BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelter Bartosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Selected Aspects of Financing Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Wybrane aspekty finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 175-191, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Venture capital, Faktoring, Forfaiting, Private equity
Small business, Small business financing, Venture capital, Factoring, Forfaiting, Private equity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw jest ważne nie tylko ze względu na ich specyfikę, będąc głównym kreatorem miejsc pracy i źródłem innowacji, ale także ze względy na ich kondycję, od której uzależniony jest w znacznej mierze rozwój gospodarczy kraju. Właściwe funkcjonowanie i rozwój podmiotu gospodarczego gospodarki rynkowej wymaga odpowiednich sposobów finansowania. Bardzo ważne są także prawidłowe relacje z instytucjami zapewniającymi finansowanie zewnętrzne. Dostępność do źródeł finansowania, oraz sposób finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, ma wpływ nie tylko na podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje, ale także nierzadko na jego istnienie. Artykuł ma na celu prezentację obecnego stanu wybranych źródeł finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The meaning of small and medium-sized enterprises (SME) is of significant importance not only due to its characteristic of being the main creator of places of employment and the source of innovation, but also owing to their condition, which notably influences the countries' economic development. Proper functioning and development of economic entity in market economy requires suitable methods of financing. Likewise, accurate relations with institutions providing external funding are of major significance. Accessibility of sources of financing as well as the method of financing current economical and investment activity affects not only decisions made by a company but also its existence. This article aims to present the current state of selected sources of funding of the sector of small and medium-sized enterprises in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernat A. K. (2015), Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, CeDeWu.pl, Warszawa.
 2. Grabowska M. (2012), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 3. Kołosowska B. (2013), Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 4. Matejun M. (2011), Instrumenty wspierania rozwoju firm sektora MSP w teorii i w praktyce zarządzania, [w:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa
 5. Mikołajczyk B. (2007), Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa.
 6. Mosionek-Schweda M., Spychała-Krzesaj B. (2015), Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa
 7. Nowak M. (2014), Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa.
 8. Panfil M. (2005), Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa.
 9. Pluta W. (red.) (2004), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Safin K. (red.) (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Skowronek-Mielczarek E. (2002), Źródła zewnętrznego finansowania małych średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 12. Skowronek-Mielczarek E. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa
 13. Wrońska-Bukalska E. (red.) (2015), System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa: obieg informacji, Difin, Warszawa.
 14. Zadora H. (red.) (2009), Finanse małego przedsiębiorstwa: w teorii i praktyce zarządzania, C. H. Beck, Warszawa
 15. Barowicz M., Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej http://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2006/2006_11_12/barowicz.html[16.03.2016]
 16. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Forfaiting-co-to-takiego-1384389,4.html [16.03.2016]
 17. http://www.findict.pl/slownik/forfaiting [16.03.2016]
 18. https://mfiles.pl/pl/index.php/Forfaiting [16.03.2016]
 19. https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/faktoring [16.03.2016]
 20. https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/forfaiting [16.03.2016]
 21. https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/private-equity[16.03.2016]
 22. https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/gospodarka/private_equity[16.03.2016]
 23. Micro-, small- and medium-sized enterprises: definition and scope. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3An26026 [15.03.2016]
 24. http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95011.asp
 25. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach2013-2014, (2015), http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=230627B2C10C4DE1AC0F97000303E7FD [16.03.2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.039
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu