BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Alicja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie klastrów w dobie kryzysu
The Importance of Clusters in Times of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 58-68, bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Klastry, Kryzys gospodarczy, Innowacje
Financial crisis, Business cluster, Economic crisis, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Celem publikacji jest ocena znaczenia klastrów w dobie globalnego kryzysu finansowogospodarczego rozpoczętego w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. Analiza przeprowadzona została w oparciu o źródła teoretyczne oraz wyniki badań naukowców z krajów wysokorozwiniętych. Podstawowa hipoteza badawcza zakłada pozytywny wpływ kryzysu na aktywności struktur klastrowych. Artykuł został podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej przeprowadzona jest analiza źródeł teoretycznych dotycząca omawianego problemu, w drugiej części autor rozważa wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to examine the importance of clusters in the time of global financial and economic crisis which began in 2007 in the United States. The analysis was done on the basis of theoretical sources and research results from developed countries. Basic research hypothesis assumes a positive impact of the crisis on the activity of cluster structures. The article is divided into two main parts. In the first carried out an analysis of theoretical sources on the topic, in the second part, the author examines the results of research conducted by scientists.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M., Ostrowska A., Pander W. (2012), Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, PARP, Warszawa.
 2. Borcuch A. (2009), Globalny system pieniężny, CeDeWu, Warszawa.
 3. Cooke P. (2013), Are biotechnology and its clusters in crisis?, \"Technology Analysis & Strategic Management\" 25.7.
 4. Gkanas E. (2013), Nanotechnology and Innovation, Recent status and the strategic implication for the formation of high tech clusters in Greece, in between a global economic crisis, arXiv preprint arXiv:1303.5290.
 5. Countries (2013), \"British Medical Journal\" 347.
 6. Klimas P. (2013), Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności sieci, \"Organizacja i Kierowanie\" nr 3.
 7. Kaźmierski J. (2014), Struktury klastrowe jako nowoczesna koncepcja na region konkurencyjny, \"Marketing i Rynek\" nr 10.
 8. Kondilis E. (2013), et al. Economic crisis, restrictive policies, and the population\'s health and health care: the Greek case, \"American journal of public health\" 103.6.
 9. Niemczyk J. (2012), Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów nauk o zarządzaniu, w: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Mazurek J. (2014), Examination of European Union economic cohesion: A cluster analysis approach.
 11. Morawski W. (2013), Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 12. Phillipe M., Mayer T., Mayneris F. (2013), Are clusters more resilient in crises? Evidence from French exporters in 2008-2009.
 13. Østergaard Ch. R., Eun K.P. (2013), Cluster decline and resilience-The case of the wireless communication cluster in North Jutland, Denmark, \"Denmark January\" 4.
 14. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 15. Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, New York - London.
 16. Sawicka A. (2011), Funkcjonowanie średnich firm w okresie spowolnienia gospodarczego, w: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Difin, Warszawa.
 17. Shu-Sen C. (et al), Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 54.
 18. Siwiński W. (2013), Kryzys lat 2007-2009 i luka informacyjna w sektorze finansowym, \"Management and Business Administration. Central Europe\" 2 (121).
 19. Skulska B. (2013), Wzrost gospodarczy krajów ASEAN a globalny kryzys, \"Studia Ekonomiczne\" nr 2.
 20. Szwinta P. (2014), Polityka klastrowa w Republice Federalnej Niemiec, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 30(5) 13.
 21. Świadek A. (2006), Kooperacja w systemach innowacyjnych, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 47, zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 416.
 22. Świadek, A., Płonka M. (2013), Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, \"Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy\" nr 34.
 23. Woźniak M. (2008), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 24. Ulmer R.R., Sellnow T.L., Seeger M.W. (2014), Effective crisis communication: Moving from crisis to opportunity, Sage Publications.
 25. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, KOM 2020, wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 26. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (1995), t. 3, PWN, Warszawa.
 27. http://www.pi.gov.pl/ (z dnia 03.02.2014 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu