BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska-Majkowska Hanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Powiązania strukturalne a podejmowanie decyzji lokalizacyjnych w małych przedsiębiorstwach
Structural Links and Making Location Decisions in Small Enterprises
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, vol. 30, nr 1, s. 47-61, rys., bibliogr. 33 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and National Conditions of Enterprises Development
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Modele lokalizacji, Modele strukturalne, Cykl życia
Small business, Location models, Structural models, Life cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W odniesieniu do lokalizacji małych przedsiębiorstw zwykle wskazuje się na duże znaczenie czynników behawioralnych w procesie jej wyboru, w mniejszym stopniu zwraca się zaś uwagę na czynniki strukturalne. W warunkach gospodarki globalnej pojawiły się nowe zjawiska determinujące rozmieszczenie sektora małych przedsiębiorstw. Postęp techniczny zmienia oblicze sektora i jego otoczenia znacznie szybciej, niż to odbywało się w przeszłości. Dlatego celem niniejszego opracowania jest wskazanie roli czynnika strukturalnego w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych w małych firmach na tle cyklu życia przedsiębiorstw oraz nowych trendów zauważanych w praktyce gospodarczej. W artykule zastosowano analizę krytyczną piśmiennictwa, metodę studiów przypadku w oparciu o pogłębione wywiady kwestionariuszowe i wizyty studyjne w parkach naukowo-technologicznych w Gdańsku, Puławach, Rzeszowie, Ełku i Kielcach oraz wyniki badań atrakcyjności inwestycyjnej regionów wykonanych w ramach realizacji badań statutowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Do nowo zaobserwowanych zjawisk wpływających na lokalizację małych przedsiębiorstw należy zaliczyć: - efekt indukowanej przedsiębiorczości w nowych przestrzeniach produkcyjno-usługowych, tworzonych w miejscach o wyższym standardzie infrastrukturalnym, - pobudzanie przedsiębiorczości w strefach uprzywilejowania ekonomicznego, - outsourcing i offshoring innych przedsiębiorstw w fazie rozwoju, - odnowę strategiczną przedsiębiorstw w fazie schyłkowej, - efekt rozpadu przedsiębiorstw w fazie schyłkowej.(abstrakt oryginalny)

Structural considerations are important in the process of making location decisions. For small businesses it usually points to the importance of behavioral factors in choosing the location and their complementary functions in relation to large enterprises. In the global economy, there were new phenomena determining the distribution of the small and medium enterprises. Technological progress has been changing the face of the sector and its environment much faster than what was done in the past. Therefore, the aim of this study is to identify the role of the structural factor in making location decisions by small businesses against the Enterprise Life Cycle and new trends in practice. The article uses critical analysis of the literature, the method of case studies based on interviews and questionnaire studies, visits in technology and science parks in Gdansk, Puławy, Rzeszow, Elk and Kielce. The study is also based on the results of the investment attractiveness of regions carried out in the framework of the research provided in 2013-2015 by Warsaw School of Economics. The newly observed phenomena affecting the locations of small businesses include: - the effect of induced business in new areas of production and service, created in a higher standard infrastructure, - development of entrepreneurship in areas of economic privilege, - outsourcing and offshoring of other enterprises in the development phase, - strategic renewal of enterprises at the end stage, - the effect of decay enterprises at the end stage.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biggiero, L. (2006). Industrial and knowledge relocation strategies under the challenges of globalization and digitalization: the move of small and medium enterprises among territorial systems. Entrepreneurship & Regional Development, 18, 443-471.
 2. Bławat, F. (red.) (2004). Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Gdańsk: SPG.
 3. Boschma, R. (2011). Regional Branching and Regional Innovation Policy. W: K. Kourtit, P. Nijkamp, R.R. Stough (red.). Drivers of Innovation, Entrepreneurship and Regional Dynamics. Heidelberg- Dordrecht-London-New York: Springer, 359-368.
 4. Chmiel, J. (1997). Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
 5. Fierla, I. (1987). Lokalizacja przemysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
 6. Fierla, I. (red.) (1994). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, cz. I. Monografie i Opracowania, 387. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 7. Fierla, I. (red.) (1996). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, cz. II. Monografie i Opracowania, 408.Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 8. Freeman, S., Hutchings, K., Lazaris, M., Zyngier, S. (2010). A model of rapid knowledge development: The smaller born-global firm. International Business Review, 19(1), 70-84.
 9. Global Location Trends. Operations and Supply Chain. Annual report. (2012). IBM Institute for Business Value.
 10. Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej: wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkola Handlu i Finansów Międzynarodowych.
 11. Godlewska, H. (2005). Restrukturyzacja europejskich regionów przemysłowych. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 94. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 12. Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.
 13. Godlewska-Majkowska, H. (2015). Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 30-44.
 14. Gościński, J. (1989). Cykl życia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
 15. Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Kight, G.A., Madsen, T., Servais, P. (2004). An inquiry into born-global firms in Europe and the USA. International Marketing Review, 21(6), 649.
 17. Lagendijk, A., van der Knaap, G.A. (1992). Regional spill-over and the locational process in a European fringe: the case of the Spanish car industry. W: M. Tykkyläinen (red.). Development issues and strategies in the New Europe. Aldershot: Avebury, 65-76.
 18. Lejpras, A., (2012). Knowledge, Location, and Internationalization: Empirical. Evidence for Manufacturing SMEs. Berlin: DIW Discussion Papers, 1229.
 19. Mayer, G., Tődtling, F. (2006). Regional- und Stadtokonomik, standorttheorie und Raumstruktur. Wien-New York: Springer Verlag, 25-35.
 20. Mechło, P. (2014). Behawioralne uwarunkowania decyzji lokalizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. W: H. Godlewska-Majkowska (red.) Uwarunkowania behawioralne i strukturalne decyzji lokalizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 3-14.
 21. Piekarzewska, H. (2000). Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce (w latach dziewięćdziesiątych). Monografie i Opracowania, 463. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 22. Poznańska, K. (2009). Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Cykl życia małych i średnich przedsiębiorstw. W: I. Lichniak (red.). Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 175-192.
 23. Pred, A. (1967). Behavior and location: Foundations for a Geographic and dynamic location theory, cz. I. Lund: The Royal Unversity of Lund, Department of Geography Studies in Geography.
 24. Pred, A. (1969). Behavior and location: Foundations for a Geographic and dynamic location theory, cz. II. Lund: The Royal Unversity of Lund, Department of Geography Studies in Geography.
 25. Radu, L.N., Constantin, D.L. (2007). Network-Based Modelling and Geographic Information Systems. Economy Informatics, 1-4, 84-90.
 26. Rutka, R. (2002). Organizacja. W: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz (red.). Zarządzanie organizacjami. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 183.
 27. Schmenner, R. (1982), Making business location decisions. N.Y.: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 28. Schulz, V., Brenner, W. (2010). Characteristics of Shared Services Centres. Transforming Government: People, Proces and Policy, 4(3).
 29. Sprenger, R.U. (2001). Inter-firm Networks and Regional Networks. Bonn: NSSADAPT.
 30. Stryjakiewicz, T. (1988). Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewcza.
 31. Stryjakiewicz, T. (2010). Location factors of the creative and knowledge-intensive industries in European metropolitan regions. Geograficky Casopis, 62(1), 3-19.
 32. Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Factors considered in location of construction enterprises in the Małopolska region. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 381-389.
 33. Szymański, W. (2014). Przesłanki i sposoby ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynek międzynarodowy. W: J. Pietrewicz, R. Sobiecki (red.). Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 13-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu