BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Elżbieta (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Dokapitalizowanie rynku private equity/venture capital przez środki publiczne drogą do rozwoju innowacji w Polsce
Public Funds Invested in Private Equity/Venture Capital Market as a Way to Innovation Development in Poland
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2014, vol. 1(1), s. 45-63, rys., tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Fundraising, Venture capital, Fundusze venture capital, Sektor publiczny, Innowacje
Fundraising, Venture capital, Venture capital funds, Public sector, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sektor private equity/venture capital (PE/VC) oraz rola Państwa i środków publicznych w rozwoju tej formy dokapitalizowania przedsiębiorstw innowacyjnych. Głównym celem prezentowanej analizy jest określenie sposobów finansowania innowacji wraz z ogólną analizą ich dostępności dla polskich przedsiębiorców oraz wskazanie metod wspierania przez państwo mikro, małych i średnich firm (z potencjałem innowacyjnym). Szczególna uwaga poświęcona została dofinansowaniu kapitałowemu oraz aktualnemu stopniowi udziału kapitału publicznego w tworzeniu nowych funduszy PE/VC w Polsce. Ponadto omówiono także instytucje quasi-funduszy oraz funduszu funduszy wraz ze wskazaniem przykładów ich funkcjonowania w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The subject of the presented study is the Private Equity/Venture Capital (PE/VC) sector and the role and influence of the State and public resources on the development of this particular source of financing innovative enterprises. The main aim of this analysis is to determine ways of fundraising for innovation showing as well the overall analysis of their availability for Polish entrepreneurs and to identify methods of public support for micro, small and medium-sized companies (with the innovation potential). Special attention has been devoted to capital funding and the current level of public resources contribution in the creation of new PE/VC funds in Poland. In addition the paper contain the description of quasi-funds and fund of funds, together with an indication of particular examples of their functioning on Polish market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity. EVCA Yearbook 2006, 2006, European Private Equity & Venture Capital Association.
 2. Augustyn D., NFI-Narodowy Fundusz Inwestycyjny, http://invest24.pl/edukacja/index_nfi.htm.
 3. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 4. Cissarz F, Geneza i historia zjawiska venture capital, http://www.venture-capital.pl/art.php?id=41.
 5. Czym są Państwowe Fundusze Majątkowe?, Portal Państwowych Funduszy Walutowych http://www.sovereignwealthfunds.pl/about/.
 6. Grzywacz J., 2005, Koncepcja venture capital a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] J. Grzywacz, A. Okońska (red.), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 7. EVCA Yearbook 2014, yearbook-2014-europe-country-tables-final.xlsx, http://www.evca.eu/re-search/evca-publications/.
 8. Instytucje otoczenia biznesu, http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_86459.asp.
 9. Janasz K., 2004, Źródła i sposoby finansowania innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] W. Janasz (red), Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 10. Karpińska N., Venture capital - kapitał dla innowacyjnych, Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, http://feb.ue.wroc.pl/86,venture_capital_kapital_dla_innowacyjnych.html.
 11. Kwiecińska A., 2010, Venture capital, "Magazyn DEAL", marzec, nr 1(9).
 12. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013, 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_maly_rocznik_statystyczny_2013.pdf.
 13. Mikołajczyk B., Krawczyk M., 2007, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.
 14. MŚP pod lupą - Raport, 2011, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, http://www.efl.pl/finansowanie/EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf.
 15. Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), 2007, Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 16. Szapiel W., 2011, Etapy rozwoju przedsiębiorstwa, wojciechszapiel.blog.onet.pl, publikacja z 10 maja.
 17. Świderska J., 2008, Quasi-fundusze Venture Capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 18. Węcławski J, 1997, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Wiśniewska J., 2004, Dyfuzja jako determinanta działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz (red), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 20. Wisniewski P., 2009, Sovereign Wealth Funds - państwowe fundusze majątkowe, Biuro Analiz Sejmowych, Infos, nr 19(66), 22 października, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/850EB550E3C76F85C125765700319FDD/$file/Infos_66.pdf.
 21. Wysokińska Z., Witkowska J. (red.), 2004, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Zasępa P., 2010, Venture capital - sposoby dezinwestycji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 23. Źródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy, 2006, Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych.
 24. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, http://www.pfp.com.pl/.
 25. Bank Gospodarstwa Krajowego, http://www.bgk.com.pl/.
 26. Krajowy Fundusz Kapitałowy, http://www.kfk.org.pl/.
 27. http://www.private-equity.pl/.
 28. http://www.sovereignwealthfunds.pl/about/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu