BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Karol (Uniwersytet Łódzki), Szymański Konrad (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Spersonalizowane ścieżki kształcenia - propozycja uelastycznienia programu studiów
Personalised Learning Pathways - Proposal of More Flexible Study Program
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (38), s. 31-44, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kształcenie, Szkolnictwo wyższe, Programy studiów
Learning, Higher education, Higher education curriculum
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy koncepcji spersonalizowanych ścieżek kształcenia (SSK) dedykowanej tym kierunkom, których programy studiów składają się w znacznej części z treści z zakresu informatyki ekonomicznej. Koncepcja ta stanowi propozycję uelastycznienia programu studiów przede wszystkim przez rezygnację ze specjalności i znaczące zwiększenie puli przedmiotów do wyboru. Podstawę wnioskowania stanowiły wyniki reprezentatywnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 108 studentów kierunku informatyka (I stopień) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci podczas wypełniania ankiety odnosili się do wybranych elementów koncepcji spersonalizowanych ścieżek kształcenia, a także wskazywali potencjalne korzyści i wyzwania, które mogą się wiązać z tą koncepcją.(abstrakt oryginalny)

n the article, the authors analyse the concept of personalised learning pathways (SSK) dedicated to the fields of studies which make up a large part of the contents of Business Informatics. This concept proposes a more flexible study program primarily through the resignation from the specialties and the significant increase in the pool of subjects to choose from. The basis of conclusions were the results of a representative survey conducted among 108 students of Computer Science (Bachelor`s Studies) at the Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz. Students completing the questionnaire referred to the selected elements of the concept of SSK, and also pointed to the potencial benefits and challenges that may be associated with this concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielecka E. (red.), 2010, Autonomia programowa uczelni: ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 2. http://ib.ue.wroc.pl (30.03.2016).
 3. http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-informatyki-i-gospodarki-elektro-nicznej,c22/sciezki-studiow,c2483 (30.03.2016).
 4. Jelonek D., Łukasik-Makowska B., 2014, Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku Informatyka Ekonomiczna, Informatyka Ekonomiczna, nr 2(32), Wrocław.
 5. Kardasz A., 2009, Mobilność studentów w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Proces Boloński w kształtowaniu systemu zapewnienia jakości kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Korczak J., Abramowicz W., Gołuchowski J., Kobyliński A., Owoc M., 2014, Wzorcowy program studiów licencjackich kierunku Informatyka ekonomiczna - koncepcja wstępna, Informatyka Ekonomiczna, nr 2(32), Wrocław.
 7. Korczak K., Szymański K., 2014, Wykorzystanie wiedzy z zakresu informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia, Informatyka Ekonomiczna, nr 2(32), Wrocław.
 8. Kraśniewski A., 2006, Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 9. Kraśniewski A., 2011, Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 10. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 2006, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Dz.U. 2014, poz. 1370.
 12. Szyjewski Z. (red.), 2015, Profesjonalne kwalifikacje informatyczne, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Szczecin.
 13. Zając T., 2012, (Nie)mobilność pionowa studentów UW. Analiza efektów wdrażania Procesu Bolońskiego, Zarządzanie Publiczne, 3(19).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.4.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu