BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Mariola (Uniwersytet Zielonogórski), Stankiewicz Dariusz (Uniwersytet Zielonogórski), Danielak Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie
Crisis Management in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 110-126, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Zapobieganie kryzysowi, Zarządzanie, Zarządzanie kryzysowe
Crisis situations, Crisis prevention, Management, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu ukazano złożoną problematykę zarządzania sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: czy sytuacją kryzysową można w ogóle zarządzać, zwłaszcza w warunkach chaosu i niepewności? Ponadto czy jest możliwe by kadry kierownicze były w stanie zarządzać sytuacją kryzysową, zwłaszcza, że trudno jest przewidzieć możliwe zagrożenia a jeszcze trudniej się do nich przygotować? W opracowaniu omówiono zagadnienia związane z rozpoznawaniem sytuacji kryzysowej, przyczynami kryzysu oraz jego przebiegiem. Wskazano na istotę zarządzania kryzysowego i redefiniowanie strategii w warunkach kryzysu.(abstrakt oryginalny)

The study shown the problems of crisis management company. Sought answers to questions: whether the crisis situation in general, you can manage, especially in conditions of chaos and uncertainty? Furthermore, is it possible that managers are able to manage the crisis, especially since it is difficult to predict the possible risks and even harder to prepare for them? This paper discusses issues related to the recognition of crisis, the causes of the crisis and its course. Pointed out the essence of crisis management and redefining strategies in crisis conditions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alas R., Gao J., Vanhala S. (2010), The crisis management in Chinese and Estonian organizations, Chinese Management Studies, Vol. 4, No. 1.
 2. Bagiński J. (2008), Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce, Wydawnictwo Forum, Poznań.
 3. Ciekanowski Z., Stachowiak Z. (2011), Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, Studia i Materiały, nr 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 4. Flatter S., Lovett D., (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 5. Gaweł A. (2007), Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Gierszewska G. (2002), Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, w: B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 7. Gryz J., Kitler W. (2007), System reagowania kryzysowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 8. Janczewska D. (2013), Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu, "Przedsiębiorczość-Edukacja" nr 9.
 9. Kaczmarek-Śliwńska M. (2015), Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Difin, Warszawa.
 10. Krzakiewicz K. (2005), Corporate crisis management, "Management" Vol. 9, No. 1, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 11. Mitroff I.I, Pearson C.M. (1998), Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Buziness Press, Warszawa.
 12. Nogalski B., Macinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.
 13. Nowak E. (2007), Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 14. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/doc/20100517_Raport_procesy_inwestycyjne. Pdf.
 15. Skalik J., (2006), Problem dynamiki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Skalik J. (2004), Struktura organizacyjna w systemie zarządzania kryzysowego, w: J. Stankiewicz (red.), Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 17. Skomra W. (2010), Zarządzanie kryzysowe, PRESSCOM, Wrocław.
 18. Slatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 19. Suszyński C. (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 20. Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2009), Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, w: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2 Sopot.
 21. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 22. Zakrzewska-Bielawska A. (2008), Zarządzanie w kryzysie, w: I. Staniec J. Zawiła- Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 23. Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
 24. Zelek A. (2002), Źródła i objawy kryzysów przedsiębiorstw - raport z badań, w: B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 25. Ziarko J., Walas-Trębacz J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego, Cz. 1, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu