BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łoś-Tomiak Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Społeczeństwo obywatelskie - kryzys idei, czy recepta na kryzys?
Civil Society - the Crisis of Ideas, or a Recipe for Crisis?
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 97-109, bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Organizacje pozarządowe, Współpraca międzysektorowa, Kryzys społeczno-gospodarczy
Civic society, Non-governmental organisation, Cross-sector cooperation, Socio-economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie kryzysu ekonomicznego i napięć o charakterze społecznym, kulturowym, czy ideowym, społeczeństwo obywatelskie wydaje się stanowić podstawową wartość, stanowiącą o rozwoju zarówno demokracji, jak i regionów. Bazujące na rosnącej świadomości społecznej oraz identyfikowane z działalnością organizacji pozarządowych i samorządu, umożliwia samorealizację i zaspokajanie społecznych potrzeb. Praktyka współdziałania sektorów jest jednak różna, nie zawsze oparta na partnerstwie stron, co obniżać może ocenę idei społeczeństwa obywatelskiego i mieć wpływ na jej internalizację, a także wpływać na efektywność niwelowania skutków kryzysów.(abstrakt oryginalny)

In this time of economic crisis and tensions of asocial, cultural, or ideological, civil society seems to be a core value, which make the development of both democracy and regions. Based on the growing awareness social and identified with the activities of the organization NGOs and local government, allows self-realization and satisfying social needs. However the practice of cooperation is different, not always based on a partnership of partes, which can reduce the assessment the idea of civil society and affect its internalization and also influence the efficiency of eliminating the effects of crises.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Grande E. (2009), Europa Kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Boczoń J., Erenc J., Gałęziak J. (1996), Nowe relacje pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi, w: B. Synaka, M. Ruzica (red.), Sektor pozarządowy w zmieniającym się społeczeństwie. Dialog polsko-amerykański, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Indianapolis.
 3. Boczoń J. (1996), Możliwości współpracy sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w: M. Załuska, J. Boczoń (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Interart, Warszawa.
 4. Boczoń J. (2010), Organizacje pozarządowe a standaryzacja usług społecznych, w: M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, MUNICIPIUM, Warszawa.
 5. Boczoń J. (2001), Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi w województwie pomorskim, w: J. Szymańczak, A. Chodura (red.), Lokalna polityka społeczna. Konferencje i seminaria 3(42)01, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 6. Frysztacki K. (1998), Państwo - społeczeństwo: współpraca i "konfrontacja", w: G. Skąpska (red.), Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, Wyd. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Kraków.
 7. Gliński P. (2002), Podstawowe słabości - niektóre sukcesy trzeciego sektora, w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, IFiS PAN, Warszawa.
 8. Gliński P. (2010), Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Kraków.
 9. Gliński P. (1998), Współpraca organizacji pozarządowych z innymi sektorami, w: G. Skąpska, Opiekuńczość czy solidarność, Kraków.
 10. Guć M. (2010), Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi jako szansa rozwoju społeczności lokalnej, w: M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, MUNICIPIUM, Warszawa.
 11. Hryniewiecka A. (2004), Formalizacja działań organizacji społecznych, "Polityka Społeczna" nr 2.
 12. Lemiszowska A. (2003), Społeczna misja samorządu zawodowego, w: M. Kwiatkowski (red.), Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, Rocznik Lubuski, t. XXIX, cz.1.
 13. Rymsza M. (2001), Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań lokalnej polityki społecznej samorządu, w: J. Szymańczak, A. Chodyra (red.), Lokalna polityka społeczna. Konferencje i seminaria 3(42)01, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 14. Rymsza M. (2001), Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w: Decentralizacja funkcji społecznych państwa, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.
 15. Samorząd i demokracja lokalna - osiągnięcia, zagrożenia, dylematy (z konferencji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) (2002), "Samorząd Terytorialny", nr 5/137.
 16. Toczyski W. (1998), Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, w: M. Załuska (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice.
 17. Wnuk-Lipiński E. (2010), Społeczeństwo obywatelskie a demokratyzacja, w: R.J. Daltona, H.D. Klingemanna (red.), Zachowania polityczne, t. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Wykrętowicz S. (2010), Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu