BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwa Joanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Marketingowe aspekty funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego
Marketing Aspects of Functioning of Local Government Unit
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 3, s. 17-35, bibliogr. 40 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji
Słowa kluczowe
Marketing, Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Marketing terytorialny
Marketing, Local government, Local development, Territorial marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę i znaczenie marketingu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Na tle analitycznych rozważań odnoszących się do zagadnień marketingu terytorialnego, zaprezentowano wybrane obszary aktywności marketingowej gminy. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji marketingu terytorialnego oraz sposobów jej wykorzystania na przykładzie wytypowanej jednostki samorządu lokalnego. Dokonanie całościowej oceny efektów działań marketingowych administracji samorządowej jest trudne ze względu na problem obiektywnego pomiaru jej jakości i efektywności oraz konieczności prowadzenia szeroko zakrojonych badań o charakterze jakościowym. W artykule dokonano identyfikacji działań na rzecz marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze promocyjnym. Badanie oparto na audycie elektronicznym oraz weryfikacji serwisów internetowych.(abstrakt oryginalny)

In this article, I discussed the nature and meaning of territorial marketing from theoretical and practical perspective. Selected areas of marketing activity of commune referring to the issues of territorial marketing were presented. The aim of the article is to present a concept of territorial marketing and ways of its use illustrated with an example of specific local government unit. Comprehensive assessment of the effects of marketing activities of self-government administration is difficult due to a problem of objective measurement of its quality, effectiveness and necessity to conduct extensive research of qualitative character. In this article, identification of activities for territorial marketing was performed, with particular emphasis on promotional activities. The research was based on electronic audit and verification of websites.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (2006), Rozwój marketingu gmin - formowanie się czy ekspansja marketingu terytorialnego w Polsce, [w:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Basile G., Miano F., Scozzese G. (2014), Sustainable Place Marketing and Management: an holistic approach. Two Italian Cases, "International Journal of Management Cases", Vol. 16, Issue 3.
 3. Brelik A. (2010), Marketing terytorialny a kreowanie regionów, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 3 (52).
 4. Domański T. (1997), Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, [w:] Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, T. Domański (red.), Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 5. Domański T. (2006), Marketing dla miasta i regionu. Ekspansja czy regres myślenia marketingowego, [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Eshuis J., Braun E., Klijn E.H. (2013), Place Marketing as Governance Strategy: An Assessment of Obstacles in Place Marketing and Their Effects on Attracting Target Groups, "Public Administration Review", Vol. 73, Issue 3.
 7. Florek M. (2013), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Gertner D. (2011), Unfolding and configuring two decades of research and publications on place marketing and place branding, "Place Branding & Public Diplomacy", Vol. 7, Issue 2.
 9. Girard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, [w:] Domański T. (red.), Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 10. Gregor B. (2006), Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu, [w:] Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", T. CXVI, Warszawa.
 11. http://www.zielona-gora.pl/PL/1336/5394/czytaj/# - data dostępu 08.07.2015.
 12. http://zielonagora.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubuskie/portrety_gmin/powi at_zielonogorski/Gmina_Czerwiensk.pdf - data dostępu 08.07.2015.
 13. Kaczorowska-Budek A. (2014), U źródeł marketingu terytorialnego, "Handel Wewnętrzny", nr 2 (349).
 14. Kamiński J. (2011), Istota i etapy rozwoju marketingu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", tom IV, nr 1.
 15. Kornak A. S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 16. Kotler Ph. (1972), A Generic Concept of Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 36, Issue 2.
 17. Kotler Ph., Gertner D. (2002), Country as brand, products, and beyond: A place marketing and brand management perspective, "Journal of Brand Management", Vol. 9, Issue 4/5.
 18. Kotler Ph., Levy S. J. (1969), Broadening the Concept of Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 33, Issue 1.
 19. Kuźniar W. (2013), Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, "Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego" nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 20. Mapa lokalizacji portów i marin oraz wstępnych lokalizacji przystani - część 1, dostęp: http://www.turystyka.powiat-nowosolski.pl/index.php/pl/turystyka-wodna/46- przystan-dla-wodniakow-koncepcja - data dostępu 08.07.2015.
 21. Markowski T. (red.), (2006), Marketing terytorialny, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", T. CXVI, Warszawa.
 22. Metaxas T. (2010), Place marketing, place branding and foreign direct investments: Defining their relationship in the frame of local economic development process, "Place Branding & Public Diplomacy", Vol. 6, Issue 3.
 23. Porozumienie Międzygminne nr FE-II.1.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2013 roku, poz. 2477.
 24. Raftowicz-Filipkiewicz M. (2013), Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 25. Rumpel P., Siwek T. (2006), Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, "Przegląd Geograficzny", t. 78, z. 2.
 26. Sekuła A. (2008), Marketing terytorialny, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 27. Skinner H. (2008), The emergence and development of place marketing's confused identity, "Journal of Marketing Management", Vol. 24, Issue 9-10.
 28. Szromnik A. (2006), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", T. CXVI, Warszawa.
 29. Szromnik A. (2010), Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej, [w:] Kaszuba K. (red.), Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 30. Szromnik A. (2011a), Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja zarządzania jednostkami terytorialnymi, [w:] Witek J. (red.), Kreowanie marki regionu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, Wałcz.
 31. Szromnik A. (2011b), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast i regionów, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 32. Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 33. Uchwała nr XXI/227/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn.: "Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra".
 34. Uchwała nr XXI/228/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminami: Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Umowy Partnerskiej z Województwem Lubuskim.
 35. Uchwała nr XXIII/241/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminami: Sulechów i Dąbie oraz firmą LfC Sp. z o.o. i Stowarzyszeniami: Turystyczno-Motorowodnym "Odra Czerwieńsk" i "Mieszkańców Lasek", Umowy Partnerskiej.
 36. Zdon-Korzeniowska M. (2011), Marketing terytorialny jako forma działań przedsiębiorczych samorządów terytorialnych w Polsce, "Przedsiębiorczość- Edukacja", tom 7.
 37. Zenker S., Martin N. (2011), Measuring success in place marketing and branding, "Place Branding & Public Diplomacy", Vol. 7, Issue 1.
 38. Ziółkowski M. (2015), Strategiczne zarządzane rozwojem gminy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1.
 39. Żabiński L. (2007), Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka, [w:] Żabińska T., Żabiński L. (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 40. Żbikowski J. (2012), Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansą rozwoju regionalnego, "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy", t. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu