BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajor Przemysław (Uniwersytet Łódzki), Michalak Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30
The Quality of Financial Liabilities' Disclosures on Financial Statements of Wig30's Companies
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 431-438, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rachunkowość spółek, Spółki giełdowe, Sprawozdanie finansowe, Indeks giełdowy
Company accounts, Stock market companies, Financial statements, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - pilotażowa ocena jakości informacji ujawnianych o zobowiązaniach finansowych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółek z indeksu WIG 30. Podjęto także próbę identyfikacji związków między jakością ujawnień a: wiarygodnością kredytową jednostek, rodzajem finansowania dłużnego oraz sektorem działalności. Metodologia badania - studia literaturowe, metoda analizy i konstrukcji logicznej, badanie empiryczne z wykorzystaniem indeksu ujawnień DI. Wynik - jakość ujawnień w przedmiocie badania jest wysoka w zakresie informacji ogólnych i istotnie niższa w zakresie informacji szczegółowych. Relatywnie najwyższą jakością ujawnień cechują się spółki o średnim poziomie wiarygodności kredytowej, spółki sektora paliwowego i energetycznego oraz spółki o wyższym udziale długu publicznego (obligacji). Oryginalność/Wartość - badanie poszerza dorobek poznawczy nurtu badań nad jakością ujawnień w sprawozdaniach finansowych. Badanie obejmuje autorską propozycję indeksu ujawnień. (abstrakt oryginalny)

Purpose - initial evaluation of financial liabilities' disclosures on consolidated Financial statements of WIG30's companies. In the paper there is also an attempt to identify correlation among the quality of disclosures and creditworthiness of entities, business sector and source of debt financing. Design/Methodology/Approach - a method of study of literature, analysis and logical construction, empirical research with the use of disclosure index DI). Findings - the quality of disclosures is high as far as general information is concerned and is substantially lower regarding specific information. The relatively best quality of disclosures is represented by companies which are of petrol and electricity sector, with medium rating and prefer bonds to bank loans. Originality/Value - research conducted by authors of the paper is in line with and expands the findings of researches of the quality of disclosures on financial statements. There is also a proposal of disclosure index developed by the authors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amiraslani, H., Iatrids, G.E., Pope, P.F. (2013). Accounting for asset impairment: a test for IFRS compliance across Europe, A research report by the Centre for Financial Analysis and Reporting Research. London: Cass Business School, March.
 2. Andrews, R. (2006). Research Report No. 92 Impairment of assets: measurement without disclosure?, London: The Association of Chartered Certified Accountants.
 3. Białek-Jaworska, A., Krawczyk, T. (2015). Obligacje korporacyjne czy kredyt bankowy? Wybór źródeł finansowania a ujawnienia informacji przez spółki giełdowe w Polsce. Sulejów: referat na XXV. Konferencję Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 25-26 września 2015 r.
 4. Bonson, E., Escobar, T.A. (2002). A survey on voluntary disclosure on the Internet. Empirical evidence from 300 European Union Companies. International Journal of Digital Accounting Research, 2/1, 27-53.
 5. Chojnacka, E., Wiśniewska, J. (2015). Ocena zakresu informacji dotyczących źródeł kapitału w sprawozdawczości wybranych publicznych spółek z sektora energetycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, t. 2, 49-60.
 6. CIMA, (2007). Online reporting. Practical proposals for reporting corporate performance online. PriceWaterhouseCoopers.
 7. Czajor, P. (2014). Wpływ ryzyka kredytowego na wartość aktywów i zobowiązań finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 153-162.
 8. Czajor, P., Michalak, J. (2011). Voluntary disclosure of financial information in the internet. Shareholders information needs and practice of largest companies in Poland, Paper presented at the 34 Annual Congress of European Accounting Association in Rome, April 2011.
 9. Czapiewski, L., Kubiak, J. (2013). Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
 10. Dyczkowska, J. (2012). Ocena punktowa jakości ujawnień finansowych dokonywanych przez emitentów giełdowych za pośrednictwem korporacyjnych serwisów inwestorskich. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 69 (125), 23-46. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 11. ESMA (2013). Financial institutions must improve financial statement disclosures. Pobrane z: www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2013-1665_esma_-_financial_institutions_must_ improve_financial_statement_disclosures.pdf?download=1 (27.02.2016).
 12. Graczyk, B., Zemka, M., Galbierz-Sztrauch, I., Szymańska-Serwa, M., Gniadzik, A., Głąbała, M. Sztuka niełatwa - sprawozdania finansowe spółek publicznych. Miesięcznik kapitałowy. www.e-contest.pl/article/89/sztukanielatwa-% E2 -sprawozdania-finansowe-spolek-publicznych/ (29.02.2016).
 13. Stockwatch. www.stockwatch.pl/gpw/indeks/wig30,sklad.aspx (29.02.2016).
 14. KNF (2014). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF - analiza przeprowadzona w 2013 r. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
 15. KNF (2015). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF - analiza przeprowadzona w 2014 r. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
 16. Łukasik, G. (2009). Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 17. Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Współczesne trendy w sprawozdawczości biznesowej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 18. Marcinkowska, M. (2008). Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. W: St. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa (s. 35-58). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Michalak, M. (2008). Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych - badanie pilotażowe. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (numer specjalny), 42 (98). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 20. Michalak, M. (2010a). Impairment of the non-current operational assets - measurement and disclosures in financial statements of Polish public companies. W: Social sciences. Socialiniai Mokslai (1) (s. 34-41). Kauno Technologijos Universitetas.
 21. Michalak, M. (2010b). Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych. W: I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego (s. 275-292). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013 (2014). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 23. Morellec, E., Valta, P., Zhdanov, A. (2014). Financing investment: the choice between bonds and bank loans, Management Science. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2014.2005 (18.02.2016).
 24. Myers, S., Majluf, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decision when firms have information and investors do not have. The Journal of Financial Economics, 187-221.
 25. Rajan, R. (1992). Insiders and Outsiders: The Choice between Informed and Arm's Length Debt. Journal of Finance, 47, 1367-1400.
 26. Świderska, G. (red.). (2010). Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych. Warszawa: SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu