BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głębocka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Współczesny wymiar zasady ostrożności w rachunkowości
The Contemporary Importance of the Prudence Principle in Accounting
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 85-95, rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Zasady rachunkowości
Accounting, Financial statements, Accounting principles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - zasada ostrożności stanowi jedną z podstawowych zasad rachunkowości. Ze względu na neutralność sprawozdań finansowych zasada ta została usunięta z regulacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, niemniej nie zwalnia to jednostek z zachowania ostrożności w szacowaniu wartości zasobów i strumieni. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowego i współczesnego znaczenia zasady ostrożności w rachunkowości, jej rangi i znaczenia w regulacjach krajowego i międzynarodowego prawa o rachunkowości. Metodologia badania - artykuł opracowano na podstawie analizy literatury i regulacji prawa z obszaru rachunkowości. Wynik - przedstawienie istoty zasady ostrożności w rozumieniu współczesnej rachunkowości. Oryginalność/Wartość - w opracowaniu poddano analizie zmianę znaczenia zasady ostrożności w ujęciu krajowego i międzynarodowego prawa o rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the prudence principle is one of the basic principles of accounting. This rule has been removed from the International Financial Reporting Standards for the sake of neutrality of the financial statements, this does not absolve companies of caution when assessing the value of resources, income and expenses. The aim of the article is to present the current and contemporary meaning of the precautionary principle in accounting, its rank and importance in the regulation of the national and international accounting law. Design/Methodology/Approach - the article was prepared on the basis of an analysis of the literature and law regulation of the accounting area. Findings - representation of the essence of the prudence principle within the meaning of the modern accounting. Originality/Value - the study analysed the change the meaning of the prudence principle in terms of national and international law on accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.U.UE L 182 z 29 czerwca 2013 r.
 2. Effect of Board Redeliberations on DP A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting (2014). IASB Staff Paper, November 2014.
 3. Gabrusewicz, T., (2010). Wartość godziwa w systemie rachunkowości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXII, 1, 151-167.
 4. Gierusz, J. (2011). Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118).
 5. Głębocka, M. (2014). Bilans i jego znaczenie poznawcze. W: S. Sojak (red.), Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność (s. 401-414). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Hajduga, E. (2011). Czynniki kulturowe jako determinanty modelu rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 41, 109-116.
 7. Hajduga, E. (2013). Wartości kulturowe w rachunkowości według koncepcji Graya i Hofstede'a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 58, 49-55.
 8. Hejnar, J. (2014). Czy założenia koncepcyjne sprawozdawczości finasowej stanwią teoretyczne podstawy rachunkowści? Studia i Materiały Oeconomicae, 18, 1/2014, 219-225. Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu J. Kochanowskigo w Kielcach.
 9. Helin, A.(2012). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Hołda, A. (2013). Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30, 138-150. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski
 12. Hońko, S. (2008). Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Hońko, S. (2012). Wartość godziwa- parametr czy koncepcja wyceny? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 684, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 45, 45-56.
 14. Hońko, S. (2013). Wycena w rachunkowości, znaczeni, podstawy, parametry i zasady. Szczecin: Wydawnictwo PP-H ZAPOL.
 15. Karmańska, A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości. Warszawa: Difin.
 16. Kumor, I. (2013). Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, t. 2, 557-568. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Kumor, I. (2014). Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finansowe , Ubezpieczenia, 67, 409-419. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 18. Kurek, H., Zielińska, H. (2005). Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości. W: M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 19. Łazarowicz, E. (2015). Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 183-190. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 20. Micherda, B. (2001). Analityczna funkcja rachunkowości. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 21. Rozporządzenie Komisji UE nr 1255/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 12, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 13 oraz Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 20, Dz.Urz.UE L360 z dnia 29 grudnia 2012 r.
 22. Równińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 375-382. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 23. Samelak, J. (2007). Zasada ostrożności w teorii i praktyce rachunkowości (głos w dyskusji). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94), 193-203. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 24. Świderska, G.K. (2009). Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji. W: G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Rachunkowość finansowa w praktyce. Warszawa: Difin.
 25. Turyna, J. (2008). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 26. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 27. Wójtowicz, P. (2014). Neutralność jako ważna cecha sprawozdania finansowego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 424-432. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu