BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cegliński Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przewagi konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw
Competitive Advantages in SMEs
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 165-173, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Zarządzanie strategiczne
Small business, Competitive advantage, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu zarysowanie problematyki przewag konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Zagadnienia te są o tyle istotne, iż większość opracowań teoretycznych i empirycznych z zakresu zarządzania strategicznego odnosi się do przedsiębiorstw dużych. Z oczywistych zatem względów przedstawiane w nauce modele i propozycje rozwiązań nie zawsze nadają się do zastosowania w przedsiębiorstwach z grupy MSP. W artykule szczególnie wyeksponowano specyfikę tytułowej kategorii strategicznej. Przedstawiono także w niezbędnym zakresie charakterystykę sektora MSP oraz podstawy teoretyczne omawianych zagadnień. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to outline the issues of competitive advantages in small and medium enterprises (SMEs). These issues are significant because of fact that majority of theoretical and empirical researches are referred to large companies. Therefore, for obvious reasons, frameworks and proposals of solutions presented by scientists are not always fitted into SMEs. The paper especially emphasizes specific character of competitive advantages in small and medium enterprises. There are also sketched profile of SMEs and theoretical basics of discussed issues. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., (2011), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Çalli L., Clark L., (2015), Overcoming SME Barriers to Gaining Competitive Advantage Through Social Media, [w:] Mesquita A., Peres P. (red.), Proceedings of the 2nd European conference on social media ECSM 2015, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading UK.
 3. Clark B.H., Montgomery D., (1999), Managerial identification of competitors, "Journal of Marketing", Volume 63, Issue 3.
 4. Day G.S., Nedudgani P., (1994), Managerial representations of competitive advantage, "Journal of Marketing", Volume 58, Issue 2.
 5. Dominiak P., (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Godziszewski B., (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 7. Grant R.M., (2011), Współczesna analiza strategii, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 8. Ignatiuk S., (2011), Konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora MSP na rynku polskim, "Ekonomia i Zarządzanie", Tom 3, Numer 3.
 9. Jennings P., Beaver G., (1997), The performance and competitive advantage of small firms: a management perspective, "International Small Business Journal", Volume 15, Issue 2.
 10. Krajnakova E., Navikaite A., Navickas V., (2015), Paradigm shift of small and medium-sized enterprises competitive advantage to management of customer satisfaction, "Engineering Economics", Volume 26, Issue 3.
 11. Maclaran P., McGowan P., (1999), Managing service quality for competitive advantage in small engineering firms, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research", Volume 5, Issue 2.
 12. Malewska K., Sajdak M., (2014) Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej - od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa, "Nauki o zarządzaniu", Tom 2, Numer 19.
 13. Metzler J.C., (2006), The Small Firm Advantage, "Journal of Accountancy", http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2006/Jul/TheSmallFirmAdvantage.htm [14.6.2016].
 14. O'Donnell A., Gilmore A., Carson D., Cummins D., (2002), Competitive advantage in small to medium-sized enterprises, "Journal of Strategic Marketing", Volume 10, Issue 3.
 15. Obłój K., (2001), Logika przewagi konkurencyjnej, "Przegląd organizacji", Numer 9.
 16. Porter M., (1985), Competititive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, NY: Free Press.
 17. Sigismund A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S., (2009), Strategic management. Logic and action, John Wiley & Sons.
 18. Stankiewicz M.J., (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 19. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red)., (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 20. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Wiggins A., (2004), EU E-commerce policies: enhancing the competitiveness of SMEs throught innovation [w:] E-business, e-government and small and medium enterprises: opportunities and challenges, Corbit B.J., Al.-Qirim N.A.Y. (red.), Idea Group Publishing, Hershey-London-Melbourne-Singapore.
 22. Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE).
 23. Zastempowski M., (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 24. Zastempowski M., (2014), The innovative potential of polish enterprises, "AUNC Zarządzanie", XLI, Nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.038
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu