BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Rodzaj gościa jako determinanta kształtowania produktu hotelowego
Type of Guest as Forming Hotel Product Determinant
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 7, s. 55-64, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Produkt turystyczny, Segmentacja klientów, Przegląd literatury
Hotel industry, Hotel services, Tourist product, Customer segmentation, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest specyfikacja produktów hotelowych oferowanych dla poszczególnych rodzajów gości. W pracy wykorzystano trzy główne metody badawcze: metodę dedukcji przeprowadzając analizę literatury krajowej i zagranicznej, metodę badania dokumentów analizując opracowania statystyczne oraz metodę sondażu diagnostycznego realizując wywiad pogłębiony dotyczący lokalizacji i dominujących subproduków w hotelach. W toku badań wykazano, że ważną determinantą procesu kształtowania produktu hotelowego jest rodzaj klientów, do których jest on adresowany. Innego zakresu wartości użytkowych, głównie programu usługowego i lokalizacji obiektu, oczekiwać będą goście podróżujący w celach służbowych, a innego osobistych, np. wypoczynkowych, czy poznawczych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is the hotel's specification of the products offered for different types of visitors. The study used three main research methods: deductive method by analyzing domestic and foreign literature, the method of examination of documents by analyzing statistical studies and diagnostic survey method for realizing the depth interview location and dominant subproduków in hotels. The study demonstrated that an important determinant of the process of shaping the kind of hotel product customers, to whom it is addressed. Another range of utility, mainly service program and the location of the object will expect the guests traveling on business, and other personal, eg. recreation, or cognitive.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski S., Wszendybył E., 2007, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Dudziak S., Borzyszkowski J., 2012, Analiza oferty specjalnych pakietów pobytowych i ich wykorzystania w obiekcie hotelarskim na przykładzie Royal Park Hotel & Spa w Mielnie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 96.
 3. Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 2001, Marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Goranczewski B., Puciato D., 2011, Zastosowanie ankiety SERVQUALw pomiarze jakości usług hotelowych, Polish Journal of Sport and Tourism, nr 11.
 6. Goranczewski B., Kowalczyk-Szeliga A., 2015, Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 7. Grobelna A., Marciszewska B., 2013. Rola usług Spa & Wellness w kreowaniu pozytywnych doświadczeń konsumentów na przykładzie produktów hotelowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 58.
 8. Hundert M., Pawlicz A., 2014, Wybrane czynniki wpływające na ceny usług hotelarskich w polskich miastach wojewódzkich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 25.
 9. Jędrzejczyk I., 2014, Innowacyjność funkcjonalno-organizacyjna przedsiębiorstw na rynku turystycznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 26.
 10. Johann M., 2009, Strategie marketingowe w turystyce, Difin, Warszawa.
 11. 11 Jones P., Lockwood A., 1999, The management of hotel operations. An innovative approach to the study of hotel management, Cassel Education Ltd, London.
 12. Konieczna-Domańska A., 2012, Gospodarka turystyczna, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 13. Kotler R., 2005, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 14. Kwiatkowski W., 1982, Efektywność gospodarki hotelowej w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Warszawa.
 15. Markiewicz E., 2012, Rynkowe determinanty różnicowania produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 84.
 16. 16 Niezgoda A., Zmyślony P., 2006, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 17. Orfin K., Sidorkiewicz M., 2012, Znaczenie platform zakupowych w kreowaniu popytu na usługi hotelarskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 83.
 18. Panasiuk A., 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Puciato D., 2012, Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych z Opola, Infrastmktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2.
 20. 20 Puciato D., 2014a, Przestrzenne uwarunkowania innowacyjności hoteli z Wrocławia, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3.
 21. Puciato D., 2014b, Przesłanki lokalizacji hoteli w Polsce, Praca doktorska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 22. Puciato D., Goranczewski B., 2011, Application of relationship marketing tools by hotel companies, Studies in Physical Culture and Tourism, nr 1.
 23. 23 Rapacz A., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa.
 24. Sidorkiewicz M., Pawlicz A., 2015, Propedeutyka hotelarstwa, Difin, Warszawa.
 25. Turkowski M., 2009, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu