BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Mateusz (Global Ethical Standard Investment Services Poland)
Tytuł
Kapitał społeczny w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego
Social Capital in Times of Financial and Economic Crises
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 84-96, wykr., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Kryzys gospodarczy, Społeczna odpowiedzialność, Kryzys finansowy
Social capital, Economic crisis, Social Responsibility, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys stanowi pewnego rodzaju test dla podmiotów gospodarujących, które starają się jak najlepiej poradzić sobie z narastającymi trudnościami natury ekonomicznej. Ta nadzwyczajna sytuacja pozwala dostrzec nieodkryte dotąd powiązania między kapitałem społecznyma gospodarką. Niniejszy artykuł stanowi próbę wyjaśnienia charakteru i kierunku zależności między kapitałem społecznym a kryzysem finansowogospodarczym. Badania oparte były na studiach literatury oraz analizie danych finansowych i raportów udostępnionych przez spółkę oceniającą przedsiębiorstwa pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu. Początek artykułu stanowi przedstawienie istoty kapitału społecznego oraz korzyści, jakie można dzięki niemu osiągnąć. W drugiej części scharakteryzowano zaufanie, będące najważniejszym komponentem kapitału społecznego. Przedstawiono jego funkcje oraz rodzaje. Następnie opisano dwukierunkowy związek między kryzysem finansowo-gospodarczym a kapitałem społecznym. Po pierwsze, autor próbował odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na zaufanie ma kryzys gospodarczy. Po drugie, jak budowanie trwałych relacji z interesariuszami oddziałuje na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw. Wnioski zostały przedstawione w ostatniej części artykułu.(abstrakt oryginalny)

Crisis is a kind of trial for corporate entities that are trying their best to cope with the rising difficulties of an economic nature. This extraordinary situation reveals hitherto unexplored link between social capital and the economy. This article is an attempt to explain the nature and direction of the relations between social capital and the financial and economic crisis. The study was based on literature studies and the analysis of financial data and ratings provided by the company that evaluates companies for corporate social responsibility. Beginning of the article is to present the essence of social capital and the benefits that can be achieved with that. Trust, which is the most important component of social capital, was characterized in the second part. Its functions and types were presented. Then, a two-way relation between financial and economic crisis and social capital was described. Firstly, the author tried to answer the question: what impact does trust have on the economic crisis? Secondly, he talked about how to build lasting relations with stakeholders affected by the economic situation of enterprises. Proposals were presented in the last part of the article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego" nr 31.
 2. Akçomak S., ter Weel B. (2008), The Impact of Social Capital on Crime: Evidence from the Netherlands, "IZA DP" nr 3603.
 3. Ananyev M., Guriev S. (2014), Effect of Income on Trust: Evidence from the 2009 Crisis in Russia, Centre for Economic Policy Research.
 4. Barney J. B., Hansen M. H. (1994), Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" Vol. 15.
 5. Bourdieu P. (2001), The Forms of Capital, [w:] red. J. Richardson, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York.
 6. Brook K. (2005), Labour market participation: the influence of social capital, "Labour Market Trends" nr 3.
 7. Coleman J. (1986), Social Capital in the creation of Human Capital, "The American Journal of Sociology" nr 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.
 8. Czapiński J., Panek T. (2005), Diagnoza Społeczna 2005, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 9. Czapiński J. (2008), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne" nr 2(4).
 10. Experiencing the economic crisis in the EU: Changes in living standards, deprivation and trust (2012), Eurofund, Dublin.
 11. Fujiwara T., Kawachi I. (2008), Social Capital and Health, "American Journal of Preventive Medicine" nr 35(2).
 12. Geepu Nah Tiepoh M., Reimer B. (2004), Social capital, information flows, and income creation in rural Canada: a cross-community analysis, "Journal of Socio- Economics" nr 33.
 13. Gertner, J. (2010), The Rise and Fall of the G.D.P. The New York Times, nytimes.com.
 14. Growiec K., Vilhelmsdóttir S., Cairns D. (2012), Social Capital and the Financial Crisis: The Case of Iceland, CIES e-Working Paper N.º 138/2012, Lizbona.
 15. Harrison-Rexrode J., Fussell H., Hazleton V., Kennan W. R. (2006), The Relationship Between Social Capital, Transaction Costs, and Organizational, "Corporate Communications: An International Journal" nr 11(2).
 16. Knack S., Zak P. (2001), Trust and Growth, "Economic Journal" nr 111(470).
 17. Lins K. V., Servaes H., Tamayo A. (2015), Social Capital, Trust, and Firm Performance during the Financial Crisis, "ECGI Working Paper Series in Finance" nr 446/2015.
 18. Narayan D., Pritchett L. (1997), Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania, "World Bank Policy Research Working Papers" nr 1796.
 19. Nowakowski K. (2008), Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" zeszyt 1.
 20. Putnam R. D. (1995), Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków.
 21. Staniek Z. (2005), Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, w: W. Pacho (red.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, SGH, Warszawa.
 22. Types of Social Capital, www.socialcapitalresearch.com, (10.04.2013).
 23. Wilson P. N., Kennedy A. M. (1999), Trustworthiness as an economic asset, "International Food and Agribusiness Management Review" 2(2).
 24. Zizumbo-Colunga D., Zechmeister E. J., Seligson M. A. (2010), Social Capital and Economic Crisis in the United States, "AmericasBarometer Insights" nr 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu