BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola przełożonego w kształtowaniu motywacji pracowników
Role of the Superior in Shaping Motivation of Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2011, nr 3, s. 68-78, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Style kierowania, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, System motywacyjny przedsiębiorstwa
Management styles, Managers in a enterprise, Work motivation, Motivating employees, Company's motivational system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Menedżerowie w związku z realizowaną w przedsiębiorstwach funkcją kierowniczą pełnią różne role organizacyjne. Szczególnie istotne i zarazem trudne są te działania, które mają ścisły związek z pełnieniem funkcji motywowania i przewodzenia, a więc dotyczą oddziaływania na innych ludzi - podwładnych. W artykule zostaną omówione rola i zadania przełożonego w kształtowaniu odpowiednich postaw pracowniczych, które w organizacji będą przekładać się na podnoszenie efektywności i sprawności funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

In relation to the managerial function carried out in enterprises Managers are performing different organizational roles. Action which have a close relationship with motivating and conducting is particularly essential and difficult at the same time this, because it concerns on influences on other people - subordinates. In the article will be discussed role and tasks of the superior in shaping of appropriate employee attitudes which are transferring for raising the effectiveness and the efficiency of organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowik R., Role menedżera, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, red. E. Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.
 2. Dworzecki Z., Kierowanie ludźmi, [w:] Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 3. Kamińska B., Znaczenie motywowania pracowników w przedsiębiorstwach wprowadzających innowacje, [w:] Człowiek-Praca-Organizacja, Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, red. F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska, Wyd. PCz, Częstochowa 2010.
 4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 5. Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 6. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Łukasik K., Pozapłacowa motywacja jako wybrany czynnik motywujący do pracy, [w:] Człowiek-Praca-Organizacja, Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, red. F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska, Wyd. PCz, Częstochowa 2010.
 8. Mintzberg H., The nature of managerial work, Harper &Row, New York 1973.
 9. Padzik K., Leksykon HRM, Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 10. Polek-Duraj K., Motywacja i kompetencje nauczyciela w aspekcie skutecznego nauczania, [w:] Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, red. F. Bylok, M. Harciarek, Wyd. PCz, Częstochowa 2010.
 11. Przewoźna-Krzemińska A., Style kierowania, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim, red. E. Gorczycka, Wyd. PCz, Częstochowa 2008.
 12. Słocińska A., Wewnątrzorganizacyjne determinanty systemów motywacyjnych, [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. M. Okręglicka, O. Ławińska, Wyd. PCz, Częstochowa 2009.
 13. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu