BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kreatorzy sukcesu organizacji - zachowania organizacyjne pracowników w świetle badań empirycznych
The Creators of Organizational Success - Organizational Behavior of Employees in View of Empirical Research
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 145-155, tab., bibliogr. 11 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Sukces przedsiębiorstwa, Postawy pracowników
Organisational behaviour, Success of the company, Employee conducts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizując zagadnienie roli pracowników w tworzeniu sukcesu organizacji, w pracy przyjęto założenie, iż u podstaw zachowań organizacyjnych pracownika leży jego stosunek do pracy w ujęciu ogólnym oraz do organizacji, w której jest zatrudniony. Przedmiot rozważań zawężono do poznawczego aspektu zachowań ludzi w organizacji i opisano za pomocą trzech komponentów: stosunku pracownika do organizacji, źródła identyfikacji pracownika oraz celu działania organizacyjnego. Rozważania w warstwie teoretycznej oparto na założeniach koncepcji Wielowymiarowej Analizy Zachowań Organizacyjnych (WAZO), w której wyróżniono trzy typy zachowań organizacyjnych, określonych jako tradycyjne, współczesne i przyszłości. W warstwie empirycznej opis wyróżnionych w artykule komponentów w wymiarze tradycyjnym, współczesnym i przyszłości dodatkowo poszerzony został o analizę stosunku do pracy pracowników w zależności od zajmowanego stanowiska oraz identyfikację różnic w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Analyzing the issue of employees as creators of success of the organization, in this article assumes that at the base of organizational behavior employee is his attitude towards work in general and to the organization in which he is employed. Subject considerations were limited to the cognitive aspect of human behavior in organizations, and described using three components: the ratio of employee to the organization, the source of employees identity and the purpose of the action. Considerations on the theoretical assumptions based on the concept of Multidimensional Analysis of Organizational Behavior (MABO), which distinguishes three types of organizational behavior, defined as: traditional, contemporary and future. The empirical description was further extended on an analysis of attitudes to work of employees depending on their position and identification of differences in this regard.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barabasz A. (2015), Zaangażowanie i typ kultury organizacyjnej pracowników korporacji, w: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Mikuła B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Bednarska-Wnuk I. (2014), Postawy pracowników jako determinanta rozwoju organizacji, w: Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 3. Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Czekaj J., Lisiński M. (2011), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo: fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Januszkiewicz (red.) (2012), Zachowania ludzi w organizacjach. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kuc R., Żemigała M. (2010), Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Helion, Gliwice.
 7. Lindzey G., Aronson E. (1985), Handbook of Social Psychology, Random Hs., New York.
 8. Listwan T. (2010), Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, w: Zarządzanie kadrami, Listwan T. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 9. Rogovsky N. (2005), Restructuring for corporate success. A socially sensitive approach, International Labour Office, Geneva.
 10. Strykowska M. (2007), Adaptacyjna funkcja tożsamości zawodowej, w: Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne, Strykowska M. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 11. Zając Cz. (2011), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, w: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Nogalski B., Wierzbicka B. (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu