BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Mikulska Joanna Aleksandra
Tytuł
Komunikacja między instytucjami wdrażającymi Regionalny Program Operacyjny a efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych
Communication between Institutions Implementing the Regional Operational Programme and Effectiveness of the Use of the Structural Funds
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 291-301, rys., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Regionalny Program Operacyjny, Fundusze strukturalne
Regional Operational Programme (ROP), Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Komunikacja jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji, a jej niska skuteczność wpływa negatywnie na efektywność całej organizacji. Wszelka współpraca między organizacjami wymaga komunikowania, które warunkuje kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych. Współcześnie obserwuje się, że budowanie przez organizacje wzajemnych relacji poprzez sprawną komunikację staje się kluczem do osiągnięcia sukcesu. Celem artykułu jest identyfikacja ograniczeń utrudniających komunikację między instytucjami wdrażającymi RPO, które mają wpływ na efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych, i zaproponowanie kierunków zmian. Przeprowadzona analiza może być podstawą działań prowadzących do lepszego, bardziej efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych w kolejnych okresach programowania. W pierwszej części artykułu uwagę poświęcono roli systemu instytucjonalnego RPO na lata 2007-2013 w procedurze podejmowania decyzji odnośnie do dystrybucji funduszy strukturalnych. W drugiej części przytoczono wyniki badań empirycznych, które oparto na wykorzystaniu analizy dokumentacji na szczeblu regionu, wywiadu skategoryzowanego z przedstawicielami IZ i IP II oraz badania ankietowego beneficjentów RPO WP 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 dla Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 i Działania 1.2. Artykuł kończy się podsumowaniem, w którym przedstawiono wnioski z badań.(abstrakt oryginalny)

Communication is the basis for the functioning of any organization, and its low efficiency negatively affects the efficiency of the whole organization. Any cooperation between organizations needs to communication, which determines the development of inter-organizational relationships. Nowadays, it is observed that building of the mutual relationships through effective communication is the key to success for any organizations. The aim of this article is to identify the constraints hindering communication between the institutions implementing the Regional Operational Programme, which have an impact on the effective use of the structural funds. The analysis can be the basis for actions leading to better, more efficient use of structural funds in the next programming periods. The first part of the article describes the role of the institutional system of the ROP 2007-2013 in the decision-making procedure of distribution of structural funds. The second part contains the results of empirical research, which was based on interviews conducted with individuals representing management team and a survey of beneficiaries, with whom a contract was signed for funding from the Pomeranian ROP 2007-2013. The last part of the article contains a summary, which presents conclusions from the study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobek-Ostrowska B. (2002), Podstawy komunikacji społecznej, Astrum, Wrocław.
 2. Gros U. (1994), Organizacyjne aspekty zachowania się ludzi w procesach pracy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 131, Katowice.
 3. Koźmiński A., Latusek-Jurczak D. (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 4. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (2007), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa.
 5. Piekkari R., Welch C., Paavilainen E. (2009), The case study as disciplinary convention. Evidence from international business journals, "Organizational Research Methods", Vol. 12, No. 3.
 6. Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejskie. 2007-2013.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Programy. aspx, dostęp dnia 03.02.2016.
 7. Romanowska M. (2001), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 8. Rosati D. (1977), Podejmowanie decyzji w organizacjach gospodarczych, PWE, Warszawa.
 9. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. Urz. UE L 347/320 z 20 grudnia 2013 r.
 10. Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30 czerwca 2015 roku.
 11. Strychalski M. (2011), Asymetria wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, "E-Mentor", nr 39.
 12. Szreder M. (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 13. Tkaczyński J. W., Willa R., Świstak M. (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, Cele - Działania - Środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 383.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu