BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosińska Elżbieta (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Local Flooding in the USA, Europe, and Poland : an Overview of Strategies and Actions in Face of Climate Change and Urbanisation
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr III/1, s. 801-821, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Urbanizacja, Powódź, Gospodarka wodno-ściekowa
Climate change, Urbanisation, Flood, Water and wastewater management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Urbanisation and climate change have significant impact on disturbing water balance in catchments. Uncontrolled urban development, increased land surface sealing, and increasingly appearing heavy rainfall cause local inundations called urban flooding. Rational catchment water management necessitate that a new approach to the problem of flooding be introduced that includes the human factor. Greater emphasis should be placed on local management of rainfall water within catchment, especially in urban areas. What is more, it is of utmost importance to provide efficient legal system and co-operation of various authorities and decision-makers in terms of urban land use management. The present article reviews different courses of actions taken in order to improve reasonable water management in the USA, Europe, and Poland in face of climate change and urbanization that cause flooding.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson C., Nisenson L., Stoner P. (2008). Water Resources and Land Use Planning. Watershed-based Strategies for Ventura County, Local Government Commission, Sacramento.
 2. Bajkiewicz-Grabowska E. (2013). Mała retencja (Small retention), http://www. cenniejszaodzlota .pl/artykuly, (in Polish).
 3. Balon J., Wójtowicz M. (2005). Geografia (Geography), Wydawnictwo ParkEdukacja, (in Polish).
 4. Barredo J. I. (2006), Major flood disasters in Europe: 1950-2005, Natural Hazards, 42(1) 125-148.
 5. Burszta-Adamiak E. (2015). Dachy Zielone dla zwiększenia retencji wodnej w miastach (Green rooftops for increasing retention in cities), www.retencja.pl, (in Polish).
 6. Bzymek B., Jarosińska E. (2012). Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych (The effect of surface seal catchment on the size of strom water runoff), Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo PK, 1-Ś/2012, ZESZYT 4, ROK 109, http:// suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i2/i3/i3/i9/r12339/BzymekB_WplywUszczelnienia. pdf (in Polish).
 7. California WALUP Partners (2008). How Urbanization Affects the Water Cycle, Attachment 4, The University of Connecticut, http://www.coastal.ca.gov/nps/ watercyclefacts.pdf [accessed: 25.07.2014].
 8. CE (2012). Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ograniczania, łagodzenia i kompensowania procesu zasklepiania gleby (Guidelines on the best practices in terms of reducing, mitigating, and compensating for the process of soil sealing), Urząd Publikacji UE, Belgia, http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_ pl.pdf [accessed: 25.07.2014], (in Polish).
 9. CIRIA (2007). The SuDS manual, CIRIA C697, London.
 10. CNT Center for Neighborhood Technology (2013). The Prevalence and Cost of Urban Flooding, Chicago Flood Frequency Estimation Using Continuous Rainfall-Runoff Modelling, Phys. Chem. Earth20, 5-6, 479-483, http://www.cnt.org/sites/default/ files/publications/CNT_PrevalenceAndCostOfUrbanFlooding20141.pdf [accessed: 25.07.2014].
 11. CSY 2015 (Concise Statistical Yearbook of Poland 2015), Główny Urząd Statystyczny, p.95, ISSN 1640-3630, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne /rocznikistatystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2015,1,16.html [accessed: 19.09.2015] (in Polish and English).
 12. DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs (2005). Making space for water. Taking forward a new Government strategy for flood and coastal erosion risk management in England, http://www.defra.gov.uk/environ/fcd/policy/strategy.htm.
 13. Dziubek J. (2013). Opłaty za ścieki opadowe i roztopowe jako nowy element taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na przykładzie miasta Głogowa (Fees for rainwater and snowmelt waste as a new element of fares for waste drainage on the example of the city of Głogów) [In:] Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska 3 (Interdisciplinary Issues in Environmental Engineering and Protection), Wrocław 2013.
 14. Dziubek J. (2015). Rozdzielenie opłat za ścieki opadowo-roztopowe i bytowo-gospodarcze na przykładzie miasta Głogowa (The cost breakdown for rain-snowmelt and communalindustrial waste - the city of Glogow case study) [In:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska (Interdisciplinary Issues in Environmental Engineering and Protection) Tom 4, Monografia pod red. Teodory M. Traczewskiej i B. Kaźmierczaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Directive 2000/60/WE of the European Parliament and of Council of 23rd October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy) (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn.zm.).
 16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodzi i zarządzania nim tzw.Dyrektywa Powodziowa) (Directive 2007/60/WE of the European Parliament and of Council of 23rd October 2007 on the assessment and management of flood risks. Also called the Flood Directive) (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27).
 17. EEA Report No 2 (2012). Urban adaptation to climate change in Europe. Challenges and oportunities for cities together with supportive national and European policies, ISSN 1725-9177.
 18. EEA Report No 10 (2006). Urban sprawl in Europe - The ignored challenge, ISSN 1725-9177.
 19. EEA Report No 12 (2012). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. An indicator-based report, ISSN 1725-9177.
 20. EPA (2003). Protecting Water Quality from urban runoff, EPA 841-F-03-003, http:// www3.epa.gov/npdes/pubs/nps_urban-facts_final.pdf.
 21. EPA (2004). Stormwater Best Management Practice Design Guide: General Considerations, vol. 1, EPA/600/R-04/121. http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF. cgi/901X0A00.PDF?Dockey=901X0A00.PDF.
 22. EPA (2004), Stormwater Best Management Practice Design Guide: Vegetative Biofilters, vol. 2, EPA/600/R-04/121A. http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/901X0B00. PDF?Dockey=901X0B00.PDF.
 23. EPA (2007). Reducing Stormwater Costs through Low Impact Development (LID) Strategies and Practices, EPA 841-F-07-006, http://water.epa.gov/polwaste/green/ costs07_index.cfm.
 24. Geiger W. (1987). Flushing Effects in Combined Sewer Systems, Proc. 4th Int. Conf. Urban Drainage, Lausanne, Switzerland: 40-46.
 25. Gupta K., Saul A. J. (1996). Specific Relationships for the First Flush Load in Combined Sewer Flows. Water Research30 (5): 1244-1252. doi:10.1016/0043-1354(95)00282-0. ISSN 0043-1354.
 26. Hirabayashi Y., Kanae S., Emori S., Oki T., Kimoto M., (2008).Global projections of changing risks of floods and droughts in a changing climate, Hydrological Sciences Journal, 53:4, 754-772, DOI: 10.1623/hysj.53.4.754.
 27. Holman-Dodds J.K., Bradley A.A., Potter K.W. (2003). Evaluation of hydrologic benefits of infiltration based urban storm water management. Journal of the American Water Resources Association, 39(1): 205-215.
 28. IPCC (2007). Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)].IPCC, Geneva, Switzerland, 104 pp.
 29. Jałowiecki B. (1999). Płaszczyzny urbanizacji (Urbanisation tiers), [In]: Sławomir Solecki, Marian Malikowski: Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana (Society and the urban area), Rzeszów: WSP, s. 193-196. ISBN 83-7262-024-5, (in Polish).
 30. KOM (2013). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zielona Infrastruktura - zwiększanie kapitału naturalnego Europy (The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, Green Infrastructure - increasing of natural capital of Europe), Bruksela, 6.5.2013, KOM(2013)249.
 31. Kowalczak P. (2011). Zmienność klimatu a przyczyny powodzi w Polsce (Climate variability and the causes of the floods in Poland), Polska Akademia Nauk PAN, Poznań, http://www.umweltaktion.de/pics/medien/1_1324305988/Vortrag_Kowalczak.pdf, (in Polish).
 32. KPZK 2030 (2012). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (National Spatial Development Concept 2030), Monitor Polski Nr 252, Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (poz. 252).
 33. Marchi L., Borga M., Preciso E. and Gaume E. (2010). Characterisation of selected extreme flash floods in Europe and implications for flood risk management, Journal of Hydrology, 394(1-2), 118-133.
 34. Morgan S, Celik S., Retzlaff W. (2012). Green roof stormwater runoff quantity and quality, Journal of Environmental Engineering, 139: 471-478.
 35. Mrowiec M. (2015). Mikroretencja na terenach zurbanizowanych (Microretention in urbanised areas), Wodociągi i Kanalizacja nr 9, http://e-czytelnia.abrys.pl/ wodociagi-kanalizacja/2015-9-868/temat-numeru-10216/mikroretencja-na-terenachzurbanizowanych-20535, (in Polish).
 36. NOAA National Oceanic Atmospheric Administration, Flash flood, http://www.srh. noaa.gov/mrx/hydro/ flooddef.php [accessed: 16.07.2014].
 37. NRC National Research Council (2009). Urban Stormwater Management in the United States, Washington, DC: The National Academies Press.
 38. Programme Directorate (2006). Approved decision Room for the river, http://www. ruimte voorderivier. nl/english/room-for-the-river-programme [accessed: 15.07.2014].
 39. RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (2013). Powódź w obliczu zagrożenia (Flood in the face of hazard) Warszawa, http://rcb.gov. pl/?page_id=14, (in Polish).
 40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Ministry of Infrastructure Regulation from 12th April 2002 regarding the technical conditions, which should be fulfilled in case of the buildings and their placement), (Dz.U z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
 41. Sachsen.de (Verwaltungsstruktur des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft), http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/12204.htm [accessed: 14.07.2014].
 42. Staszewski G., Zwierzchowski W. (2013). Doświadczenia w zagospodarowaniu wody deszczowej na przykładzie miasta Kielc(Case studies of rainwater management in Kielce), MZD Kielce, http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/35763/doswiadczenia_w_ zagosp_wod_ opadowych.pdf [accessed: 19.09.2015].
 43. SPA 2020 (2013). Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (National Adaptation Strategy (SAP)), Ministerstwo Środowiska, http://klimada.mos.gov.pl/wp-content/ uploads/2013/10/SPA2020.pdf [accessed: 15.07. 2014].
 44. Stovin V., Vesuviano G., Kasmin H. (2012). The hydrological performance of a green roof test bed under UK climatic conditions, Journal of Hydrology 414/415: 148 -161.
 45. Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B. (2015). Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku(Analysis of the conditions of planning works in communes in 2013), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, p. 121.
 46. Thompson A.M, Kyunghyun K., Vandermuss A.J. (2008). Thermal characteristics of stormwater runoff from asphalt and sod surfaces, Journal of the American Water Resources Association 44(5):1325-1336.
 47. Urbnews.pl Cermak Road w Chicago, http://urbnews.pl/cermak-road-chicagonajzielensza-ulica-stanow-zjednoczonych/ [accessed: 25.07.2014].
 48. Urbnews.pl Zielone dachy w Chicago (Green Roofs in Chicago), http://urbnews.pl/ zielone-dachy-chicago/ [accessed: 25.07.2014].
 49. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Act of Protection of Agricultural and Forest Lands) Art. 14, ust. 1 i 2.
 50. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Act of Spatial Planning and Development), (Dz.U. nr 80, poz. 717).
 51. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (Water Law from 18th July 2001), Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne, tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145 [accessed: 19.09.2015].
 52. Wagner I., Krauze K., Jurczak T., Zalewski M. (2015). Zielono-błękitna infrastruktura a retencja krajobrazowa w miastach (Green-blue infrastructure and landscape retention in cities) Wodociągi i Kanalizacja nr 9, http://e-czytelnia.abrys.pl/wodociagikanalizacja/2015-9-868/temat-numeru-10216/zielono-blekitna-infrastruktura-aretencja-krajobrazowa-w-miastach-20534.
 53. Wałęga A., Chmielowski K., Miernik W. (2009). Seminaturalne systemy odprowadzania i oczyszczania wód opadowych z terenów zurbanizowanych - aspekty prawne i techniczne (Semi-natural systems of drainage and treatment of storm sewage from the urbanized areas - legal and technical aspects), Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.3.1.059
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu