BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przydatność - podstawowa cecha informacji finansowej?
Relevance - Fundamental Characteristic of Financial Information?
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.2, s. 517-523, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Cechy jakościowe
Financial reporting, Financial statements, Quality characteristics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - w artykule scharakteryzowano atrybut przydatności informacji finansowych, stanowiący jedną z fundamentalnych cech jakościowych. Celem artykułu jest krytyczna ocena cechy przydatności w kontekście jej zgodności z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu, z uwzględnieniem asymetrii informacji. Metodologia badania - analiza literatury, regulacji rachunkowości - ustawy o rachunkowości, MSSF - w kontekście zgodności cechy przydatności informacji finansowych z zasadą true and fair view. Wynik - przydatność to subiektywna cecha informacji finansowych. Jej określenie i ocena zależy od potrzeb informacyjnych poszczególnych grup użytkowników informacji sprawozdawczych. Oryginalność/Wartość - artykuł stanowi głos w dyskusji nad cechami informacji sprawozdawczych generowanych przez rachunkowość. Zdaniem autora cecha przydatności, eksponowana w regulacjach MSSF jako powszechna i podstawowa cechy informacji finansowych, pozostaje w sprzeczności z naczelną zasadą rachunkowości true and fair view. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present the relevance of financial information, one of the fundamental qualitative characteristic. They made analysis of the relevance from the point of view of conformity with the true and fair view principle and the information asymmetry. Design/Methodology/Approach - the analysis of the accounting regulations, polish accounting law and IFRS in the context of the relevance financial information with the true and fair view principle. Findings - the relevant is the subjective feature of financial information. Its determining and evaluation depend on information requirements of financial information' user groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 2. Eierle, B., Schultze, W. (2013). The Role of Management as a User of Accounting Information. Accounting and Management Information System, 12.
 3. Dobija, M. (red.). (2014). Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz.Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
 5. Gabrusewicz, W., Cieślak, M., Kuśnierek, K. (2001). Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 6. Gabrusewicz, W., Remlein, M. (2011). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 8. Gad, J. (2013). Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji. Zarządzanie i Finanse, 2, cz. 6.
 9. Gad, J. (2014). Atrybuty użytkowników wewnętrznych i wewnętrznych systemu informacyjnego rachunkowości - perspektywa asymetrii informacji. Problemy Zarządzania, 2, 12.
 10. Jarugowa, A., Walińska, E. (1997). Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe i podatkowe. Gdańsk: ODDK.
 11. Kuzior, A., Pfaff, J., Poniatowska, L., Rówińska, M. (2014). Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych. Warszawa: CeDeWu.
 12. Liang, P.J. (2001). Recognition: An information Content Perspective. Accounting Horizonts, 15, 3.
 13. Pfaff, J. (2007). Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 14. Remlein, M. (2008). Inwestycje w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 15. Rówińska, M., Zadora, K. (2012). Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 125, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 16. Śnieżek, E., Wiatr, M. (2011). Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 18. Walińska, E. (2010). Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Wierzbińska, Z. (2014). Wycena aktywów i pasywów a oczekiwania informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 4 (265).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-55
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu