BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwa Joanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Restrukturyzacja organizacyjna jako sposób przeciwdziałania kryzysowi w przedsiębiorstwie
Organizational Restructuring as a way of Counteracting a Crisis in an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 127-143, bibliogr. 24 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Zapobieganie kryzysowi, Kryzys przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy
Restructuring, Crisis prevention, Enterprises crisis, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa znajdują się pod bardzo silną presją zmian, których źródłem jest rosnąca złożoność i zmienność ich makro i mikrootoczenia. Niedostrzeganie potrzeby dokonywania odpowiednio głębokich zmian, a także niezdolność do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, które pojawiają się w związku ze strukturalnym i strategicznym niedostosowaniem przedsiębiorstw do warunków zewnętrznych, są źródłem kryzysów zagrażających trwaniu i efektywnemu funkcjonowania organizacji. Sposobem na przeprowadzenie znaczących zmian w przedsiębiorstwach, w tym poprawę ich sytuacji ekonomicznej jest restrukturyzacja, która stanowi nieodłączny element przekształceń polskiej gospodarki. Przedmiotem artykułu jest eksplikacja procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jego celem jest określenie istoty i specyfiki restrukturyzacji organizacyjnej w oparciu o analizę zmian zachodzących w wybranym przedsiębiorstwie. Analiza jest wynikiem prac badawczych prowadzonych w 2014 roku w ramach projektu pn. "Biznes w nauce, nauka w biznesie - rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim".(abstrakt oryginalny)

Modern companies are under very strong pressure of changes, which result from the increasing complexity and variability of their macro- and micro-environment. Neglecting the need of implementing profound changes as well as inability to solve the problems, which arise from the structural and strategic maladjustment of enterprises to external conditions, quickly and effectively are the source of crises threatening the existence and effective functioning of organizations. It is restructuring that is the way to implement significant changes in enterprises, including improvement of their economic situation and which is an integral part of the transformation of the Polish economy. The subject of the article is explanation of the process of corporate restructuring. It aims at describing the nature and specificity of organizational restructuring on the basis of the analysis of changes implemented in the selected company. The analysis is the result of the research carried out within the framework of the project "Business in science, science in business - development of employees of companies and scientific units in Lubusz voivodship" in 2014.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bethel J. E., Liebeskind J. (1993), The Effects of Ownership Structure on Corporate Restructuring, "Strategic Management Journal", Vol. 14.
 2. Bitkowska A., Wójcik G. (2010), Restrukturyzacja przedsiębiorstw jako ciągły proces dostosowawczy, w: Bitkowska A. (red.), Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Borowiecki R. (2003), Restrukturyzacja narzędziem wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarki opartej na wiedzy, w: Przedsiębiorstwo przyszłości: nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Hejduk I. K. (red.), Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 4. Borowiecki R., Jaki A. (2007), Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, "Problemy Zarządzania", nr 1.
 5. Borowiecki R., Nalepka A. (2003), Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, w: Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych: aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa.
 6. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W. (2004), Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.
 8. Garstka M. (2006), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - podział przez wydzielenie, CeDeWu, Warszawa.
 9. Grądzki R., Zakrzewska-Bielawska A. (2011), Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw w aspekcie relacji zewnętrznych, w: Restrukturyzacja. Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (2008), Zarządzanie technologiami: zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa.
 11. Hurry D. (1993), Restructuring in the Global Economy: the Consequences of Strategic Linkages Between Japanese and U.S Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 14.
 12. Kałowski A. (2012), Kierunki procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3.
 13. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2005), Miejsce restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej w procesie przekształceń polskich przedsiębiorstw, w: Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Mozalewski M. (2010), Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
 15. Nalepka A. (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 16. Rachwał T. (2006), Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, "Prace Komisji Geografii i Przemysłu", nr 9.
 17. Singh H. (1993), Challenges in Researching Corporate Restructuring, "Journal of Management Studies", Vol. 30, Issue 1.
 18. Suszyński C. (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa.
 19. Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 20. Suszyński C. (2009), Globalny kryzys a restrukturyzacja przedsiębiorstw, w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 21. Turek M., Jonek-Kowalska I. (2011), Restrukturyzacja jako źródło redukcji kosztów w przedsiębiorstwie - działania i efekty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 686 (47).
 22. Walecka A. (2010), Rola restrukturyzacji w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 99.
 23. Wiśniewska E. (2013), Restrukturyzacja organizacyjna jako zmian radykalna, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 67.
 24. Zakrzewska-Bielawska A., Kałużny Z. (2008), Restrukturyzacja organizacyjna - studium przypadku, w: Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu