BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacholarz Wioletta Magdalena (European Business Club Association, Castel)
Tytuł
Pojęcia wiedzy w teorii ekonomii
The Concept of Knowledge in Economic Theory
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 8, s. 3-19, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Wiedza, Metody heurystyczne, Przegląd literatury
Economic theory, Knowledge, Heuristics methods, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mnogość spojrzeń przez wielu badaczy, w szczególności w dziedzinie nauk ekonomicznych, na problematykę definiowania pojęcia wiedzy może świadczyć o jego istotności i znaczeniu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Tym samym podjęty problem badawczy brzmi: czy istnieje jedno, uniwersalne pojęcie wiedzy w teorii ekonomii? Badanie zostało przeprowadzone na podstawie dostępnej literatury przedmiotu krajowej, jak i zagranicznej. Autorka, w oparciu o metodę heurystyczną, podjęła próbę scharakteryzowania, uporządkowania, jak też przedstawienia własnej definicji wiedzy. Zaproponowana definicja została oparta na hierarchii wiedzy ze wskazaniem różnic i powiązań pomiędzy daną, informacją i wiedzą w kontekście ekonomii. W opinii autorki rozróżnienie i omówienie powyższych terminów jest zasadne. Ma to związek z różnym, często niepoprawnym interpretowaniem powyższych terminów. Niniejsze opracowanie jest punktem wyjścia do dalszych autorskich badań i analiz.(abstrakt oryginalny)

A multitude of glances by many researchers, particularly in the field of economic sciences, on the problematic of defining the concept of knowledge may be indicative to the significance and importance both in the individual and society matter. Thus undertaken research problem is: whether there is a single, universal concept of knowledge in economic theory? The study was conducted on the basis of the available literature of the domestic and foreign subject. An author, based on heuristic method, has attempted to characterize, organize, as well as present her own definition of knowledge. The proposed definition was based on a hierarchy of knowledge with an indicating of the differences and links between data, information and knowledge in the context of economics. In the opinion of the author distinction and discussion of these terms is justified. It has connection with different, often incorrect interpreting of the above mentioned terms. This study is a starting point for further author research and analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boehlke J., 2005, Prawo Moorea, gospodarka oparta na wiedzy, globalizacja - wyzwania dla ekonomicznej teorii firmy, [w:], Godziszewskiego B., Haffera M., Stankiewicza M.J., (red), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 30-31.
 2. Brdulak J. J., 2005, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa, s. 14.
 3. Drucker P., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa, s. 28.
 4. Flakiewicz W., 2002, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, s. 36.
 5. Golińska-Pieszyńska M., 2009, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Scholar, Warszawa, s. 19.
 6. Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza-próba definicji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rocznik 2009, nr 798 s.99-1156 [http://www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/ tad/PSI11/art/Dane_informacje_wiedza.pdf, dostęp: 25.07.2016r.].
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk, s. 13.
 8. Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, PWE, Warszawa, ss. 65, 69.
 9. Klug J., Stein W., Licht T., 2001, Knowledge Unplugged. The McKinsey & Company global survey on knowledge management, McKinsey&Company, Palgrave, Houndmills 2001, s. 21-22.
 10. Kłak M., 2010, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSEiP w Kielcach, Kielce s. 108 (praca naukowa) http://www.wseip.edu.pl/dniw/images/pliki/pelne teksty_ ksiazek/Marcin Kłak_M_Zarz_wiedza_w_przeds.pdf: aktualizacja: 10.07.2016 r).
 11. Kogut B., 2000, The Networ as Knoweladge, Generative rulet and the emergency of structure, "Strategic Management Jurnal", Vol. 21, s. 405-425.
 12. Kowalkiewicz M., 2005, Zarządzanie wiedzą krok po kroku: Czym jest wiedza? "Gazeta IT" nr 9 (39).
 13. Kubit J., Kulig C., Zygier H., 1975, Podstawy projektowania systemów informatycznych, Wydawnictwo AE, Kraków.
 14. Leśniewski M. A., 2011, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 159-166.
 15. Łobesko S., 2004, Systemy Informacyjne w Zarządzaniu Wiedzą i Innowacją w Przedsiębiorstwie. SGH, Warszawa, s. 33.
 16. Machlup R., 1962, The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton, NJ, s. 416.
 17. Materska K., 2007, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo. SBP, Warszawa, s. 44.
 18. Matysiewicz J., Babińska D., Smyczek S., 2014, Sektor usług profesjonalnych usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy, Wydawnictwo PLACET, Warszawa, s. 86.
 19. Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s. 110.
 20. Przybytniowski J. W., 2013, Konkurencyjność rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 73-76.
 21. Przybytniowski J. W., 2015, Profesjonalizm w sektorze usług ubezpieczeniowych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (784), Warszawa, s. 97 - 112.
 22. Przybytniowski J.W., Pacholarz W.M., 2015, Knowledge management as a growth factor for the competitiveness of the insurance sector. Research your own, International Journal of Récent Scientific Research, Vol 6, Issue 10, s. 1-9.
 23. Sabat A., 2009, Zarządzanie wiedzą w sieciach relacji międzyorganizacyjnych województwa świętokrzyskiego, [w:] Przegląd Prawno - Ekonomiczny KUL Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli nr 9 (4/2009), Stalowa Wola, s. 100-111.
 24. Strojny M., 2000, Zarządzanie wiedzą - ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji", nr 2. s. 20.
 25. Sveiby K. E., 1997, The New Organisational Wealth - Managing and measuring Knowledge-Based Assets. Berrett-Koehler, San Fransisco [http://www.sveiby.com, dostęp: 20.05.2016 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu