BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczor Grzegorz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Bugajski Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Chmielowski Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wpływ lokalizacji oczyszczalni na temperaturę dopływających do niej ścieków
Influence of Tratment Plant Location on Temperature of Inflowing Sewage
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/2, s. 615-626, rys., bibliogr. 13 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarka wodno-ściekowa, Oczyszczalnie ścieków, Modele lokalizacji, Wyniki badań
Water and wastewater management, Sewage treatment plants, Location models, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie wiedzy, jak umiejscowienie oczyszczalni względem zlewni kanalizacyjnej wpływa na temperaturę dopływających do niej ścieków. Analizą objęto cztery systemy kanalizacyjne, różniące się długością kolektora tranzytowego pomiędzy oczyszczalnią a zabudowaniami mieszkalnymi, w których wytwarzane były ścieki bytowe. W badanych systemach kanalizacyjnych ścieki odprowadzane były do oczyszczalni o przepustowości hydraulicznej od 100 do 300 m3 ·d-1, charakteryzujących się liczbą RLM nie większą niż 2000. Pomiary temperatury ścieków odpływających z kanalizacji oraz powietrza atmosferycznego, w analizowanym roku 2012, prowadzono w sposób ciągły, z interwałem 1 godzinnym, za pomocą czujników rezystancyjnych połączonych z rejestratorami danych. Przeprowadzone badania wykazały, że odległość oczyszczalni od zlewni kanalizacyjnej wywiera istotny wpływ na temperaturę ścieków odpływających z sieci kanalizacyjnej. W okresie zimowym średnia dobowa temperatura ścieków odpływających z kolektorów tranzytowych o długości od 300 do 600 m była niższa nawet o blisko 3o C, natomiast w okresie letnim aż o 8o C, w porównaniu do kolektorów tranzytowych o długości nieprzekraczającej 10 m. Wykazano ponadto, że na temperaturę ścieków dopływających do oczyszczalni, oprócz długości kolektora tranzytowego, istotnie wpływa także natężenie przepływu ścieków. Przy wzroście natężenia odpływu ścieków z kanalizacji o 100%, ich temperatura może wzrosnąć w okresie zimowym o 1o C, natomiast w letnim o 3o C. W przypadku sieci kanalizacyjnych zakończonych długimi kolektorami tranzytowymi, niekorzystnemu skróceniu ulega czas trwania temperatury ścieków optymalnej w aspekcie usuwania związków biogennych, a przy tym jednocześnie wydłuża się czas trwania temperatury ścieków niekorzystnej dla ich biologicznego oczyszczania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to get the expertise, how location of wastewater treatment plant to basin of sewage system influences the temperature of inflowing wastewater. The analysis included four sewage systems, which are different for the sake of length of transit canal between treatment plant and residential buildings, in which domestic sewage was produced. In analysed systems sewage flew into the treatment plants with hydraulic capacity range from 100 to 300 m3 ·d-1, and with population equivalent less than 2000. Measurements of temperature of air and wastewater outflowing from sewage system, in analysed year 2012, were conducted continuously, with 1 hour interval, with use resistance sensors connected with data recorder. The research showed, that the distance of treatment plant to basin of sewage system has a significant impact on wastewater temperature outflowing from sewage system. In winter period mean daily wastewater temperature outflowing from transit manifolds with length from 300 to 600 m was lower even about 3o C, but in summer period up to 8o C, in comparison to transit manifolds with length less than 10 m. Moreover, it was proved that, apart from length of transit manifold, also intensity of wastewater flow has a significant impact on wastewater temperature flowing into the treatment plant. With increase of intensity of wastewater flow about 100%, its temperature can increase in winter period about o 1o C, and about 3o C in summer period. In case of sewage systems ended with long transit manifold, the duration time of optimal sewage temperature in terms of biogenic compounds removal is unfavourable reduced, and at the same time the duration time of wastewater temperature unfavourable for its biological treatment is extended.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold E., Bohm B., Wilderem P.A. (2000). Application of activated sludge and biofilm sequencing batch reactor technology to treat reject water from sludge dewatering systems: a comparison. Water Science and Technology, 41(1), 115-122.
 2. Barnard J.L. (2000). Projektowanie oczyszczalni z osadem czynnym usuwających związki biogenne. Materiały seminarium szkoleniowego "Filozofia projektowania a eksploatacja oczyszczalni ścieków", LEM Projekt s.c., Kraków.
 3. Bugajski P. (2013). Zmienność temperatury ścieków w małych systemach kanalizacyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3/1/2013, PAN Oddział w Krakowie, Kraków, 103-113.
 4. Bugajski P., Kaczor G. (2012). Zakres i zmienność temperatury ścieków w bioreaktorze sekwencyjnym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 8'2012, Wydawnictwo Sigma NOT, Warszawa, 328-330.
 5. Buraczewski G. (1994). Biotechnologia osadu czynnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Dworkin M., Falkow S., Rosenberg E., Schleifer K.H., Stackebrandt E. (2006). The Prokaryotes. A Handbook on the Biology of Bacteria. Third edition, vol. 3, Springer, Singapore.
 7. Gašpariková E., Kapusta Š., Bodík I., Derco J., Kratochvíl K. (2005). Evaluation of Anaerobic-Aerobic Wastewater Treatment Plant Operations. Polish Journal of Environmental Studies, Hard Olsztyn, vol. 14, no. 1, 29-34.
 8. Henze M., Harremoës P., Arvin E., (2002). Wastewater treatment. Biological and Chemicalprocess. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag.
 9. Kaczor G. (2012). Wpływ ód infiltracyjnych i przypadkowych na funkcjonowanie małych systemów kanalizacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zeszyt nr 495, rozprawy, nr 372, ss. 228.
 10. Krzanowski S., Wałęga A. (2009). Ocena przebiegu procesu nitryfikacji w oczyszczalniach ścieków z osadem czynnym przy wykorzystaniu różnych metod obliczania wieku osadu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2, 29-34.
 11. Łyp B. (2008). Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o. Warszawa, ss.196.
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku "w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego" (Dz. U. nr 2014 poz. 984).
 13. Siwiec T. (2001). Badanie wpływu temperatury na efektywność oczyszczania ścieków w wybranych reaktorach SBR. Sympozjum Ogólnokrajowe HYDROPREZENTACJE IV, PZITS NOT Katowice, Ustroń 5-6 czerwca 2001, 351-365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.2.044
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu