BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębniak Paulina (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa
Tax Strategy as an Opportunity to Improve Competitiveness of the Company
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.1, s. 87-95, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Intraprzedsiębiorca, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Optymalizacja podatkowa, Podatek dochodowy od osób prawnych
Intrapreneur, Enterprise competitiveness, Tax optimization, Corporate income tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Analiza strategii podatkowej pod kątem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ukaza nie wpływu podatków na sytuację finansową przedsiębiorstwa, a w rezultacie na jego konkurencyjność względem innych przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, omówiono znaczenie podatków z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jednej z elementów ogólnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz wskazano rodzaje strategii podatkowych. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz opracowań z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw i strategii podatkowych. Wynik - Odpowiednie zastosowanie strategii podatkowej w przedsiębiorstwie wpływa na jego rentowność, płynność, a w efekcie na konkurencyjność. Strategia podatkowa na płaszczyźnie przedsiębiorstwa nie ogranicza się do minimalizacji obciążeń podatkowych, ale jest zespołem działań, które mają na celu maksymalizację jego zysku po opodatkowaniu. Oryginalność/wartość - W artykule zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jeden z elementów strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Poprzez zastosowanie strategii podatkowej przedsiębiorcy mogą zwiększyć konkurencyjność swoich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis of tax strategies for improving the competitiveness of the company. Showing the impact of taxes on the financial situation of the company and, ultimately, its competitiveness in relation to other companies. The article describes the concept of the competitiveness of enterprises, discusses the importance of taxes in terms of the competitiveness of enterprises, it highlighted the strategy of tax as one element in the overall development strategy of the company and indicated types of tax strategies. Design/methodology/approach - Analysis of the literature on tax law, economic sciences, management sciences and studies in the field of competitiveness of enterprises and tax strategies. Findings - Appropriate use of tax strategy in the company affect its profitability, liquidity, and the effect on competitiveness. Tax strategy at company is not limited to minimize the tax burden, but the team activities, which are aimed at maximizing its profit after tax. Originality/value - The article focuses on the strategy of tax as one of the elements of the development strategy of the company. Through the use of tax strategy, entrepreneurs can increase the competitiveness of their enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciupek, B., Famulska, T. (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 2. Famulska, T. (1998). Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 3. Famulska, T. (2015). Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług). Optium. Studia Ekonomiczne, 1 (73), 137-151.
 4. Gorynia, M. (1998). Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji. Zeszyty Naukowe, seria I, Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, 266, 9-30.
 5. Griffin, R.W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 6. Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 7. Gruziel, K. (2009). Istota i założenia optymalizacji podatkowej - wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77, 175-186.
 8. http://uoo.univ.szczecin.pl/~marcink/index_pliki/pliki/publikacje/PB2.pdf (27.04.2016).
 9. Kaczmarek, M. (2011). Wykorzystanie polityki bilansowej w realizacji strategii podatkowej. Pobrane z: http://uoo. univ.szczecin.pl/~marcink/index_pliki/pliki/publikacje/PB2.pdf (27.04.2016).
 10. Kudert, S., Jamroży, M. (2007). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Kusa, R. (2008). Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw. Ekonomia Menedżerska, 3, 57-66.
 12. Makuch, M.A. (2011). Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 667, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 40, 47-57.
 13. Mikrut, A., Poznańska, A. (2009). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (13), 2, 225-238.
 14. Nadolska, A. (2012). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju polskich przedsiębiorców. Pobrane z: http://knpf.ug.edu.pl/wp-content/publikacje/Aleksandra3.pdf (25.04.2016).
 15. Poszwa, M. (red.). (2005). Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 16. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkiem w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Walicka, M. (2012). Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 271-281.
 18. Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowe. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
 20. Wyrzykowski, W. (2015). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców - granice prawa a granice bezpieczeństwa. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 13, 3/2, 35-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/1-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu