BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiercińska Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala
Usefulness of Accounting Data in the Benchmarking Analyses of Hospitals
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 411-420, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Szpitalnictwo, Benchmarking, Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Accounting, Hospital service, Benchmarking, Medical facilities management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - przedstawienie rachunkowości jako przedmiotu porównań benchmarkingowych szpitala oraz wskazanie warunków koniecznych do prawidłowego wykorzystania pozyskanych z niej informacji. Metodologia badania - analiza literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych. Wynik - wzorcowy zestaw danych i wskaźników stanowiący podstawę porównań pomiędzy szpitalami, opierający się na danych pozyskiwanych z rachunkowości. Oryginalność/Wartość - benchmarking jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez szpitale do podnoszenia efektywności i rentowności swoich usług. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania danych generowanych przez rachunkowość w porównaniach benchmarkingowych szpitali oraz zwraca uwagę obszary, gdzie zachodzi konieczność ich normalizacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of accounting as a subject of benchmarking comparisons of the hospital. Indication of the necessary conditions for the proper use of data obtained from accounting. Design/Methodology/Approach - analysis of literature and source materials. Findings - a model set of data and indicators as a basis for comparisons between hospitals, based on accounting system data. Originality/Value - benchmarking is an increasingly used tool by hospitals to improve efficiency and profitability of their services. The article points out to the need for appropriate use of financial data generated by accounting and presents the possibilities of applying accounting in benchmarking comparisons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen, B. (1999). Industrial Benchmarking for Competitive Advantage. Human Systems Manager (18).
 2. Camp, R.C. (1989). Benchmarking: The Search for Industry Practices that Lead to Superior Performance. Milwaukee: ASQC Quality Press.
 3. Chluska, J. (2003). Istota rachunku kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W: S. Sojaka (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 4. Cygańska, M. (2006). Ocena i postulowane kierunki zmian w systemie budżetowania kosztów szpitali. Sopot: Uniwersytet Gdański.
 5. Dorsch, J., Yasin, M. (1998). A framework for benchmarking in the public sector: Literature review and directions for future research. International Journal of Public Sector Management, 11.
 6. Hass-Symotiuk, M. (2008). Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładu opieki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Jakimowicz, H. (2011). Zbilansowana karta wyników jako podstawa systemu pomiaru i dokonań szpitali. W: M. Hass-Symotiuk (red.), Systemy pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Kogut, J. (2009). Ocena prawidłowości dokonywania wyceny usług medycznych w SP ZOZ. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 56.
 9. Kowalak, R. (2009). Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 69.
 10. Orzeł, Z. (2012). Zastosowanie benchmarkingu kosztów jako metody oceny efektywności funkcjonowania szpitali, praca doktorska. Lublin: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Dz.U. 2015, poz. 1126.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 22 grudnia 1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 1998, nr 164, poz. 1194.
 13. Stępniewski, J. (red.). (2008). Strategia, finanse i koszty szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 14. Świderska, G.K., Pielaszek, M., Raulinajtys-Grzybek, M., Warowny, P. (2011), Rachunek kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. Warszawa: SGH.
 15. Triantafillou, P. (2007). Benchmarking in the public sector: a critical conceptual framework. Public Administration, 85, 3.
 16. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. nr. 112, poz. 654, z późn. zm.
 17. Wiercińska, A. (2015). Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitali na przykładzie województwa pomorskiego. W: E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399.
 18. Zaleska, B. Wallis, A. (2008). Rachunkowość Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu