BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Marlena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pasywny transfer technologii a innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim w latach 2011-2013
The Summary of the Article Entitled: Passive Technology Transfer vs. Industry Innovation in the Lubuskie Voivodeship Region in 2011-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 156-168, tab., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Słowa kluczowe
Innowacyjność przemysłu, Innowacje, Transfer technologii, Implementacja, Innowacyjność, Innowacyjność regionu
Industry innovation, Innovations, Technology transfer (TT), Implementation, Innovative character, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodeship
Abstrakt
Wśród przedstawicieli współczesnej myśli ekonomicznej panuje zgodność, co do fundamentalnego znaczenia transferu technologii dla wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, dlatego też permanentnie poszukuje się sposobów na jego intensyfikację i bada się wpływ przepływu technologii na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie, przy wykorzystaniu modelowania probitowego, kierunku i siły wpływu pasywnego transferu technologii na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych. Badaniem objęto region lubuski, a wpływ pasywnego transferu technologii na innowacyjność regionu określono na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 545 przedsiębiorstw w okresie 2011-2013. Hipoteza badawcza sprowadza się do udowodnienia, że aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w regionie lubuskim jest niewystarczająca i należy podejmować działania na rzecz jej poprawy zwiększając nakłady na pasywny transfer technologii. Główne wnioski sprowadzają się do następujących tez: (1) pasywny transfer technologii pobudza aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, (2) wzrost wielkości, dobra koniunktura, ponadregionalny zasięg sprzedaży oraz zagraniczny i mieszany kapitał przedsiębiorstw zwiększają szanse na pasywny transfer technologii, (3) nakłady na maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie komputerowe zwiększają szanse na implementację nowych wyrobów i systemów technologicznych.(abstrakt oryginalny)

In the area of modern economic thought there are no doubts that technology transfer is of fundamental importance for the growth of the level of industry innovation. That is why we are constantly looking for ways of intensifying technology transfer and examining the influence of technology flow on innovative activities of companies. The article is aimed at determing the direction and scope of influence of passive technology transfer on innovative activities of companies, with the use of probit modeling. The study was carried out in the lubuskie voivodeship region and the influence of the passive technology transfer on the innovation of the region was determined on the basis of a survey conducted in 545 companies in the period 2011- 2013. The research hypothesis comes down to prove, that innovative activities of companies in the lubuskie voivodeship region are insufficient and action must be taken to improve them by increasing the funding of passive technology transfer. The main conclusions can be summarised as follows: (1) passive technology transfer stimulates innovative activities in companies, (2) growth, prosperity, cross-regional sales radius as well as foreign and mixed company capital increase the chances of passive technology transfer, (3) funding of machines, devices and software increases the chance of implementing new technological products and systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fic M. (2008), Wiedza i innowacje w nowej gospodarce, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
  2. Głodek P., Gołębiewski M. (2006), Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
  3. OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, The Measurement of Scientific and Technological Activities. OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264013100-en.
  4. Świadek A. (2011), Regionalne systemy innowacji w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  5. Wach K. (2008), Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
  6. Zawicki M. (red.) (2006), Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu