BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podlewska Ewa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
Tytuł
Narzędzia budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
The Tools to Build Positive Interpersonal Relationships
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 7, s. 65-77, tab., bibliogr. 15 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Menedżer, Relacje międzyludzkie, Relacje kierownik-podwładny, Badania empiryczne
Manager, Interpersonal relations, Manager-subordinate relationships, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnych organizacjach szczególnego znaczenia nabierają ludzie, dzięki których przedsiębiorstwa mogą uzyskać wyróżniającą się pozycję na rynku. Kształt wzajemnych relacji interpersonalnych wpływa nie tylko na pozytywny klimat wewnątrz zespołu, ale także przekłada się na kontakty z otoczeniem. Celem artykułu jest uzupełnienie dostępnej literatury o informacje dotyczące narzędzi budowania relacji interpersonalnych wraz z dokonaniem oceny ich istotności w kontekście preferencji menedżerów, jak również oczekiwań pracowników. Badanie empiryczne zostało przeprowadzone metodą triangulacji za pomocą ankiet, wywiadów focusowych oraz wywiadów indywidualnych. Podstawowym jego celem było porównanie zgodności oczekiwań pracowników i preferencji menedżerów w zakresie stosowanych narzędzi, a dopełnieniem hierarchia celów menedżerów z uwzględnieniem pozycji relacji interpersonalnych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawione hipotezy, choć wskazały na pewne rozbieżności w postrzeganiu omawianych zagadnień.(abstrakt oryginalny)

In today's organizations is particularly important people, so that companies can get a distinctive position in the market. The shape of the interpersonal relationship affects not only the positive atmosphere within the team, but also translates into contact with the environment. The aim of this article is to supplement the available literature for information about tools to build interpersonal relationships with assessing their relevance in the context of the preferences of managers, as well as the expectations of employees. Empirical research was conducted using the triangulation through surveys, interviews focusowych and individual interviews. Its main objective was to compare the compliance of employees' expectations and preferences of managers in the field of applied tools and complement the objectives of the hierarchy of managers, taking into account the position of interpersonal relationships. The results of the study allowed positively verify hypotheses, but pointed to some discrepancies in the perception of the issues discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.R., 2011, Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis , Poznań
 2. Allen T.D., 2012, Personal Relationship, Wydawnictwo Taylor& Francis Group, New York
 3. Bugdol M., 2010, Wymiary i problemy zarządzania organizacją oparta na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 4. Cuddy A.J.C., 2015, Przywództwo zaczyna się od zaufania, Harvard Business Review Polska. Nr 4/2015
 5. Duck S., 2012, Human Relationship, Sage Publications LTD, London
 6. Dutton J.E., Jossey-Bass A., 2003, Energize You workplace, Wiley Imprint
 7. Edmonds S.C., Zigarmi L., 2012, Positivity at work, , Published by THiNKaha, Silicon Valley, California, USA
 8. Glińska-Neweś A., 2007, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń
 9. Glińska-Neweś A., 2013, Employee interpersonal relationship, [w:] Positive management Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, red. M. J. Stankiewicz, Dom Organizatora TNOiK, Toruń
 10. Klimas P., 2012, Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności sieci, Organizacja i kierowanie, Nr 3/2012
 11. Kopera A., http://www.hrmpartners.pl/docs/artykuły/4-zarządzanie-zaangażowaniem-pracowników.pdf
 12. Łypacewicz S., 1975, Kształtowanie stosunków międzyludzkich, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa
 13. Niemczyk J., 2012, Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów nauk o zarządzaniu, [w:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red), CH. Beck, Warszawa
 14. Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 15. Sikorski C., 2004, Motywacja jako wymiana, Wydawnictwo Difin, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu