BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas-Trębacz Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Znaczenie aliansów strategicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
The Role of Strategic Alliances for the Production Enterprises in Poland
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 7, s. 78-90, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Alianse strategiczne, Wartość dodana, Łańcuch wartości
Production enterprise, Strategic alliances, Value added, Value chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywają alianse strategiczne w rozwoju zewnętrznym przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki modyfikacji łańcucha wartości przedsiębiorstwa w celu podniesienia jego pozycji konkurencyjnej na rynku. Niniejsze opracowanie zawiera część teoretyczną, w której przedstawiono objaśnienia terminów "alians strategiczny", "łańcuch wartości", "wartość dodana". Ponadto artykuł posiada walory praktyczne, gdyż prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród 215 przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie: - identyfikacji podstawowych celów realizowanych przez badane firmy, - wskazania charakteru działań strategicznych podejmowanych przez firmy, - określenia typu aliansu zawieranego przez badane firmy, - wskazania rodzaju osiąganych korzyści z tytułu zawarcia aliansu strategicznego, - oceny poziomu uzyskanej wartości dodanej przez badane firmy z tytułu współpracy z aliantami, - wskazania najważniejszych powodów rezygnacji firm z udziału w aliansie strategicznym. W badaniach empirycznych zastosowano kwestionariusz wywiadu skierowany do właścicieli i naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw funkcjonujących w dziesięciu sektorach.

The article presents the role of strategic alliances in the development of external companies, with special focus on the modification of the value chain enterprises to improve their competitive position in the market. This paper contains a theoretical part, which presents the explanation of the terms ..strategic alliance", "value chain", "value added". Furthermore, the article has a practical value, it presents fragments of empirical results conducted among 215 manufacturing enterprises in the range - identification the main objectives performed by the surveyed enterprises, - determination the type of alliance concluded between the surveyed enterprises, - indication the type of achieved benefits from the conclusion of the strategic alliance, - assessing of the level of added value obtained by surveyed enterprises from cooperation with the partners, - indication the main reasons of resignation the surveyed enterprises from participate in a strategic alliance. In empirical studies we used a questionnaire addressed to owners and top management of companies operating in ten sectors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R., 1997, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., 2000, Alianse strategiczne, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 3. Cygler J., 2002, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 4. Dobija M., 1992, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN Warszawa.
 5. Drucker R., 1976, Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 6. Kubiak E., H. Nakonieczna-Kisiel H., 1999, Ekonomia Makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa.
 7. Kuraś R., 2012, Alians jako model współdziałania strategicznego przedsiębiorstw, w: A. Stabryła, (red.), Strategie rozwoju organizacji, MFiles.pl, Kraków, s. 57-71.
 8. Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa, 2007, B. Woźniak-Sobczak (red), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 9. Marcinkowska M., 2007, Sprawozdanie z wartości dodanej - przykład oceny wyników przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Nr 690, s. 335-347.
 10. Meffert M., Bolz J., 2007, Internationales Marketing Management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Kóln.
 11. Mikuła B., Oczkowska R., 2009, Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego, Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik Naukowy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Nr 2 (6), s. 121-138.
 12. Pietruszka-Ortyl A., 2007, Przyczynek do teorii tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Nr 747, s. 83-100.
 13. Przedsiębiorstwo partnerskie, 2002, M. Romanowska, M. Trocki (red), Difin Warszawa.
 14. Romanowska M., 1997, Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWN, Warszawa.
 15. Rumer K., 1994, Internationale Kooperationen und Joint Ventures, Gabler, Wiesbaden.
 16. Schary P.B., Skjott-Larsen T., 2002, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, WN PWN, Warszawa.
 17. Stabryła A., 2007, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 18. Trott P., 2002, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Harlow.
 19. Walas-Trębacz J., 2013, Rola aliansu strategicznego w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa, w: R. Borowiecki, T. Rojek (red), Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UEK w Krakowie, Kraków, s. 53-72.
 20. Walas-Trębacz J., 2015, Projektowanie łańcucha wartości, w: A. Stabryła, (red), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa, s. 351-387
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu