability and liquidity of the financial market and the second (period 2010-2014), in which the monetary authorities focused on achieving the inflation target. Assessment of monetary policy in the first period pointed to its effectiveness. In the second of the analyzed periods established objective has not been achieved. Against the background of the ongoing discussion in the literature on the effectiveness of the strategy adopted by Poland's monetary policy seems reasonable request to the need to make the critical verification.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień A. (2011), Stabilność systemu bankowego w Polsce w okresie kryzysu finansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 109, SGH, Warszawa.
 2. Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w 2008 roku. Płynność sektora bankowego (2009), NBP, Warszawa.
 3. Jaworski W. L. (2013), Niewystarczająca rola Narodowego Banku Polskiego w rozwoju polskiej gospodarki, Zarządzanie i Finanse, Nr 2 część 1.
 4. Michalski R. (2013), Polska polityka pieniężna w latach 2012-2013 - więcej restrykcyjności niż akomodacji, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Nr 33, Warszawa.
 5. Płowiec U. (red.) (2010), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa .
 6. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009 (2010), UKNF, Warszawa.
 7. Pyka I. (2010), Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 8. Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2008 r. (2008), NBP, Warszawa.
 9. Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. (2009), NBP, Warszawa.
 10. Raport roczny 2009 - Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP (2010), NBP, Warszawa.
 11. Raport roczny 2013 - Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP (2014), NBP, Warszawa.
 12. Rzońca A., 10 powodów by już nie ciąć stóp NBP, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1150285.html?print=tak&p=0, dostęp dnia 03.03.2015.
 13. Szelągowska A. (2013), Polityka niskich stóp procentowych a stan polskiej gospodarki, Zarządzanie i Finanse, Nr 2 część 1.
 14. Urbańska A. (2002), Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, Materiały i Studia Zeszyt nr 148, NBP, Warszawa.
 15. Założenia polityki pieniężnej po 2003 roku (2003), NBP, Warszawa.
 16. Założenia polityki pieniężnej na 2004 rok (2003), NBP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu