BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola emocji w kształtowaniu gotowości do zapłaty za dobra środowiskowe
Role of Emotion In Willingness to Pay for Environmental Goods
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 2 (80), s. 115-128, rys., tab., bibliogr. 127-128
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Badania ankietowe, Psychologia, Ekonomia, Metoda gotowości do płacenia
Natural environment, Questionnaire survey, Psychology, Economics, Willingness to pay (WTP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia rolę emocji w różnicowaniu gotowości do zapłaty (WTP) za określone dobro środowiskowe. W artykule zaprezentowano wyniki badania wpływu wybranych uczuć dotyczących problemu środowiskowego (zanieczyszczenie wód) oraz możliwości rozwiązania tego problemu na gotowość do współfinansowania rozwiązania. Wyniki badań wskazują, iż wyższa gotowość do zapłaty cechuje osoby odczuwające silne, dodatnie emocje powiązane z możliwością poprawy stanu środowiska. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of emotion in affecting the willingness to pay (WTP) for certain environmental goods. The author presents the results of research into the impact of selected emotions regarding an environmental problem (water pollution) and the possibilities of solving this problem on the readiness to co-finance the solution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreoni J., 1990, Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving, "The Economic Journal", 100(401).
 2. Angulo A.M., Gil J.M., Tamburo L., 2003, Food safety and consumers' willingness to pay for labeled beef in Spain, EAAE Seminar, Chania.
 3. Arana J.E., León C.J., Hanemann M.W., 2008, Emotions and decision rules in discrete choice methods for valuing health care programmes for the elderly, "Journal of Health Economics", 27 (3).
 4. Aryal K.P., Chaudhary P., Pandit S., Sharma G., 2009, Consumers' willingness to pay for organic products: a case from Kathmandu valley, "The Journal of Agriculture and Environment", 10.
 5. Bonti-Ankomah S., Yiridoe E.K., 2006, Organic and conventional food: A literature review of the economics of consumers' perceptions and preference, Final Report. Organic Agriculture Centre of Canada. Nova Scotia Agricultural College.
 6. Czajkowski M., 2008, Nośniki wartości dóbr środowiskowych, Maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 7. Czajkowski M., Scasny M., 2010, Study on benefit transfer in an international setting. How to improve welfare estimates in the case of the countries' income heterogeneity?, "Ecological Economics", 69 (12).
 8. Damasio A.R., 1994, Descartes' Error: Emotion, Reason and the Human Brain, Putnamand Sons, New York.
 9. Davis R.K., 1963, The value of outdoor recreation: an economic study of the Maine woods, PhD., Harvard University, Cambridge, Mass.
 10. Dual-process Theories in Social Psychology, 1999, S. Chaiken, Y. Trope (eds.), Guildford Press, New York.
 11. Fischer A., Glenk K., 2011, One model fits all? On the moderating role of emotional engagement and confusion in the elicitation of preferences for climate change adaptation poicies, "Ecological Economics", 70.
 12. Fischer A., Hanley N., 2007, Analysing decision behaviour in stated preference surveys: a consumer psychological approach, "Ecological Economics", 61.
 13. Frör O., 2008, Bounded rationality in contingent valuation: empirical evidence using cognitive psychology, "Ecological Economics", 68.
 14. GIOŚ, Raport o stanie środowiska w Polsce 2008, 2010, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 15. Govindasamy R., Italia J., 1999, Predicting willingness to pay a premium for organically grown fresh produce, "Journal of Food Distribution Research", 30(2).
 16. Graczyk A., 2002 Wartościowanie komponentów środowiska i strat środowiskowych, [w:] Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, B. Fiedor (red.) Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Harrison G.W., 2008, Neuroeconomics: a critical reconsideration, "Economics and Philosophy", 24.
 18. Hess C.K., Rottenstreich Y., 2004, Music, pandas, and muggers: on the affective psychology of value, "Journal of Experimental Psychology: General", 133.
 19. Hilgard E. R., 1980, The trilogy of mind: Cognition, affection, and conation, "Journal of the History of the Behavioral Sciences", 16.
 20. Isen A. M., Daubman K. A., Nowicki G. P., 1987, Positive affect facilitates creative problem solving, "Journal of Personality and Social Psychology", 52.
 21. Isen A. M., Johnson M. S., Mertz E., Robinson G. F., 1985, The influence of positive affect on the unusualness of word associations, "Journal of Personality and Social Psychology", 48.
 22. Kahneman D., Frederick S., 2002, Representativeness revisited: attribute substitution in intuitive judgment, [w:] Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, T. Gilovic, D. Griffin, D. Kahnemann (red.), Cambridge University Press, New York.
 23. Kaiser, Hubner, Bogner, 2005, Contrasting the theory of planned behavior with the value-belief-norm model in explaining conservation behavior, "Journal of Applied Social Psychology", 35.
 24. Kauffman B.E., 1999, Emotional arousal as a source of bounded rationality, "Journal of Economic Behavior & Organization", 38.
 25. León C.L., Arana J.E., Hanemann W.M., Riera P., 2014, Heterogeneity and emotions in the valuation of non-use damages caused by oil spills, "Ecological Economics", 97.
 26. Loewenstein G., Lerner J.S., 2003, The rok of affect in decision making, "Handb. Affect. Sci", 619 (642).
 27. Loureiro M.L., Loomis J.B., 2013, International public preferences and provision of public goods: assessment of passive use values in large oil spills, "Environmental and Resource Economics", vol. 56, is. 4, http://dx.doi.org/10.1007/s10640-012-9556-4.
 28. Markowska A., 2004, Koszty i korzyści wdrożenia w Polsce dyrektywy 91/271/EWG w prawie oczyszczania ścieków komunalnych, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 29. Miłaszewski R., 2009, Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, t 11.
 30. Pouratashi M., 2012, Factors Influencing Consumers' Willingness to Pay for Agricultural Organic Products (AOP), International Conference on Applied Life Sciences (ICALS2012), Turkey.
 31. Rauba E., 2006, Metoda określania opłat za usługi wodne, rozprawa doktorska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 32. Rauba K., 2012, Kryterium społeczne realizacji inwestycji ochrony wód w gminie, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 54.
 33. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, Dz.U. 2008, nr 162, poz. 1008.
 34. Sibicky M. E., Schroeder D. A., Dovidio J. F., 1995, Empathy and helping: Considering the consequences of intervention, "Basic and Applied Social Psychology", 16.
 35. Zajonc R. B., 1980, Feeling and thinking: Preferences need no inferences, "American Psychologist", 35.
 36. Żylicz A., 2008, Wycena dóbr niematerialnych, XLI Szkoła Matematyki Poglądowej, Wycena dóbr nierynkowych, Konkret i abstrakcja.
 37. Żylicz T., 1995, Contingent Valuation of Eutrophication Damage in Baltic Sea Region, CSERGE, Working Paper GEC 95-03.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu