BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jawecki Bartosz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Marszałek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pawęska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Sobota Marcin (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Malczewska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów. Cz. 2
Construction and Operation of Domestic Wastewater Treatment Plant Under the Relevant Legislation. Part 2
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/2, s. 569-580, tab., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Gospodarka wodno-ściekowa, Oczyszczalnie ścieków, Regulacje prawne
Households, Water and wastewater management, Sewage treatment plants, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem publikacji są wymagania prawne stawiane budowie i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Publikacja składa się z dwóch części. W drugiej części artykułu wskazano ograniczenia wynikające m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaprezentowano wymagania techniczne jakie należy spełnić przy lokalizowaniu indywidualnej oczyszczalni w obrębie działki budowlanej. Przedstawiono standardy jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych z przydomowych oczyszczalni do wód lub do ziemi z uwzględnieniem wymagań jakie należy spełnić w zależności od ich położenia (w obrębie lub poza aglomeracją). Podano przypadki, w których wymagane jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Stwierdzono, że część przydomowych oczyszczalni ścieków, szczególnie tych położonych na terenie aglomeracji, może nie spełniać współczesnych wymogów skuteczności oczyszczania ścieków odprowadzanych do wód, urządzeń wodnych lub ziemi. W pierwszej część (Jawecki i in. 2016) przedstawiono definicję oraz główne rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków, wymagane pozwolenia, a także przypadki, w których możliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. (abstrakt oryginalny)

The main aims of the paper are legal requirements demanding to construction and operation of domestic treatment plants. The publication consists of two parts. In these part of article (2nd part) the limitation arising a.i. from local development plans, water protection zones, according to constructions of domestic wastewater treatment plants are pointed. Technical requirements that should be met by locating domestic wastewater treatment plant in real property area are presented. The standards of treated wastewater quality, discharged into water or soil including the requirements to be met depending of location (in or out of agglomeration) are shown. Additionally, cases in which operating application of domestic wastewater treatment plant to the mayor is required, are listed. It was concluded, that part of the domestic wastewater treatment plants, especially those located in agglomeration area, will not met present requirements of the effectiveness of wastewater treatment discharged into surface water, water facilities or soil. In the first part of article (Jawecki i in. 2016) the definition and basic types of domestic wastewater treatment plants was described, required permissions, as well as cases in which it is possible the construction of domestic wastewater treatment plants.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AKPOŚK (2015). Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2015, http://www. kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/projektAKPOSK2015.pdf (dostęp 15.01.2016)
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327, 22.12.2000, p.1 ze zmianami)
 3. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991, ze zm.)
 4. Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 5. Dz.U. 2013 poz. 1232 (ze zm.) - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity).
 6. Dz.U. 2013 poz. 1399 (ze zm.) - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity).
 7. Dz.U. 2014 poz. 1800 - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 8. Dz.U. 2015 poz. 1422 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 9. Dz.U. 2015 poz. 199 (ze zm.) - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity).
 10. Dz.U. 2015 poz. 469 (ze zm.) - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity).
 11. Jawecki B., Marszałek J., Pawęska K., Sobota M., Malczewska B. (2016). Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów - Część 1. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/2: 501-516.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.2.040
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu