BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Mariola (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Marketingowe czynniki i instrumenty wzrostu organizacji
Marketing Factors and Instruments of the Growth of the Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 3, s. 4-16, tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji
Słowa kluczowe
Organizacja, Instrumenty marketingowe, Marketing-mix, Marketing organizacji, Otoczenie organizacji, Przewaga konkurencyjna, Kwalifikacje menedżera, Doskonalenie organizacji
Organisation, Marketing instruments, Marketing-mix, Organization marketing, Organisation environment, Competitive advantage, Managerial qualifications, Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing spełnia w organizacji ważną rolę. W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia coraz większego znaczenia nabierają marketingowe czynniki i instrumenty wzrostu organizacji. W procesie ich wdrażania można jednak dostrzec wiele możliwości dla wzrostu organizacji, ale również i zagrożeń. Dlatego też zachodzi konieczność udoskonalania koncepcji marketingowej, dostosowywania jej do zmian zachodzących na rynku. Podjęcie odpowiednich działań, a co za tym idzie przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii marketingowej na bazie koncepcji marketingu mix staje się ważne z punktu widzenia zarówno przetrwania, jak i wzrostu organizacji. Organizacje dążą do opracowania skutecznej i efektywnej koncepcji marketingu mix. Jednakże jest to zadanie bardzo trudne, gdyż nie sposób określić efektów, które mogą zostać osiągnięte dzięki poniesionym nakładom w ramach realizowanej koncepcji. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że skuteczność i efektywność działań marketingowych w zasadniczym stopniu zależy od właściwego ich doboru przez właściciela - menedżera organizacji, gdyż to od jego kompetencji i umiejętności zależy prawidłowe jej funkcjonowanie. Celem artykułu jest próba ukazania marketingowych czynników i instrumentów wzrostu organizacji, które mogą być źródłem długotrwałej przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych w przeważającej mierze z zakresu marketingu. Artykuł koncentruje się wokół marketingowych czynników i instrumentów wzrostu organizacji. Dlatego też na wstępie nawiązano do teorii wzrostu i rozwoju organizacji, kolejno ukazano istotę marketingu, aby w dalszej części podjąć próbę wskazania czynników i instrumentów wzrostu organizacji.(abstrakt oryginalny)

Marketing fulfills an important role in the organization. In an era of rapidly changing environment marketing factors and instruments of the growth of the organization are becoming increasingly important. In the process of their implementation we can, however, see many opportunities for the growth of the organization, but also threats. Therefore, it is necessary to improve the marketing concept to adapt it to developments in the market. Taking appropriate action, and thus preparing and implementing appropriate marketing strategy based on the concept of the marketing mix becomes important from the point of view of both survival and growth of the organization. Organizations are seeking to develop an effective and efficient concept of the marketing mix. However, this is a very difficult task, because it is impossible to determine the effects that can be achieved by outlays in pursuit of the concept. We must also be aware of the fact that the effectiveness and efficiency of marketing activities is highly dependent on their proper selection by the owner-manager of the organization, because it is of his competence and skills that its proper functioning depends. The purpose of this article is to attempt to show marketing factors and tools of the organization growth that can provide a long-term competitive advantage. The study used a research method based on studies of literature overwhelmingly in the field of marketing. The article focuses on the marketing factors and tools for the growth of the organization. Therefore, at the outset, it refers to the theory of the growth and development of the organization, successively, it shows the essence of marketing, to later attempt to identify the factors and tools for the growth of the organization.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I . (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Bławat F. (2004), Determinanty małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Bławat F. (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 3. Boyatzis R. (1982), The competent manager: A model for effective performance, John Wiley&Sons, Inc, New York.
 4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.(2001), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 5. Griffin J. (1997), Customer Loyalty, How to earn It, How to Keep It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, [za:] Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 6. Griffin R. W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 8. Kotler Ph. (1997), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 9. Kotler Ph.(2004), Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 10. Krupski R. (2005), Elastyczność celów i strategii, [w:] Krupski R (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 11. Lauterborn R. (1990), New Marketing Litany: 4 Ps Passe; C - Words Take Over, Advertising Age, vol. 61, no 4.
 12. LeBoeuf M. (1987), How to Win Customers and Keep Them for Life, G. P. Putman\'s Sons, New York 1987, [za:] Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 13. Limański A., Śliwińska K. (2002), Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa.
 14. Nowacka A., Nowacki R.(2004), Podstawy marketingu, Difin, Warszawa.
 15. Paliwoda-Matiolańska A. (2005), Zrównoważony rozwój jako strategiczny wymóg przedsiębiorstwa, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Tom 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Pierścionek Z.(1996), Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 17. Rudawska E.(2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 18. Rutkowski I.(2005), Identyfikacja efektów, [w:] Wrzosek W.(red.), Efektywność marketingu, PWE, Warszawa.
 19. Safin K. (2008), Wybory strategiczne w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, [w:] Safin K., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Sutherland J. S., Canwell D. (2008), Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa.
 21. Sztucki T.(2000), Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 22. Wawrzyniak B.(1999), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 23. Załuska U.(2005), Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa, [w:] Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu