BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiecki Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Kusio Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami
Increasing the Competence Resources of Enterprises through the Cooperation with Universities
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 71-90, tab., bibliogr. 35 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kompetencje, Przedsiębiorczość
Higher education, Competences, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka wpływu uczelni na dynamikę procesów gospodarczych z reguły zasadza się na wdrażaniu wyników badań naukowych oraz edukowaniu przyszłych kadr. Zagadnienia kapitału ludzkiego, zasobów ludzkich w organizacjach stanowią tematykę o rosnącym znaczeniu, co przejawia się w dyskusjach na temat kompetencji. W artykule poruszona została problematyka wpływu uczelni na podnoszenie poziomu zasobów kompetencyjnych w organizacjach. Zwrócono uwagę na to, że wpływ uczelni to nie tylko edukowanie wyłącznie osób dopiero co wchodzących na rynek pracy. Uczelnie mogą pełnić funkcję dostarczyciela wiedzy uzupełniającej dla pracowników organizacji, tych z ugruntowanym już doświadczeniem. W zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej uczelnie mogą współpracować z przedsiębiorstwami, dostarczając odpowiednią wiedzę studentom, absolwentom, pracownikom. W artykule uściślono również zagadnienia dotyczące kompetencji i kapitału ludzkiego. Traktując zasoby pracy w kategoriach kapitału ludzkiego, który wyraża się poprzez kompetencje, użyto definicji zasobów kompetencyjnych. (abstrakt oryginalny)

The issue of university impact on the dynamics of business processes as a rule, is based on the implementation of research results, and educating future personnel. Issues of human capital, human resources in organizations are the subject of growing importance, which is reflected in discussions on competencies. The article presents issues of the impact of universities on raising the level of competence resources in organizations. It was noted that the impact of the university is not only to educate just those people entering the labor market. Universities can act as a provider of complementary knowledge to the workers, those with already well-established experience. In the changing economic environment, universities can work with companies providing adequate knowledge to students, graduates, employees. The article also clarifies issues of competence and human capital. Treating labor resources in terms of human capital, which is expressed through competencies, there has been used the definition of competency resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 2. Borowiecki R. (red.) (2014), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji - szanse i zagrożenia, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. Borowiecki R., Bętkowska S. (2011), Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, w: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami, Bartkowiak P. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Borowiecki R., Czekaj J. (red.) (2011), Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 5. Borowiecki R., Dziura M. (2013), Challenges and problems of knowledge management, "China-USA Business Review", Vol. 12, No. 2.
 6. Borowiecki R., Dziura M. (2010), Innovation policies in the financial crisis, "Organization and Management", No. 1 (139).
 7. Borowiecki R., Jaki A. (2015), Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 8. Borowiecki R., Wysłocka E. (2012), Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 9. Dokurno Z. (2012), Relations between human capital and sustainable development, w: Knowledge, Economy, Society. Transfer of knowledge in the contemporary economy, Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), UEK, Kraków.
 10. Fudaliński J. (2013), Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora (zarys problematyki), "Przegląd Organizacji", nr 1.
 11. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy (2012), SGH, Amerykańska Izba Handlu, Ernst & Young, Warszawa.
 12. Konstadykopulos D. (2007), The Organizational Restructuring of Higher Education in Europe, w: Towards a new creative and innovative Europe, Kukliński A., Lusiński C., Pawłowski K. (red.), WSB-NLU, Nowy Sącz.
 13. Kopertyńska M. W. (2009), Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ich aktywność, w: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Noga M., Stawicka M. K. (red.), CeDeWu.pl, Warszawa.
 14. Kosała M., Żur A. (2004), The role of small and medium-sized enterprises in reducing regional unemployment in Poland, w: Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003, Targalski J. (red.), AE w Krakowie, Kraków.
 15. Kraśnicka T. (2014), Innowacyjność zarządzania w rozwoju współczesnych organizacji (aspekty teoretyczne), w: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Stabryła A., Małkus T. (red.), Mfiles.pl, Kraków.
 16. Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Kusio T. (2015), Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności, Maszynopis powielany, Kraków,
 18. Mahy B., Rycx F., Vermeylen G. (2015), Educational Mismatch and Firm Productivity: Do Skills, Technology and Uncertainty Matter?, "The Economist", No. 163.
 19. Majda A., Socha B. (2014), Zarządzanie wiedzą jako element przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych w gospodarce opartej na wiedzy, w: Region i edukacja a procesy rozwojowe, Bojar E., Żminda T., Bis J. (red.), Politechnika Lubelska, Lublin.
 20. Marszałek A. (2012), The significance of the European Taxonomy of Skills, Competences and Occupations (ESCO)for the Lifelong Learning Concept, w: Knowledge, Economy, Society. Transfer of knowledge in the contemporary economy, Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), UEK, Kraków.
 21. Ordine P., Rose G. (2011), Educational Mismatch and Wait Unemployment, AlmaLaurea Working Papers, No. 19.
 22. Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 23. Polski Rynek Pracy - wyzwania i kierunki działań: na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015 (2015), Górniak L. (red.), PARP, Warszawa.
 24. Pocztowski A., Miś A., Pauli U. (2013), Wgórę-to jedyna droga! Poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ACK UEK, Kraków.
 25. Roos J., Roos G., Dragonetti N. C. (1997), Intellectual Capital - Navigating in the New Business Landscape, Macmillian Press.
 26. Roszyk-Kowalska G., Stańda A. (2014), The issue of framework qualifications of management Staff, w: Managing Organizations in the Information Society, Stabryła A., Woźniak K. (red.), Mfiles.pl, Kraków.
 27. Samul J. (2013), Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 9.
 28. Siuta-Tokarska B. (2015), Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP z kapitałem krajowym i udziałem kapitału zagranicznego w Polsce: Analiza i ocena wyników badań, Difin, Warszawa.
 29. Skawińska E., Sobolewska-Poniedziałek E., Zalewski R. I. (2014), Znaczenie innowacji społecznych w kształtowaniu wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 30. Szulc-Fischer P. (2013), Ewolucja metod nauczania, w: Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesach kształtowania postaw przedsiębiorczych, Bizon W., Poszewiecki A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 31. Tkachenko E. A. (2012), Formation of the mechanism of management of the intellectual capital of region, w: Knowledge, Economy, Society. Transfer of knowledge in the contemporary economy, Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), UEK, Kraków.
 32. Tyrańska M. (2010), Metody oceny kompetencji menedżerskich, w: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Stabryła A. (red.), Mfiles.pl, Kraków.
 33. Wawak T. (2010), Projakościowe zarządzanie strategiczne w szkolnictwie wyższym w warunkach kryzysu, w: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Stabryła A. (red.), Mfiles.pl, Kraków.
 34. Żyra J. (2014a), Komplementarność edukacji wyższej oraz inwestycje w Polsce: analiza danych regionalnych, w: Region i edukacja a procesy rozwojowe, Bojar E., Żminda T., Bis J. (red.), Politechnika Lubelska, Lublin.
 35. Żyra J. (2014b), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i wymagania kompetencyjne w czasie globalizacji, w: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Borowiecki R., Jaki A. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu